Liigu sisu juurde

Cashback Invest. Vastupidisel juhul ilmneb müügisignaal siis, kui turg on langevas trendis ja vööndid on allpool EMA taset. Artikkel 6. Kõik käesoleva lepingu muudatused tehakse ainult juhtorgani istungil kohal olevate lepinguosaliste konsensuse alusel. Lisaks võib lühiajaline hinnaliikumiste kõikumine põhjustada ennetähtaegse tehingu sulgemise.

Kõik KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud peavad tagama oma õigusnormide vastavuse käesolevas lepingus sätestatud kohustustega.

  1. Rahvusvaheline põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside leping – Riigi Teataja
  2. Kas edasimuujad Bitquoins Udirba palju raha
  3. Tuletame meelde, mida antud tehingukorraldus täpsemalt tähendab.
  4. Erinevad Forex kauplemisstrateegiad turgudel kauplemiseks - Admirals
  5. Kauplemine binaarsete optsioonidega kauplemine meie jaoks valuuta Binaarsed optsioonid binary options on kauplejatele alternatiivne moodus valuutaturul forexis mängimiseks.

Artikkel 5. Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamine, uurimine, kogumine, kirjeldamine, hindamine ja dokumenteerimine 5. Vajaduse korral astuvad lepinguosalised samme põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse ohustavate tegurite minimeerimiseks või võimalusel kõrvaldavad need.

Artikkel 6. Geneetiliste ressursside säästlik kasutamine 6. Lepinguosalised arendavad ja säilitavad vajalikke poliitilisi ja õiguslikke meetmeid, et edendada põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säästlikku kasutamist.

Nadex Binaarse valik strateegia

Artikkel 7. Riiklikud kohustused ja rahvusvaheline koostöö 7.

Rahvusvaheline põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside leping

Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamisel ja säästlikul kasutamisel integreerivad kõik lepinguosalised oma põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikasse ja programmidesse artiklites 5 ja 6 sätestatud tegevused ning teevad koostööd teiste lepinguosalistega kas otse või FAO ja teiste asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.

Rahvusvaheline koostöö on suunatud eriti: a arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise suutlikkuse loomisele või selle tugevdamisele; b rahvusvahelise tegevuse tugevdamisele, et edendada põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside ASX Valikud Broker, hindamist, dokumenteerimist, geneetilist parandamist, sordiaretust ja seemnekasvatust ning kooskõlas käesoleva lepingu IV osaga põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside, asjaomase teabe ja tehnoloogia kasutamist, juurdepääsu ja vahetamist; c käesoleva lepingu V osas sätestatud institutsioonide kokkulepete kindlustamisele ja tugevdamisele; d artiklis 18 esitatud rahastamisstrateegia rakendamisele.

Artikkel 8.

Kõik lepinguosalised peavad tagama oma õigusnormide vastavuse käesolevas lepingus sätestatud kohustustega.

Tehniline abi Käesoleva lepingu rakendamise hõlbustamiseks lepivad lepinguosalised kokku edendada eriti arengumaadele ja üleminekujärgus majandusega riikidele osutatava tehnilise abi sätteid nii kahepoolselt kui vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu. Põllumajandustootjate õigused 9. Lepinguosalised tunnustavad tohutut panust, mille on andnud ja jätkuvalt annavad maailma toiduainete- KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud põllumajandustootmise põhialuse, taimede geneetiliste ressursside säilitamise ja arengu heaks kohalikud ja põliskogukonnad ning põllumajandustootjad kõikides maailma piirkondades, eriti põlvnemis- ja kultuuride mitmekesisuse keskustes.

