Liigu sisu juurde

Jeesus ise puhus: "ta puhus apostlite peale" ja need võtsid vastu Püha Vaimu Jh See aitab sul olla võitja. Ühe inimese kõiki tegude ilmutamine võtaks aega aastaid. Kaua aega me ei saanud temalt mingisuguseid teateid. Teine, väike salapärane olend, ma ise, kellest mina tean ka peaaegu mitte midagi, kannab saksa keeles nimetust "Richard".

Olu-line on teada, milline on meie kutsumus siin maailmas, ning mitte järele anda neile ahvatlustele, mis viivad meid eksiteele.

Nii Kohvi kauplemise susteem õppida Jeesuselt kiusatuste võitmist ja õigel teel käimist. Soom Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. Kuradi olemasolu sõltub kolmest tõigast. Esiteks, kas on olemas teispoolne vaimuvaldkond. Kui ei ole, siis pole ei kuradit ega Jumalat, vaid üksnes mateeria — nii arutletakse mõtlemata, et ma-terialism on inimese projektsioon.

See on maailmapilt ainult nähtava alusel, mis on üsna piiratud ja nuditud visand kogu kõiksusest. Kui on olemas vaimuvaldkond, siis järgneb teiseks, et vaimudel kui isikutel peab olema vaba tahe. Kolmandaks me teame, et vaba tahet võidakse kasutada ka kurjasti — piibellik väide aga kõlab, et vaba tahte kurjasti kasutamine oli alanud juba ingellikus maailmas, taevalikes tsoonides.

Saatana langusest räägitakse Piiblis piltlikult Paabeli ja Tüürose kuningate langemisena Js 14 ja Hs Sest nähtamatus maailmas toimuvat saab paremini kirjeldada selle esindajate kaudu nähtavas maail-mas. Igatahes on ka Ilmutusraamatus kurjuse kehastajaks metsalise antikristlik Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit, mis on seotud türannide ja impeeriumidega. Nagu näeme, on üsna loogiline, et on olemas mitmesugune vaimumaailm, ning ega Piibel il-maasjata ei keela sellega suhtlemast.

Mine tea, kuhu satud! Samas ei kutsuta kuradiahvatlustega alati ka võitlema, kuna nendega kurat just tõmbab endale tähelepanu. Temast vabanetakse seesmi-selt ka teda irooniliselt välja naerdes. Nii talitas Martin Luther hingevaenlasega, kes piiras ja jälitas teda sageli. Ja ma tean veel mõningaid, mis sulle märkamata on jäänud.

Siin on sulle lisa. Pane aga kirja. Teisalt aga on selge: kurat on kõige tugevam seal, kus tema olemasolu ei usuta. Kurjad vai-mud on just siis pääsenud märatsema, kui nendega pole arvestatud. Sõjad sünnivad ikka ootamatult ja plahvatuslikult, tulles otsekui Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit dimensioonist.

Eks meiegi oma vaimse ja füüsilise struktuu-riga oleme seotud mitte ainult inimkonna minevikuga, vaid ka käsutamatusse teispoolsusse suundu-vate dimensioonidega. See pole juhus, et kuradist ja deemonitest räägitakse Piiblis kõige rohkem evangeeliumides. Kurja komme on end varjata, kuid ta ei suuda seda enam teha, kui Jumal talle läheneb. Jumal tuleb aga lähedale Jeesuses — nii saavad paljastud ka kurjad vaimud, kes hakkavad nüüd häält tegema.

Selles salmis on inglise keelde tõlgitud elem kui "poisike". Sama sõna kohtame ka 1 Sakus viidatakse "väikesele poisile", kes oli Joonatanile saatjaks. Et elem meessoo vormis kindlasti tähendab neitsilikku poissi, miks peaks siis naissoo vorm, almah, omama teistsugust tähendust?

Kindlasti tundis evangelist Matteus heebrea keelt paremini kui tänapäeva teoloogiaprofessorid ja tema tõlkis Jesaja prohveteeringu nii: Ennäe, neitsi jääb lapseootele" Mina usuks Jeesuse neitsist sündi ka siis, kui piibel sellest ei räägiks.

