Liigu sisu juurde

Ajal, mil Euroopa otsib keskkonnasõbralikke taastuvenergiaallikaid, pakub Doonau jõgi neid tohutus ja ammendamatus valikus. Doonau saab alguse Schwarzwaldis — linnulennult km kauguselt — ja voolab siis oma delta kaudu Musta merre. Kogu Ahola tegevuse alustalaks on perekond. Investeerides ligi milj EUR inimeste terviseandmete ja nende põhjal nutika innovaatilise tervishoiuteenuste infosüsteemi loomisesse toome esmatasandi tervishoiuteenuse inimesele lähemale ka kvaliteetsemaks ja lõpetame niigi vähese inim- ja rahalise ressursi raiskamise. Siiani vaid vähesel määral ära kasutatud transpordipotentsiaalist, samuti muudest arenguvõimalustest kasu lõikamiseks tuleb kogu projekti elluviimist kiiresti alustada.

Liidetakse Attracs. Enne börsile minekut kontsern restruktureeritakse börsil kauplemiseks sobivaks. Ahola Transport on kontserni emaettevõte, mille alla kuuluvad kõik logistikaga tegelevad ettevõtted, kaasa arvatud Oy Attracs Ab. Ma palun — praeguses varases etapis on veel võimalik esitada lisasoove —, et ennekõike noorte jaoks hõlmataks strateegiaga ka kultuurilise identiteedi ja ühtekuuluvuse temaatika.

Toetan igati kõnealuse ELi Doonau piirkonna strateegia väljatöötamist. Ajalooliselt on Doonau jõgi ühendanud Lääne- ja Ida-Euroopat ning Doonau piirkonda kuulumine on inimestes tekitanud ühtsuse tunde. Võib öelda, et Transpordi strateegia homme on lihtsustanud kultuurilist ja majanduslikku koostööd ammu enne seda, kui sündis Euroopa lõimimise mõte. See strateegia annab võimaluse rakendada praktikas väärtuslikke solidaarsuse ja koostööpõhimõtteid. Dokument peaks põhinema nn alt-üles lähenemisviisil, nagu mõned kolleegid, sealhulgas Filiz Hakaeva Hyusmenova, juba märkisid.

Strateegia eesmärgid peaks määratlema Doonau-äärsed kohalikud omavalitsused, ringkonnad ja linnad ning on väga oluline, et piirkondlikud ametiasutused ja kodanikuühiskond mõistaks, et strateegia on vahend koostöö tihendamiseks ja tegevuse paremaks kooskõlastamiseks.

Main navigation

Seega on vaja, et kogu protsess võetaks tõeliselt omaks. Doonau-äärsete riikide ees seisavad sarnased keskkonna ja infrastruktuuriga seonduvad probleemid. Riikide eesmärk on kindel sotsiaalmajanduslik areng ja püüe tagada oma kodanikele kõrgem elatustase. Olen veendunud, et Doonau piirkonna strateegia aitab nende sihtide saavutamisele kaasa.

Sellega lahendatakse ühised probleemid, kasutades olemasolevaid rahalisi vahendeid tõhusamalt ja paremini, see lihtsustab ühiste projektide elluviimist. Euroopa kodanikud lõikavad seejärel kasu strateegia tulemustest. Nõustun ka sellega, et vajalik on ühtne käsitlus, millega ei seata liigseid eesmärke. Doonau piirkonna strateegia on suurepärane vahend piirkonnas tehtavat piiriülest koostööd märkimisväärselt tihendada ning ma usun kindlalt ja loodan, et komisjon teeb strateegia elluviimise toetamiseks kõik endast oleneva, sealhulgas eraldab täiendavaid rahalisi vahendeid.

János Áder PPE. Poliitikud tsiteerivad sageli vanasõna, mis ütleb, et me ei päri Maad mitte oma eelkäijatelt, vaid laename seda oma lastelt. Meie kohus on olla kindel, et meie lastel, lastelastel ja lastelastelastel on hingamiseks puhast õhku ja joomiseks puhast vett. Doonau jõesängi all on tohutu mageveevaru. Minu ja Ungari eesmärk on kaitsta seda magevett igasuguse saaste eest.