Nadex Binaarsed valikud Trading Platform

Lepinguosalised lepivad kokku, et vastutus põllumajanduskultuuride geneetiliste ressurssidega seotud põllumajandustootjate õiguste rakendamise eest lasub riikide valitsustel. Vastavalt oma vajadustele ja prioriteetidele peab iga lepinguosaline vajaduse korral ja kooskõlas riiklike õigusaktidega võtma kasutusele meetmed, et kaitsta ja edendada põllumajandustootjate õigusi, sealhulgas: a põllumajanduskultuuride geneetiliste ressurssidega seotud traditsiooniliste teadmiste kaitse; b õigus osaleda võrdväärselt põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kasutamisest tulenevate hüvede jaotamisel; c õigus osaleda riiklikul tasandil põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästva kasutamisega seotud otsuste tegemisel.

Vastavalt siseriiklikule õigusele ei tohi käesoleva artikli ühtegi sätet tõlgendada nii, et sellega piiratakse põllumajandustootjate õigust säästa, kasutada, vahetada ja müüa omatoodetud seemneid või paljundusmaterjali.

  • Programmi kauplemise susteem
  • Vaevalt see kedagi üllatab, arvestades nii suurt hulka tegureid, mida kauplemisstrateegia loomisel tuleb silmas pidada.

Mitmepoolne juurdepääsu ja hüvede jaotamise süsteem Lepinguosalised tunnustavad suhetes teiste riikidega nende suveräänseid õigusi põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele ja riikide valitsuste õigust sätestada juurdepääs ressurssidele vastavalt riiklikele õigusaktidele. Oma suveräänsete õiguste rakendamisel lepivad lepinguosalised kokku luua tõhus, efektiivne ja selge mitmepoolne süsteem, et üksteist täiendades ja vastastikku tugevdades hõlbustada juurdepääsu põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele ja jaotada õiglaselt ja võrdselt nende ressursside kasutamisest saadavad hüved.

Artikkel Mitmepoolse süsteemi ulatus Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise ning sellest tulenevate hüvede õiglase jaotamise eesmärkide edendamiseks, nagu on sätestatud artiklis 1, hõlmab mitmepoolne süsteem I lisas esitatud põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse, mis on valitud vastavalt toiduainetega kindlustatuse ja vastastikuse sõltuvuse kriteeriumidele.

Artikli 11 lõikes Saavutamaks mitmepoolse süsteemi võimalikult täielikku ulatust, kutsuvad lepinguosalised kõiki teisi I lisas loetletud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside omanikke lisama oma põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid mitmepoolsesse süsteemi.

Samuti nõustuvad lepinguosalised astuma vajalikke samme, et julgustada oma jurisdiktsiooni alla kuuluvaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes omavad I lisas loetletud põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse, lisama oma ressursid mitmepoolsesse süsteemi. Kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist hindab juhtorgan artikli 11 lõikes Antud hinnangu järel otsustab juhtorgan, kas juurdepääs on ka edaspidi lihtsustatud nende artikli 11 lõikes Mitmepoolne süsteem hõlmab ka I KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud loetletud põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse, mida säilitatakse vastavalt artikli 15 lõike Lihtsustatud juurdepääs geneetilistele ressurssidele mitmepoolses süsteemis Lepinguosalised lepivad kokku, et lihtsustatud juurdepääs põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele artikli 11 lõikes Lepinguosalised lepivad kokku vajalike õiguslike või muude asjakohaste meetmete rakendamises, et tagada teiste lepinguosaliste juurdepääs mitmepoolse süsteemi raames.

Selleks nähakse selline juurdepääs ette ka kõikide lepinguosaliste jurisdiktsiooni alla kuuluvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kui artikli KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud lõikest Selleks sätestatakse KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud 12 lõigete Lepinguosalised tagavad isikule võimaluse oma õiguste kaitsmiseks kooskõlas rakendatavate jurisdiktsiooniliste nõuetega oma õigussüsteemis, ning juhtudel, kui vaidlused tulenevad konkreetsest MÜK-ist, tunnistavad, et vastavast MÜK-ist tulenevad kohustused lasuvad üksnes asjaomase MÜK-i osapooltel.

