Liigu sisu juurde

Uue lisa lisamise ettepanek esitatakse ja võetakse vastu ning see jõustub konventsiooni artikli muudatuse suhtes kohaldatava korra kohaselt. Antud projektide vajaduse otsustavad demokraatlikult tootmisühistusse kuuluvad tootjad või istandustes töötavad töölised ise.

Samuti leitakse, et sõjaline jõud ei ole kaasaegses maailmas enam kuigi efektiivne; niisamuti on riikide peamine eesmärk heaolumitte julgeolek; institutsionaalne liberalism — rahvusvaheliste institutsioonide roll seisneb riikidevahelise koostöö edendamises; vabariiklik liberalism — demokraatiad ei sõdi üksteise vastu: väärtustatakse ühiseid moraalseid väärtuseid, majanduslikku koostööd ja sõltumatust.

Kõik see viitab rahumeelsele konflikti lahendamisele. Liberalistlik lähenemine põhineb kolmel peamisel eeldusel: inimene on loomult hea.

Doha voor ja edasine

Iseloomulik on uskumine inimmõistusesse ja selle toimimisse ratsionaalsete printsiipide alusel; veendumus, et rahvusvahelised suhted saavad põhineda koostööl; usk progressi.

Põhilised lähtekohad: teooria keskmes on indiviid ja indiviidide kollektiivid. Viimase alla kuulub ka riik, ent samuti korporatsioonid, organisatsioonid ning erinevad ühendused.

Kõiki neid iseloomustab potentsiaalne omavaheline koostöö; liberaalidele omane optimistlikkus on seotud kaasaegse riigi tekkega, mis on seotud modernismi ja sellega kaasnevate muutustega ühiskonnas.

Moderniseerumine tähistab ühtlasi progressi enamikus inimelu aspektides, sh ka rahvusvahelistes suhetes. Põhilised lähtekohad: Kompleksse vastastikuse sõltuvuse arusaam: erinevat tüüpi toimijaid ühendavad mitmekordsed lülid; nende suhet ei iseloomusta hierarhilisus.

See on ligi sada Eesti-täit last! Alates on rahvusvahelise organisatsiooni Fairtrade International poolt kehtestatud ühtsed standardid. Fairtrade sertifikaadiga tootjaid ja nende tegevuse vastavust standarditele kontrollib sõltumatu järelevalve-organisatsioon FLO-Cert.

Sertifitseerimisprotsess saab alguse neis maades, kust tooted ja tooraine pärinevad. Kõik õiglase kaubanduse tooted pärinevad FLO-Cert poolt inspekteeritud ja sertifitseeritud tootjatelt.

Account Options

Tooraine peab olema kasvatatud ja saak koristatud vastavavuses FLO standarditele. Vaatluse all on kogu toote tarneahel, et tagada märgistatud toodete terviklikkus. Kontrollitakse tootmis- ja töötingimusi ning õiglase kaubanduse lisatulu kasutamist.

Fairtrade Internationali süsteemil on see eelis, et see teebkoostööd väiketootjate organisatsioonidega peamiselt ühistutega ja ühistute liitudega. Tõsi, Fairtrade Internationali on viimasel ajal Euroopas ja Ladina-Ameerikas selle eest avalikult kritiseeritud, et see ei ole Ladina-Ameerika teatud sertifitseeritud istandustes ametiühinguvabaduse küsimusega tegelenud.

Omakapitali voimaluste naide

Fairtrade International juurutab ka uut metoodikat, et panna äraelamist võimaldava töötasu sihttasemed ja selge protsess paika: see on läbipaistev, usaldusväärne ja ettevõtlusele suunatud FI liikmete hulgas on esindatud kõikvõimalikud sidusrühmad — Euroopa, Põhja-Ameerika, Austraalia ja Aasia riiklikud märgistamisalgatused ning ka Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika tootjate võrgustikud see keskendub ühiskondlikele, majanduslikele ja keskkonnalastele põhimõtetele ning võimaldab tõhusate vahendite abil neid põhimõtteid praktikas ellu viia.

Kes saab kasu õiglasest kaubandusest?

Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon, Vastu võetud Üldkohustused 1.

Õiglase kaubanduse süsteem toob otsest kasu väiketalunikele ja töölistele arengumaades, kõigile tarbijatele ning keskkonnale. Väiketalunikud ning istanduste töölised. Tarbijad saavad õiglasest kaubandusest kasu, sest õiglane kaubandus pakub neile võimalus teha oma sisseostud vastavalt oma põhimõtetele ja väärtustele ning anda oma panuse maailma kaubanduse ebavõrduse vähendamisse, kindlustades samaaegselt käibe ja eetilise toote.

Nadala pakutavate aktsiate loetelu

Ettevõtjad, kes kasutavad vastavaid sertifitseeritud tooteid, on teerajajad ja valmis teisi inspireerima. Need on organisatsioonid ja inimesed, kes käituvad solidaarselt ja vastutustundlikult.