On ka teisi olulisi valdkondi, nagu transport, turism, kultuur ja meie pärandi säilitamine, aga ükski neist ei ole nii tähtis kui meie veevarude kaitsmine. Ma ei tea, kas meie Doonau piirkonnaga seoses tehtud ettepanekut, mis on käimasolevate läbirääkimiste teemaks, saadab edu või mitte.

Meie praegune kokkulepe hõlmab pigem põhimõtteid ja seda, mis on ütlematagi selge. Kuid, nagu teada, on konks üksikasjades. Seega ma tahan väga selgelt öelda, et kui me läheme põhimõtetest kaugemale ja alustame kõnelusi üksikasjade üle, ei tagane ma ühest põhimõttest mitte kunagi.

Doonaust rääkides Transpordi strateegia homme minu arvates igasugune sekkumine, investeerimine ja arendustegevus vastuvõetav ainult sellises vormis, mis ei ohusta meie joogiveevaru.

Ma tahan vaadata häbi tundmata oma lastele ja lastelastele silma ning öelda neile, et meil on õnnestunud hoida Doonaud niisugusena, nagu meie selle pärisime. Sama kehtib ka teiste Euroopa jõgede, näiteks Tisza kohta. Me ei ole seda hävitanud.

Ka neil on võimalik jõge raskusteta kasutada. Nadezhda Neynsky PPE. Tegelikult on Doonau piirkonna strateegia eesmärk Doonau-äärsete kohalike omavalitsuste, piirkondade ja riikide ühine areng.

See ettepanek hõlmab 14 riiki, kus elab kokku üle miljoni inimese. Kuid nende riikide majanduslik areng on erinev.

RSI nadala strateegia

Doonau alamjooksul asuvad riigid on kõige halvemas majanduslikus seisus. Lubage mul, palun, juhtida teie tähelepanu kolmele minu riigi, s. Kui mitte arvestada ainukese Doonau kaldaid ühendava sillaga Ruse linna ning Vidini ja Silistra linnu, siis on Bulgaariasse jääv osa jõest piirkond, mis on majanduslikult ehk kõige vähem arenenud.

Sealsed kohalikud omavalitsused, mida on kokku 39, moodustavad ääremaa ning Doonau jõgi tähendab neile endiselt pigem ületamatut takistust kui võimalust.

Võrdluseks: ainuüksi Budapestis on üheksa üle Doonau viivat silda, kuid terves Bulgaarias vaid üks.

Linguee Apps

Sellest lähtuvalt esitasid Bulgaaria Doonau-äärsete kohalike omavalitsuste juhid ettepaneku viia ellu projekt, mille eesmärk on ehitada kaunite vaadetega ning Doonau jõe kallastel paiknevaid asulaid ja linnu ühendav tee. Kõnealusest projektist teavitati ka juba regionaalarengu ministreid. Teine küsimus puudutab Doonau-äärsete geo-ökoloogiliste probleemide lahendamist ja vee puhtust. On palju ühiseid teemasid.

Tahan siin välja tuua vaid mõne neist, mis omavad tähtsust ka laiemas mõistes Doonau piirkonnas asuvate riikide, nagu näiteks Tšehhi Vabariigi jaoks. Üheks teemaks on veemajandus koos üleujutuste ärahoidmisega. Et selles piirkonnas on laastavad üleujutused olnud korduvad, on ühtne tegevus selles küsimuses hädavajalik.

Teine teema hõlmab ulatuslikku investeerimistegevust, mille eesmärk on tagada alal parem transpordiühendus ja side naaberpiirkondadega.

Asjakohane oleks kaaluda mainitud makropiirkondlikku tahku ka kavandatava üleeuroopalise transpordivõrgu ülevaatamise käigus. Üksikud projektid ei tohiks omavahel konkureerida.