Inimestena on meil kõigil lõhenenud loomused. Kuidas saaks see teisiti ollagi, sest me oleme oma esivanematelt pärinud omadused, mis tulenevad kahest erinevast ja tihti ka vastuolulisest liinidest? Jeesus aga oli Üks: teda ei laasta sisemised vastuolud. Tema pärand tuleneb ühest liinist. Sa võid usaldada piiblit. Maarja oli neitsi, kui ta jäi Jeesust ootama. See, kes hoidis Maarja puhta ja pühana oma armu läbi kannab hoolt ka selle eest, et sa ilmub tema ette neitsilikus puhtuses.

Päeval, mil nad mulle kohtuotsuse teatavaks tegid, käisid järgnevad mõtted mul peast läbi. Heebreakeelsetel piibli sõnadel on mitmeid tähendusi, mis annab neile sellise spektri nagu on vikerkaarel.

Uurigem siis sõna netzah kahte tähendust. See sõna võib tähendada "alaline, jätkuv, püsiv" - "Miks on mu valu nii püsiv? Aga netzah tähendab ka "võitu" 1 Aj ja Js Nii seda, mis näib olevat masendav, vastuseta küsimus Jeremijale, võib ustavalt ja sõnasõnaliselt tõlkida ka nii: "Kus on mu valu? See peab tooma võidu. Ta küsis tema kõrval seisnud ülempreestrilt: "Mis sa arvad, kui palju laevu aastas sõidab läbi meie vete?

Ma näen ainuüksi praegusel hetkel vähemalt tosinat laeva. Need on need kolm jõudu, mis sõidavad meredel, ükskõik, millist nimetust laev ajutiselt ka ei kannaks. Oma ülemlaulus ennustas Saalomon ette, et tuleb neljas laev, mis on küll väga väike ja mis suudab sõita vaid Kalilea järvel, kuid lõpuks ületab kõik ülejäänud laevad.

See saab olema Messia laev, laev, mille jõud tuleb Jumala Poja ohvrist, innukast armastusest ja soovist teenida. Jeesuse laev sõidab vastuoluliselt kõigi hüdrodünaamika seadustega. Ime, mille Messias tegi tormi vaigistades ja paat sai tema käsu peale päästetud on suurem ime, kui seda tavaliselt mõeldakse.

Markus kirjutas, et lained olid peksnud paati nii, et "paat juba täitus veest" Mk Iga paat, mis on vett täis, läheb põhja hoolimata sellest, kas ilm on tormine või mitte. Aga see laev, Jeesuse laev, ei lähe põhja, isegi siis, kui pattude, kuritegude, lahkhelide, hereesiate ja tagakiusude veed on täitnud kuni ääreni. See laev on teel võidule. Selle "püsivad" netzah suured mured on vaid selle võidu - netzah - vari, mille suunas see sõidab.

Evangelist tõlkis need sõnad aramea keelest nii: "Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud? Sabahtani Kes saab investeerida bitkoin futures minevik ja esimene isik verbist leshabeah, mis tähendab "hülgama, maha jätma".

Aga leshabeah tähendab ka "austama". Seda sõna kasutatakse tihti isegi kaasaegsetes heebreakeelsetes palvetes. Nii võiks Jeesuse sõnu tõlkida: "Mu Jumal, mu Jumal, mil määral sa oled mind austanud! Selle väljendiga väljendati imestust saadud paljude armuandide üle. Viimasel söömaajal palus Issand: "Austa oma Poega" Jhkus ta ilmselt kasutas aramea keelset sõna meshabeah.

Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit

Tulemuseks aga ei olnud austamine, vaid enamus jüngreid hülgasid ta, teda peksti piitsadega, mõnitati, löödi risti ja ka Jumal jättis ta maha.

Kas nii vastab taevane Isa palvetele? Aga Jeesuse palve võis tol õhtul omada täiesti teistsugust salapärast tähendust: "Tund on tulnud. Meie plaan peab saama nüüd täidetud. Hülga, salga maha shabeah oma Poeg, et Su Poeg võiks austada samuti shabeah sind läbi kõige kannatamise läbi kannatlikkuses ja armastuses. Võib tunduda imelik, et Jeesuse sõnad: "Sa oled mu maha jätnud," on minevikus, kui Teda hüljati ju seal ja siis - ristilöömine oli vägagi olevikuline sündmus.