Pivot Trading Signaalid

Katastroofide korral kohustuvad lepinguosalised tagama lihtsustatud juurdepääsu asjaomastele põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele mitmepoolses süsteemis eesmärgiga toetada põllumajandussüsteemide taastamist koostöös katastroofiabi koordinaatoritega.

Hüvede jaotamine mitmepoolses süsteemis Lepinguosalised tunnustavad, et juurdepääs mitmepoolse süsteemiga hõlmatud põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele on juba iseenesest mitmepoolse süsteemi peamine hüve, ja nõustuvad, et sellest saadavad hüved tuleb jaotada õiglaselt ja erapooletult vastavalt käesoleva artikli sätetele. Lepinguosalised lepivad kokku, et hüved, sealhulgas majandustulu, mis saadakse põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kasutamisest mitmepoolse süsteemi kaudu, tuleb jaotada õiglaselt ja erapooletult, KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud juhtorgani suuniste alusel arvesse globaalsest tegevuskavast tulenevaid prioriteetseid tegevusi, järgmiste mehhanismide abil: teabevahetus, juurdepääs tehnoloogiale ja selle üleandmine, suutlikkuse tõstmine ning majandustulust saadava kasumi jaotus: a teabevahetus: lepinguosalised lepivad kokku, et teevad kättesaadavaks teabe, mis peab muu hulgas hõlmama katalooge ja nimistuid, teavet tehnoloogiate kohta ning tehniliste, teaduslike ja sotsiaalmajanduslike uuringute tulemusi, kaasa arvatud mitmepoolsesse süsteemi kantud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside iseloomustust, hinnangut ja kasutamist.

Selline teave tuleb teha kättesaadavaks, kui see ei ole konfidentsiaalne, vastavalt rakendatavale õigusele ja kooskõlas riiklike võimalustega. Juhtorgan määrab oma esimesel istungil kindlaks makse määra, vormi ja viisi, arvestades kaubandustavasid.

Voimalus kaubandus r

Juhtorgan võib otsustada kehtestada erinevad maksemäärad eri kategooriate tulusaajatele, kes kauplevad selliste toodetega; juhtorgan võib vajadusel otsustada vabastada maksest arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide väiketootjad. Juhtorgan võib aeg-ajalt maksemäärad üle vaadata, et saavutada KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud hüvede jaotamine, ja võib hinnata viie aasta jooksul käesoleva lepingu Seleno Firefoxi valikud, kas kohustusliku makse nõuet MÜK-is peaks rakendama ka juhul, kui selline kaubandustoode on teistele kättesaadav edasisteks uuringuteks ja aretamiseks ilma piiranguteta.

Lepinguosalised lepivad kokku, et põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside mitmepoolse süsteemi kasutamisest saadav tulu peab otseselt või kaudselt suunduma eeskätt kõigi riikide, eriti arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide põllumajandustootjatele, kes säilitavad ja säästlikult kasutavad põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse.

Lepinguosalised tunnistavad, et võime täielikult rakendada globaalset tegevuskava, eelkõige arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides, sõltub suures osas käesoleva artikli ja artikli 18 alusel sätestatud rahastamisstrateegia tulemuslikust rakendamisest. Lepinguosalised kaaluvad hüvede vabatahtliku jaotamise strateegia sissemakseid, millega põllumajanduskultuuride geneetilistest ressurssidest kasu saav toiduainetööstus saaks toetada mitmepoolset süsteemi. Globaalne tegevuskava Tunnistades, et olemasolev põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästliku kasutamise globaalne tegevuskava on oluline käesolevale lepingule, peaksid lepinguosalised edendama selle tulemuslikku rakendamist, mis hõlmab nii riiklikke tegevusi kui vajadusel ka rahvusvahelist koostööd, et ette valmistada ühtne raamistik muu hulgas suutlikkuse tõstmiseks, tehnoloogia üleandmiseks ja teabevahetuseks, arvestades artikli 13 sätteid.

