Liigu sisu juurde

Jaga oma muljeid, kui nad on veel värsked: leia võimalused anda rahastajatele ning juhtkonnale tagasisidet nõnda, et see kedagi ei solva ning et sa ka ise ellu jääd. Projekti tulemusena võiks väheneda kokkupuute risk ohtlike ainetega ning paranema nii keskkonna kui ka inimese tervis. Erinevatest elementidest, millest programm loovalt kokku lõimida, on eelolevates peatükkides põhjalikult juttu. Kutsu eksperdid appi siis, kui tunned, et ei oska ise enam edasi minna. Samas ole ettevaatlik koosolekute kokkukutsumisel, sest lõputud arutelud väsitavad. Kuna alade seisund on viimaste aastakümnetega halvenenud, on see kaasa toonud ka pesitsuspaikade vähesuse teatud piirkondades.

Kuidas leida andmeallikatest vajalikku infot? Pane kirja palju erinevaid märksõnu, mida kasutades hakata internetis uuringute ja dokumentide otsingut tegema. Märksõnu saad koguda meediakajastustest, aga küsi siin abi ka vastava valdkonna spetsialistidelt raamatukogudes või valdkonna uurijatelt.

Tootajate aktsiatagatised ja valikud

Proovi erinevaid otsimootoreid ja andmebaase. Visanda skeem või mõistekaart, tuues välja probleemi arvatavad põhjused, probleemiga seotud inimeste vahetud kogemused ja ühiskondlik kontekst näiteks seotud õigusaktid, avalikkuses levinud stereotüüpsed arvamused.

Taotluse hindamine ja toetusotsuste tegemine II taotlustähtaeg — 1. Eeltähtajad Kui soovite saada oma taotlusele tagasisidet, et seda veelgi paremaks teha, on teil võimalik esitada taotlus Haridus- ja Noorteametile eeltähtajaks aadressil anni. Taotluse eeltähtajaks esitamiseks salvesta taotlus Konkursiveebist. Kõik eeltähtajaks esitatud taotlused saavad Haridus- ja Noorteametilt nädala jooksul soovitusi, kuidas projekti kvaliteeti parandada.

Teemade seoste visualiseerimine aitab mõtteid korrastada! Kui tunned, et infot on vähe või mingi Jaga voimaluse programmi aspekt katmata, siis vestle selle valdkonna uurijatega, küsi nende hüpoteese.

3 programmi, millega saab mitme lehekülje pikkuseid kuvatõmmiseid teha

Uuri raamatukogudes sellel teemal valminud tudengitöid. Leia tuttavate tuttavate seast probleemiga seotud sihtrühma esindajad. Vestle nendega või korralda õpikoda, kus võiksid kasutada erinevaid loomingulisi eneseväljenduse viise näiteks joonistamist, meisterdamist, kollaažide kleepimist, muid kehalisi tegevusi lisaks tavapärastele sõnalises vormis esinemistele.

  1. Partnerlusseminari töökeeleks on inglise keel, lisaks rahvusvaheline viiplemine.
  2. Мне только что пришла в голову первая строчка стихотворения Эндрю Марвелла "Моей застенчивой даме".
  3. Он побежал к своей спальне.
  4. EDU jagamise valikud
  5. Protokoll binaarne valik
  6. LIFE programm paneb Eesti keskkonnaprojektidele õla alla | Rohegeenius

Kuidas saada vahetut kogemust? Kuidas jõuda kogutud infost järelduste ja probleemi olemuse sõnastamiseni?

Ühenda kogutud infotükid, tee näiteks suurele paberile probleemipuu vt ptk 3. Probleemi põhjused on puu juured, probleem on tüvi ning oksad on lahendamata probleemi tagajärjed. Kui kogutud infos on vasturääkivusi, siis märgista need mõne erksa värviga. Arutage koos vasturääkivusi andmetes ja eelnevaid järeldusi.

Tavaliste kuvatõmmiste tegemise tööriistadega saab küll ekraanpilti salvestada, kuid pikemaid lehti need salvestada ei võimalda.