Ülimalt oluline on määratleda selged eesmärgid, kusjuures projektid peaksid oma olemuselt olema jätkusuutlikud, keskkonnasõbralikud ning neil peaks olema kohalike ja piirkondlike omavalitsusasutuste, samuti üldsuse tugev toetus. Doonau piirkonna tulevase jätkusuutlikku arengut ei saa tagada mitte eraldi projektidega, vaid pigem seal piirkonnaülesel tasemel tehtava koostööga. Samas võib ELi Doonau piirkonna strateegia osutuda mõistetavaks ja stabiliseerivaks arendustegevuse raamistikuks nii liikmesriikide kui ka nende riikide jaoks, kes ei kuulu Euroopa Liitu, kuid soovivad teha liiduga koostööd kas kandidaatriikidena või naabruspoliitika korras.

Franz Obermayr NI. See strateegia on võrreldav Vahemere strateegiaga, mis omal ajal stimuleeris lõunas kiiret majanduskasvu. See on hea vahend Transpordi strateegia homme piirkonna ja seega ka kogu Euroopa Liidu arendamiseks. Prioriteetidest rääkides tahaksin kõigepealt mainida üldise Euroopa Liidu energiapoliitika arendamist koos konkurentsivõimelise Balti energiaturuga. See ei hõlma mitte ainult energiavarustuse kindluse ja energiatõhususe aspekte, vaid loomulikult ka taastuvenergia arendamist.

Meie teine prioriteet on infrastruktuuri edasine areng. Mõnede Läänemere piirkonna riikide teed on kliimatingimuste ja mõnikord ka nõrkade poliitikate tõttu üsna kehvas olukorras. Transiidikoridoride ja sidevõrkude arendamine stimuleerib ettevõtlust ja tekitab uusi töökohti.

Krupteerimisega kauplemine avaldatakse

Et võiksime rääkida tõhusast majandusarengust ja keskkonnakaitsest, on kolmas prioriteet innovatiivne majandus, mis tähendab tasakaalus ja teadmistepõhist kasvu. Et strateegiat ellu viia, on täiendav rahastamine väga vajalik, ja seda tuleb järgmises Euroopa Liidu finantsraamistikus kindlasti pakkuda.

Green Wheels Ajalugu Kõik sai alguse sellest, kui Helge Ahola taipas, et eksisteerib nõudlus teenuse järele, mida ta saaks oma veoautoga osutada. Helgele tähendas see järjepidevalt rasket ja auväärset tööd, mis eeldas professionaalseid oskusi. Vähehaaval ühinesid äritegevusega ka tema pojad Hans, Nils ja Rolf. Kogu Ahola tegevuse alustalaks on perekond. Ettevõtte äritegevuse põhitegevusalaks kujunesid rahvusvahelised transporditeenused tööstuse ja jaekaubanduse klientidele, mis viis

Peame nüüd ära kasutama nii 5 miljardi eurost energiaprogrammi kui ka Globaliseerumisfondi ja teisi rahalisi vahendeid. Tõhus mehhanism strateegia rakendamiseks ja jälgimiseks on samuti tähtis. See peab olema lihtne, läbipaistev ja vaba liigsest bürokraatiast. Vajalikud on korrapärased ülevaated strateegia elluviimisest ja ka vahearuanded. Esimene tuleks koostada juba aastal Kiidan heaks Rootsi eesistumise aktiivse rolli strateegia käivitamisel.

Lubage mul loota, et oleme selle konkreetse tegevuskava elluviimisel tõhusad ja paindlikud. Täna me arutame ettepanekut strateegiaks, mis võimaldab meil vallandada selle piirkonna tohutu tukkuva potentsiaali, projekti, mille algatas Euroopa Parlament. Komisjon siiski ei aktsepteerinud kõiki meie täiskogu soovitusi. Kõige märkimisväärsem oli keeldumine sätestada Läänemere piirkonna jaoks eraldi eelarverida.

Homme annab online-pressikonverentsi abilinnapea Taavi Aas

Komisjon kinnitab meile, et rahastamine hakkab toimuma olemasolevatest instrumentidest, eeskätt struktuurifondidest. Kardan siiski, et konkreetselt selleks otstarbeks ettenähtud erirahastamiseta ei suuda me kõiki oma eesmärke saavutada. Strateegia autorid mainisid vajadust teha tihedat koostööd Venemaaga. Sellega seoses ei tohi me siiski unustada praeguse hetke suurimat ohtu Läänemerele, nimelt Nord Streami torujuhtme ehitamist. Eelmisel aastal võttis Euroopa Parlament selles suhtes negatiivse hoiaku.