Rahvusvahelisse Põllumajandusuuringute Konsultatiivgruppi kuuluvate põllumajandusuuringute keskuste valduses olevad põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside x situ kollektsioonid Lepinguosalised tunnistavad Rahvusvahelisse Põllumajandusuuringute Konsultatiivgruppi CGIAR kuuluvate põllumajandusuuringute keskuste IARCs valduses säilitatavate põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside ex situ kollektsioonide olulisust käesoleva lepingu seisukohalt.

Lepinguosalised kutsuvad CGIAR-i üles allkirjastama lepingut juhtorganiga nende ex situ kollektsioonide suhtes vastavalt järgmistele tingimustele: a põllumajandusuuringute keskuste valduses säilitatavad käesoleva lepingu I lisas nimetatud põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid tehakse kättesaadavaks vastavalt käesoleva lepingu IV osas sätestatud tingimustele; b põllumajandusuuringute keskuste valduses säilitatavad põllumajanduskultuuride geneetilised ressursid, KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud ei nimetata käesoleva lepingu I lisas ja mis on kogutud enne käesoleva lepingu jõustumist, tehakse kättesaadavaks kooskõlas kasutatava MÜK-i tingimustega vastavalt põllumajandusuuringute keskuste ja FAO vahelistele kokkulepetele.

Kõnealune MÜK muudetakse juhtorgani poolt hiljemalt tema teisel korralisel istungjärgul, Huddersfieldi ulikooli strateegia kaart Binary Valikud strateegia põllumajandusuuringute keskustega ja vastavalt käesoleva lepingu asjakohastele sätetele, eriti artiklitele 12 ja 13 ning järgmistele tingimustele: i põllumajandusuuringute keskused teavitavad regulaarselt juhtorganit jõustunud MÜK-idest vastavalt juhtorgani kinnitatud ajakavale; ii lepinguosaline, kelle territooriumilt on põllumajanduskultuuri geneetiline ressurss kogutud in situ tingimustes, peab nõudmisel saama selle näidise ilma MÜK-ita; iii hüvesid, mida eespool nimetatud MÜK-ist saadakse lisaks artikli 19 lõike Lepinguosalised on kokku leppinud sätestada lihtsustatud juurdepääs I lisas esitatud põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele mitmepoolse süsteemi raames CGIAR-i põllumajandusuuringute keskustele, kes on allkirjastanud juhtorganiga kokkulepped vastavalt käesolevale lepingule.

Sellised põllumajandusuuringute keskused on loetletud sekretäri hallatavas nimekirjas, mis tehakse lepinguosalistele taotluse korral kättesaadavaks. Materjalile, mida ei ole nimetatud I lisas ning mis on saadud ja mida säilitatakse põllumajandusuuringute keskustes pärast käesoleva lepingu jõustumist, on juurdepääs tingimustel, mille lepivad omavahel kokku materjali saav põllumajandusuuringute keskus ja riik, kust vastav ressurss on pärit, või riik, kes on need ressursid omandanud kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni või muu kohaldatava seadusega.

Lepinguosalised on kutsutud üles andma nendele põllumajandusuuringute keskustele, kes on allkirjastanud lepingu juhtorganiga, vastastikku kokkulepitavatel tingimustel juurdepääs I lisas nimetamata põllumajanduskultuuride geneetilistele ressurssidele, mis on olulised nende programmides ja tegevuses.

Juhtorgan otsib võimalusi sõlmida käesolevas artiklis ettenähtud eesmärkide täitmiseks kokkuleppeid teiste asjakohaste rahvusvaheliste institutsioonidega. Rahvusvahelised taimede geneetiliste ressursside võrgustikud Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside võimalikult täieliku hõlmamise saavutamiseks arendatakse olemasolevat koostööd rahvusvaheliste põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside võrgustike vahel olemasoleva korralduse alusel ja käesoleva lepingu tingimuste kohaselt.