Ole ise ja suuna teisi olema arutelus hinnanguvaba ning teistsuguste järelduste ja kogemuste suhtes vastuvõtlik. Ole valmis muutma varem kirja pandud probleemi sõnastusi. Vastuolude puhul kontrolli kogutud andmeid!

Tootajate mitmekesisuse strateegia

Keskendu ühele probleemi tahule või alaprobleemile, mida hakkad edasi lahendama. Ole ambitsioonikas! Sinu programm võib aidata muuta mõnda väikest, kuid olulist nüanssi ning seega vallandada järgmised muutused.

KOKKUVÕTTE ASEMEL: programmi kokkupanek ja hindamine

Konkretiseeri ja piira! Sinu ambitsioon peab olemas suur, aga konkreetse programmi aluseks olev probleemipüstitus ja lahenduse otsimine võimalikult selgepiiriline.

Vaike sularahakaubandussusteem

Piire aitab tõmmata ja probleemi konkretiseerida: selgete kohapiirangute seadmine — tegutsemine ainult konkreetses külas-linnas, organisatsioonis.

Seal toimub katsetamine, alles seejärel liigutakse võimaluse korral edasi; selgete sihtrühmapiirangute seadmine — fookusse võetakse ainult valitud probleemsete praktikate kandjad, võimaluse korral liigutakse edasi järgmistele sihtrühmadele; pika ja lühikese tulevikukujutluse eristamine — pikaajaline muutus näitab sihti, lühemaajaline plaan seda, mida saab ära teha lühema aja jooksul, näiteks konkreetse rahastus projekti jooksul.

IQ valik butkoins

Pane kirja kas või joonista skeem, mängi läbi, võta videossemilline on probleemsete praktikate kogum, omavahel põimunud mikropraktikad. Kes on nende praktikate kandjad? Milline on kesksete praktikate tähendusväli nii palju, kui täna öelda oskad?

Jaga Twitteris Jaga LinkedInis Kuidas taastada minevikus kuivendatud soode veerežiimi või kaitsta maakonna ohustatud liikide asurkondi, kui finantsilisi vahendeid kohalikul tasemel napib? Üheks selliseks Euroopa otsetoetuseks on LIFE programm, mille abil on kohalikel omavalitsustel, riigiasutustel ja ettevõtjatel võimalus oma projektile rahastust taotleda. LIFE programm annab võimaluse ja vahendid midagi Eesti looduse ja keskkonna heaks ära teha nii, et see ka reaalselt olulist mõju avaldaks. Lahendused peavad sealjuures arvestama meid ümbritseva keskkonnaga, pakkudes ka majanduslikku ja sotsiaalset mõju.

Mis on selle praktika kujunemise ajalooline taust? Missugused on inimestevahelised suhted selles kontekstis näiteks ülalt alla võimu kehtestamine, tabud?

Mis on selle praktika juures täna normaalne?

Omandatud varude kulud

Missugune on selle praktika maine — ametlik ja mitteametlik? Kas programmi eesmärk võiks olla praktikate tähendusvälja muuta luua uut normaalsust?

LIFE programm paneb Eesti keskkonnaprojektidele õla alla

Millised on selle praktikaga seotud olulised oskused Kauplemine mitmepoolse susteemiga kompetents, toimimismeetodid, mida tegutsejad tunnevad ja kasutavad? Kas sa tahad mingeid oskusi, toimimisviise välja juurida ja tekitada uut laadi kompetentsi, et asju teistmoodi teha?

Binaarsete valikute reiting

Millised on selle praktikaga seotud Jaga voimaluse programmi ja materiaalne elukorraldus nii konkreetsed esemed kui ka ruum ja taristu? Mõtle, kas praktika muutumise võti pole mitte äkki just asjades ja materiaalses keskkonnas?

Mõtle, kas tahad tõkestada probleemset praktikat ehk teisisõnu, midagi ära hoida, piirata? Või tahad olemasolevat praktikat ümber kujundada, panna inimesi midagi teistmoodi tegema? Või tahad tühjale kohale kujundada uut praktikat? Eesmärgiseade Kuidas analüüsi järelduste põhjal oma programmi eesmärke määratleda?