Kontroll kattumisvastaste süsteemide üle 1. Lisas 1 täpsustatud nõuete kohaselt keelustab või piirab konventsiooniosaline: a kahjulike kattumisvastaste süsteemide rakendamist, uuesti rakendamist, paigaldamist või kasutamist artikli 3 lõike 1 punktis a või b nimetatud laevadel ja b selliste süsteemide rakendamist, uuesti rakendamist, paigaldamist või kasutamist artikli 3 lõike 1 punktis c nimetatud laevadel ajal, mil laev viibib konventsiooniosalise sadamas, laevatehases või kaldalähedases terminalis, ning võtab tõhusaid meetmeid, et sellised laevad vastaksid nimetatud nõuetele.

Laevad, mis kasutavad kattumisvastaseid süsteeme, mille kasutamist on reguleeritud pärast käesoleva konventsiooni jõustumist lisas 1 tehtud muudatuse alusel, võivad nimetatud süsteemi kasutamist jätkata kuni selle süsteemi järgmise plaanilise uuendamiseni, kuid mitte mingil juhul üle 60 kuu pärast süsteemi rakendamist, välja arvatud juhul, kui komitee otsustab, et erakorraliste asjaolude tõttu on õigustatud kontrollimeetmete varasem kohaldamine.

Artikkel 5. Kontroll lisa 1 kohaste jäätmematerjalide üle Võttes arvesse rahvusvahelisi eeskirju, standardeid ja nõudeid, võtab konventsiooniosaline oma territooriumil asjakohaseid meetmeid, et lisas 1 reguleeritud kattumisvastase süsteemi rakendamisel või eemaldamisel tekkivad jäätmed kogutaks kokku, neid käideldaks, töödeldaks ja need kõrvaldataks ohutul Kaubandus rahvusvahelistes susteemides sh keskkonnahoidlikul viisil, mis kaitseb inimese tervist ja keskkonda.

Artikkel 6. Kattumisvastase süsteemi kontrolli muutmise ettepaneku esitamise menetlus 1.

valjaspool baari kauplemise susteemi

Konventsiooniosaline võib esitada lisa 1 muutmise ettepaneku selle artikli kohaselt. Algettepanek sisaldab lisas 2 nõutud teavet ja see esitatakse organisatsioonile.

Rahvusvaheliste suhete teooriad – Vikipeedia

Kui organisatsioon saab ettepaneku, juhib ta ettepanekule konventsiooniosaliste, organisatsiooni liikmete, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja selle eriorganisatsioonide, organisatsiooniga lepingud sõlminud valitsusvaheliste organisatsioonide ning organisatsiooni juures nõuandvat staatust omavate vabaühenduste tähelepanu ning teeb selle neile kättesaadavaks. Komitee otsustab algettepaneku põhjal, kas on õigustatud asjakohase kattumisvastase süsteemi põhjalikum läbivaatamine.

Kui komitee otsustab, et põhjalikum läbivaatamine on õigustatud, nõuab ta ettepaneku esitanud konventsiooniosaliselt, et see esitaks komiteele üldettepaneku, mis sisaldab lisas 3 nõutud teavet, välja arvatud juhul, kui algettepanek juba sisaldab lisas 3 nõutud kogu teavet. Kui komitee on seisukohal, et on olulise või pöördumatu kahju tekkimise oht, ei saa lõplike teaduslike seisukohtade puudumist kasutada ettekäändena selleks, et jätta tegemata otsus ettepaneku hindamise jätkamise kohta.

Komitee moodustab tehnilise rühma artikli 7 kohaselt. Tehniline rühm vaatab läbi üldettepaneku ja lisateabe, mille on esitanud mis tahes asjahuviline isik, hindab seda ning teatab komiteele, kas ettepanekus on märgitud, et võib esineda kahjuliku mõju ebamõistlik oht muudele kui sihtorganismidele või inimese tervisele nii, et lisa 1 muudatus on õigustatud.

Tehniline rühm võib otsustada pärast punkti a alapunkti i kohast hindamist, et ettepaneku edasine arutamine ei ole õigustatud, misjärel punkti a alapunktides ii—v kirjeldatud hindamist ja analüüsimist ei jätkata; c tehnilise rühma aruanne sisaldab muu hulgas soovitust selle kohta, kas asjakohase kattumisvastase süsteemi konventsioonikohane rahvusvaheline kontroll on õigustatud ning kas EL4 uus kauplemissusteem soovitatud kindlad kontrollimeetmed on sobivad, või soovitust muude tehnilise rühma poolt sobivamaks peetavate kontrollimeetmete kohta.

Tehnilise rühma aruanne saadetakse enne selle läbivaatamist komitees konventsiooniosalistele, organisatsiooni liikmetele, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile ja selle eriorganisatsioonidele, organisatsiooniga lepingud sõlminud valitsusvahelistele organisatsioonidele ning organisatsiooni juures nõuandvat staatust omavatele vabaühendustele. Komitee otsustab, kas kiita heaks lisa 1 muutmisettepanek ning vajaduse korral selle muudatused, võttes arvesse tehnilise rühma aruannet.