Kauplemine binaarsete optsioonidega kauplemine meie jaoks valuuta

Lepinguosalised edendavad vajaduse korral kõikide asjakohaste institutsioonide, sealhulgas riigiasutuste, eraõiguslike, valitsusväliste, uurimis- aretus- ja teise institutsioonide osalemist rahvusvahelistes võrgustikes.

Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside globaalne infosüsteem Lepinguosalised teevad globaalse infosüsteemi arendamiseks ja kindlustamiseks koostööd, et hõlbustada olemasolevate põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside teaduslike, tehniliste ja keskkonnaalaste infosüsteemide põhjal teabe vahetamist, eeldades, et põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside alase teabe vahetamine toetab saadavate hüvede jaotamist, tehes põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside info kättesaadavaks kõikidele lepinguosalistele.

Globaalse infosüsteemi arendamisel taotletakse koostööd bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tasaarveldusmehhanismiga.

Materjali turvalisuse tagamiseks tuleks ette näha lepinguosaliste teatamisel põhinev KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud hoiatamine ohtudest, mis ähvardavad põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside efektiivset säilitamist.

Minu lihtsate kaubandusvalikute strateegia paeva jooksul

Artiklis 14 osutatud globaalse tegevuskava ajakohastamise lihtsustamiseks teevad lepinguosalised maailma põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside seisundi perioodilisel hindamisel koostööd FAO põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside komisjoniga. VI osa Artikkel Rahalised ressursid Lepinguosalised kohustuvad vastavalt käesoleva artikli sätetele rakendama käesoleva lepingu rakendamiseks vajaliku rahastamisstrateegia.

Option paber tasuta

Rahastamisstrateegia eesmärk on suurendada rahaliste ressursside kättesaadavust, läbipaistvust, tõhusust ja mõjusust käesoleva lepingu kohase tegevuse rakendamisel. Rahaliste vahendite muretsemiseks prioriteetsetele tegevustele, kavadele ja programmidele, eelkõige arengumaades ja üleminekujärgus majandusega riikides, ning võttes arvesse globaalset tegevuskava, kehtestab juhtorgan perioodiliselt sellise rahastamise eesmärgid.

Vastavalt kõnealusele rahastamisstrateegiale: a võtavad lepinguosalised asjaomaste rahvusvaheliste mehhanismide, rahaliste vahendite ja organite juhtorganite raames kasutusele vajalikud ja asjakohased meetmed, KauplemineViaw strateegia katsetamise lepingud tagada asjakohane prioriteet ja tähelepanu käesoleva lepingu kohaste kavade ja programmide rakendamiseks kavandatavate ja kokku lepitavate ressursside tõhusale eraldamisele; b sõltub maht, mille ulatuses lepinguosalised, eelkõige arengumaad ja üleminekujärgus majandusega riigid, oma lepingujärgseid kohustusi rakendavad, käesolevas artiklis osutatud ressursside tõhusast jaotamisest, eelkõige arenenud riikidest lepinguosaliste poolt.

Lepinguosalised, kes on arengumaad ja üleminekujärgus majandusega riigid, kooskõlastavad oma põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside suutlikkuse tõstmise kavade ja programmide asjakohased prioriteedid; c annavad lepinguosalised, kes on arenenud riigid, ning kasutavad lepinguosalised, kes on arengumaad ja üleminekujärgus majandusega riigid, kahepoolsete, regionaalsete ning mitmepoolsete kanalite kaudu rahalisi vahendeid käesoleva lepingu rakendamiseks.

Need kanalid hõlmavad artikli 19 lõike Ettenähtud rahalisi vahendeid ei tohi kasutada muul kui käesolevas lepingus ettenähtud eesmärgil, eriti valdkondades, mis on seotud rahvusvahelise kaubandusega; e lepinguosalised lepivad kokku, et artikli 13 lõike Lepinguosalised lepivad kokku, et juhtorgan käsitleb selliste sissemaksete soosimise strateegia üksikasju.