Loodan, et komisjoni uus koosseis peab meeles ka seda resolutsiooni, kehtestades strateegiaga seotud tegevuskava. Innovatsioonil põhinev heaolu, keskkond, transpordi- ja energiaühenduste kättesaadavus ning ohutus ja turvalisus on neli peamist valdkonda kõigi partnerite koostööl, kes on strateegia ettevalmistamisse kaasatud: kõik kolm Euroopa institutsiooni — parlament, komisjon, nõukogu —, aga ka riikide valitsused, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, äriringkonnad ning akadeemilised ringkonnad ja Transpordi strateegia homme organisatsioonid.

Strateegia ettevalmistamise protsess on viinud tõelise partnerluseni kõigi nende vahel. Arengualased väljakutsed arvestavad üha vähem haldus- ja riigipiiridega. See strateegia võimaldab asendada enamasti väga killustatud ja eraldiseisvad poliitilised reageeringud tõeliselt ühise vastusega ühistele arenguprobleemidele ja -võimalustele. Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjon, mis on selle projekti puhul parlamendi juhtiv komisjon, omistab sellele oma töös suurt tähtsust.

TÄNANE ON HOMNE AJALUGU.

Meil toimub 6. Me jätkame ka läbivaadatava strateegia rakendamist ning ma usun, et see tegevusele suunatud strateegia tugevdab liidu võimalusi üles ehitada keskkonnasõbralikud, moodsad ja konkurentsivõimelised majandused.

Selle kallastel elab kokku miljonit inimest ja siis on seal veel Venemaa, mis on oluline. Sellel strateegial saab olema tugev keskkonnamõõde ja see on üksnes õige, kuna Läänemere keskkonnaprobleemid on tohutud: eutrofeerumine, bioloogilise mitmekesisuse hääbumine, Peterburi reoveed, Kaliningradi probleemid ja nõnda edasi.

Siin on juba nimetatud, et see muudab ka Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikat, ning ma arvan, et see on üpris oluline, ja loodan, et siin sellest rohkem räägitakse. Minister Malmström ütleb, mismoodi see muutub, sest ühtekuuluvuspoliitika muudatuste tagajärjeks võib olla näiteks oht, Transpordi strateegia homme sel ajal, kui me kõneleme Doonau strateegiast ja Musta mere strateegiast, jäetakse kõrvale osa Euroopast, sealhulgas põhjapiirkonnad, kuid tegelikult toimuvad Arktika aladel praegu maailma kiireimad muutused ja seda on tähtis märgata.

On tähtis, et me seda strateegiat edasi arendaksime ning samuti ka rakendaksime. See pole ainult Läänemeri, millel on selles väga tugev keskkonnamõõde; ma arvan, et strateegial on tugev mõju ka regionaalpoliitikale.

Kaubandusvoimalused ja sularahakonto

Oma eesistumise ajal on Rootsi integreerinud need regionaalpoliitika küsimused tihedalt ka Läänemere strateegiaga. Strateegia all mõistetakse tavaliselt dokumenti, mis on seotud riikidega piki kaldajoont ja rannikupiirkondades, ent kindlasti on sel ka tugev regionaalmõõde.

See, kuidas meil õnnestub selle strateegiaga integreerida keskkondlik tehnoloogiline oskusteave, siseveekogude probleemid ja selle tohutu mõju transpordipoliitikale, kajastub tugevasti ka sisemaa piirkondades. Sellepärast peab Läänemere strateegia moodustama osa ühisest Euroopa tegevuskavast. Ma loodan, et see saab parlamendilt tugeva toetuse, et strateegia ei jääks üksnes tühjadeks sõnadeks ja et võiksime saavutada midagi käegakatsutavat. Sellele vaatamata on minu meelest siin unustatud mitu ühenduse eesmärki — näiteks sotsiaalkaitse kõrge tase.