Kui aruandes väidetakse, et on olemas olulise või pöördumatu kahju tekkimise oht, ei saa lõplike teaduslike seisukohtade puudumist kasutada ettekäändena selleks, et jätta tegemata otsus kattumisvastase süsteemi lisas 1 käsitlemise kohta. Lisa 1 muudatusettepanek, kui komitee on selle heaks kiitnud, saadetakse laiali artikli 16 lõike 2 punkti a kohaselt.

Ettepaneku heakskiitmata jätmise otsus ei välista tulevikus konkreetse Kaubandus rahvusvahelistes susteemides sh süsteemi kohta uue ettepaneku esitamist, kui on ilmnenud uus teave. Lõigetes 3 ja 5 kirjeldatud komitee otsuste tegemises võivad osaleda üksnes konventsiooniosalised. Artikkel 7. Tehnilised rühmad 1.

Seotud artiklid

Pärast üldettepaneku saamist moodustab komitee artikli 6 kohaselt tehnilise rühma. Kui saadakse mitu ettepanekut samal ajal või järjestikku, võib komitee vajaduse korral moodustada ühe või mitu tehnilist rühma. Konventsiooniosaline võib osaleda tehnilise rühma aruteludel ja ta peaks lähtuma talle kättesaadavatest asjassepuutuvatest erialastest teadmistest.

Komitee otsustab tehnilise rühma pädevuse, korralduse ja tegevuse aluste üle.

Navigeerimismenüü

Nendes alustes sätestatakse kaitse mis tahes salajasele teabele, mida võidakse esitada. Tehniline rühm võib vajaduse korral pidada koosolekuid, kuid püüab oma tööd korraldada kirjaliku või elektroonilise suhtluse või muude asjakohaste meediavahendite abil. Artikli 6 kohaselt komiteele tehtava soovituse koostamisel võivad osaleda üksnes konventsiooniosaliste esindajad.

Tehniline rühm püüab saavutada üksmeelt konventsiooniosaliste esindajate seas.

Outspoken Former CIA Operative Lindsay Moran - Interview

See võimaldab üleminekumajandusega riikidel ja vähim arenenud riikidel kasutada avatud kaubandust oma arengualaste pingutuste toetamiseks. Kaubandusvaidluste lahendamise mehhanism Üks WTO suurimaid saavutusi on olnud oma vaidluste lahendamise organi loomine, millel on õigus lahendada kaubandusvaidlusi ja maksma panna oma otsuseid.

Kaubandusvaidluste lahendamise mehhanism toimib eelnevalt kindlaksmääratud eeskirjade alusel, millega WTO liikmetele antakse sõltumata nende poliitilisest tähtsusest või majanduslikust mõjuvõimust võimalus esitada kaebus WTO eeskirjade väidetava rikkumise kohta ning nõuda kahju hüvitamist. Selle mehhanismiga on õnnestunud vähendada ühepoolseid kaitsemeetmeid, mida riigid varem kasutasid ja mis sageli põhjustasid teiste riikide vastumeetmeid ja mõnikord isegi täiemõõdulisi kaubandussõdu.

Ülevaade - Fairtrade Eesti

Seni on WTO vaidluste lahendamise süsteem taganud, et tugevamad liikmed ei saa nõrgemate üle domineerida, ning seadnud selged reeglid vastumeetmete kohta. Samas on apellatsioonikogu sisuliselt tegevuse lõpetanud, kuna selle liikmete mandaadid on lõppenud ja vabaks jäänud kohad on täitmata. Olukorra lahendamiseks tegi EL koos 22 WTO liikmega algatuse alternatiivse mehhanismi loomiseks, mida nimetatakse mitmepoolseks vahekokkuleppeks ja mis koosneb 10 vahekohtunikust, kes arutavad vastavalt vahekokkuleppele WTO vaekogu ettekannete apellatsioone.

EL on alates WTO loomisest olnud üks vaidluste lahendamise mehhanismi peamisi kasutajaid.

jooksevkonto | Eesti Pank

Liit on osalenud vaidluste lahendamise juhtumis, juhul kaebuse esitajana ja 85 juhul kostjana [2]. Lisaks on EL juhul taotlenud endale kolmanda osalise staatust, mis võimaldab WTO liikmetel jälgida teisi osalisi hõlmavaid vaidlusi. Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult ELi puudutavate vaidluste kulgemist. Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjon esitab kaubandusvaidluste kohta oma seisukohti raportite koostamise, avalike kuulamiste või komisjonile ja nõukogule esitatavate suuliselt vastatavate küsimuste kaudu.

Doha voor ja edasine WTO liikmed on alates Läbirääkimiste põhieesmärk on seada areng maailma kaubandussüsteemi keskmesse. Doha vooruga tahetakse anda arenguriikidele suurem roll, suurendada nende suutlikkust rahvusvahelisest kaubandusest kasu saada ja aidata neil võidelda vaesusega.

Doha arengukava puhul on algusest peale lähtutud põhimõttest, et kõik tuleb leppida kokku ühtse paketina [3].