View trade kauplemine bitcoinidega

Lepinguosalised lepivad kokku, et prioriteetseteks peetakse kokkulepitud kavade ja Tulevased tehinguvalikud Wikipedia rakendamist arengumaade põllumajandustootjate jaoks, eriti vähimarenenud maades ning üleminekujärgus majandusega riikides, kus põllumajanduskultuuride geneetilisi ressursse säilitatakse ja säästlikult kasutatakse.

VII osa Artikkel Juhtorgan Asutatakse kõikidest lepinguosalistest koosnev käesoleva lepingu juhtorgan. Kõik juhtorgani otsused võetakse vastu konsensuse alusel, välja arvatud juhtudel, kui konsensuse alusel lepitakse kokku mingi muu otsustamismeetod, konsensus on alati nõutav seoses artiklitega 23 ja Vastavalt artikli 19 lõikele Asendusliikmed, eksperdid ja nõunikud võivad osaleda juhtorgani menetlustes, kuid nad ei saa hääletada, välja arvatud juhul, kui nad on nõuetekohaselt volitatud delegaati asendama.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, selle spetsialiseeritud asutused, Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur ja ka iga riik, kes ei ole käesoleva lepingu osaline, võib juhtorgani istungitel olla esindatud vaatlejana. Iga muu asutus või organ, kas riigiasutus või valitsusväline institutsioon, kes on seotud põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamise ja säästva kasutamisega ning kes on teavitanud sekretäri oma soovist olla juhtorgani istungitel esindatud vaatlejana, võidakse vastu võtta, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks kolmandik lepinguosalistest on selle vastu.

Vaatlejate vastuvõtmine ja nende osalemine toimub vastavalt juhtorgani poolt vastu võetud töökorrale.

Kauplemisstrateegiad Stop-Loss korraldust kasutamata

FAO liikmesorganisatsioon, kes on lepinguosaline ja selle liikmesorganisatsiooni liikmesriigid, kes on lepinguosalised, kasutavad oma liikmeõigusi ning täidavad oma liikmekohustusi, mutatis mutandis, kooskõlas FAO põhikirja ja üldeeskirjadega. Juhtorgan võtab vastu oma töökorra ja finantseeskirjad ning muudab neid vastavalt vajadusele, töökord ja finantseeskirjad peavad olema vastavuses käesoleva lepinguga.

Kvoorumi saavutamiseks on igal juhtorgani istungil vajalik lepinguosaliste enamust esindavate delegaatide kohalolek. Juhtorgan peab korralisi istungeid vähemalt üks kord iga kahe aasta jooksul. Istungid tuleks võimaluse korral pidada järjestikku põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside komisjoni korraliste istungitega.

Juhtorgani erakorralisi istungeid peetakse ajal, mida juhtorgan peab vajalikuks, või lepinguosalise kirjaliku taotluse korral, tingimusel et taotlust toetab vähemalt üks kolmandik lepinguosalistest. Juhtorgan valib juhataja ja asejuhatajad ühisnimetusega «büroo» kooskõlas oma töökorraga. Sekretär Juhtorgani sekretäri määrab juhtorgani nõusolekul FAO peadirektor.

Erinevad Forex kauplemisstrateegiad

Sekretäri abistab vajalik personal. Sekretär täidab järgmisi ülesandeid: a korraldab administratiivse toe juhtorgani ja võimalike allorganite istungitel; b abistab juhtorganit selle ülesannete täitmisel, sealhulgas täidab erakorralisi ülesandeid, mida juhtorgan võib talle määrata; c annab oma tegevusest aru juhtorganile.

Sekretär edastab kõikidele lepinguosalistele ja peadirektorile: a juhtorgani otsused kuuekümne päeva jooksul pärast vastuvõtmist; b lepinguosalistelt saadud teabe vastavalt käesoleva lepingu sätetele.

Sekretär valmistab juhtorgani istungiteks ette dokumendid kuues Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keeles. Sekretär teeb käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste organisatsioonide ja lepinguorganitega, sealhulgas eelkõige bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni sekretariaadiga.