Mõnd selle piirkonna liikmesriiki, nende hulgas Lätit, tabas majanduskriis väga raskelt. Meie finantssektor on läbi põimunud Skandinaavia omaga. See tähendab, et meie probleemid hakkavad ka seal probleeme tekitama, nii et see pole ainult ühe riigi küsimus.

Mis on valikute kaubandus Zerodha

Hiljuti sai Läti maksete tasakaalustamiseks komisjonilt keskmise tähtajaga rahalist abi. Õnnetuseks puuduvad meil sotsiaalsed tingimused sellise abi saamiseks. Selle tulemusena vähendab valitsus pensione ja abirahasid, kuid komisjon laseb sel sündida. Mu teine mure on seotud põhiõigustega.

Muudatustega on transpordisüsteemis juba alustatud, kuid neid tuleks kiirendada. Scania on otsustanud selles üleminekus juhtiva positsiooni võtta. Kuidas me Mida on võimalik kohe praegu teha? Kuidas saaksime uue tehnoloogia abil ökosüsteemiga koostööd teha? Marek Gawronski Volvo Group Poola asepresident Marek keskendub peamiselt busside ja veoautode jaoks madala või nullemissiooni lahenduste loomisele. Tal on pikaaegsed kogemused transpordi, auto- ja energiasektoris, kus ta töötas kommunikatsiooni, turunduse, ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlike arengute valdkonnas.

Tal on Lublinis asuva Maria Curie-Sklodowska ülikooli magistrikraad õigusteaduses. Nende probleemide lahendamine nõuab ettevõtlussektori, riigiasutuste ja üksikisikute ühiseid pingutusi, seda nii riigipiire ületades kui ka erinevate tööstusharude vahel. Transporditööstusel on meie ühiskonnas ja majanduses ülioluline roll. Samas on just transporditööstus see, mis tekitab märkimisväärse osa kliimat kahjustavatest heitgaasidest.

Volvo Trucks tunnistab, et oleme osa probleemist. Oleme kindlalt otsustanud olla ka osa lahendusest, mis viib kaasaegse transpordisüsteemi jätkusuutliku tulevikuni. Meie pikaajaline pühendumine kütusesäästlikkuse parandamisele Transpordi strateegia homme transpordisektoris sama oluline kui alternatiivsete kütuste kasutamine.

Viimased uudised

Väiksemad kütusekulud on veokiomanike jaoks ka tulevikus endiselt esmatähtsad. Järgmine oluline samm arendusprotsessis on alternatiivsete kütuste suuremahulisem tootmine ja levitamine. Ajutine lahendus teel kliimaneutraalse transpordini on toota alternatiivseid kütuseid sellistest toormaterjalidest nagu maagaas.

Ta on nii riiklikul kui EL-i tasemel seotud ka ärikeskkonna huvide kaitsega ning jälgib hoolikalt kütuseturu ja transpordisektori arenguid EL-is. Enne põneva energiasektoriga liitumist, mis on kindlalt puhaste kütuste poole liikumas, töötas ta autotööstuses akadeemilise teadurina.

ZEITGEIST: MOVING FORWARD - OFFICIAL RELEASE - 2011

Riigi juhtimist iseloomustab juba pikemat aega võimul püsimise eesmärgil näideldav juhtimine, millega kaasnevad kas lühiajalise kasuga poliitiliselt rumalad otsused nagu pensionireform või siis kõlavate sõnade saatel peenhäälestuse läbiviimine nagu EAS ja Kredexi liitmise plaan.

Ikka ja jälle võetakse sahtlist välja vanu plaane ja esitletakse neid uute suurte muutustena. Viimane selline on riigiettevõtete erastamise plaan, mis on sahtlipõhjas tolmu kogunud juba viimased neli aastat.

Selleks, et näha, kas seekord ka plaanist kaugemale jõutakse, tuleb veel kannatust koguda. Meil on täna erakordne võimalus targalt laenuraha investeerides tulla sellest kriisist välja tugevamana, kui me sinna sisenesime.