Miks siis Jeesus kasutab minevikku? Tavaliselt ei küsi inimene, keda pekstakse: "Miks sa mind halvasti kohtlesid?

Tänapäevast revolutsiooni koos selle kaasnevate õudustega on raske taluda. Aga me võime lihtsalt lugeda Prantsuse revolutsioonist ja selle giljotiinidest aastat tagasi.

Jumal ja vaim elavad igavesti. Igavik ei ole ajatu, vaid elu väljaspool aega. Sa võid otsustada, kuidas su suhtud oma elu episoodi, kas minevikus või olevikus. Me kõik mõtleme mineviku meeldivatele mälestustele ja tuletame neid meelde justnagu toimuksid need olevikus.

Samamoodi võib teha kas vastupidiselt. Sa võid kanda üle tänased raskused minevikku ja nii saad neid rahulikult lahendada. Selliselt ei saa raskused sind murda. Just nii peame me vastu. Paulus kirjutab: "Inimene katsugu end läbi" 1 Ko Kuidas peaks seda tegema? Piiblis ei ole konkreetset õpetust, kuid kristlik aastasadade pikkune kogemus on õpetanud meile ühte: ära ole liiga põhjalik enesekontrollis.

Väikest olendit võib laboratooriumis uurida nii pingeliselt, et see sureb uurimise käigus. Selle asemel et uurida kõiki oma elu detaile, püüa mõõta oma usu sügavust Jeesuse elu, surma ja ülestõusmise väärtuses. Kord oli üks mees väga mures oma hinge pärast. Ükski jutlus ega usuline raamat ei rahustanud teda. Lõpuks kuulis ta ühest eremiidist, kes oli kuulus oma suure tarkuse poolest.

Mees võttis hobuse ja sõitis mäe tippu, kus eremiit elas. Ta leidis targa mõtisklemas oma koopa ukse juures. Tark küsis mehelt, mida too soovib. Tark oli kaua aega vaid. Siis ta ütles: :"Otsi parem hobust?

Tark pöördus koopasse ja ütles: "Ah või nii on lood," ja ei lisanud midagi. Kui mees sõitis mäest alla oma hobusel, ta mõtles pingsalt kohtumise üle targa eremiidiga. Äkki sai ta aru: miks peaks ta hobust otsima? Tal on hobune. Ta sõitis hobusega. Miks peaks ta otsima päästet: Jumal saatis oma Poja maailma, et maailm võiks saada tema läbi päästetud.

Pääste oli juba antud. Hobusel ratsutav mees ei peaks otsima hobust kui ta hobune pole üleväsinud ega surma saanud. Päästja ei kannata üleväsimuse all. Kui inimene ei põgene päästmise eest, kui ta teadlikult pole sellele vastu, siis on tal see olemas ilma suure vaevata. Jeesus on tulnud otsima ja päästma seda, mis on kadunud.

Me ei pea otsima teda. Tema soov, et me oleksime paradiisis, on suurem kui meie soov. Päästet ei saa otsida, vaid ainult vastu võtta. Orgu jõudes oli mees sellest aru saanud. Kristlased ütlevad tihti: "Ma sain päästetud viis või viisteist aastat tagasi. Me kõik saime päästetud aastat tagasi, kui Jeesus suri meie eest Kolgatal. Võibolla alles viis või viisteist aastat tagasi me saime sellest aru. Kui me läheme armulauale, siis peamine, mida me endalt küsima peame on: "Kui Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit kuulen sõnu: see on mu veri, mis valati sinu pattude andeksandmise eest," kas ma mõistan neid sõnu, kui minule öeldud sõnu?

Kas ma tean sama kindlalt nagu ratsutaja teab, et ta ikka istub hobuse peal, et muy patud on andeks antud Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit unustatud? Mu üksikkong oli maa all, ma ei teadnud isegi, kas oli kevad või talv. Piibli autorid teadsid, et nende elud on igavesed.

Aeg ei olnud nende jaoks oluline ja nii olid nad üsna ebatäpsed sündmuste dateerimisel. Johannese me loeme, meta tauta - "Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel. Matteuse 3. Peatükk algab sõnadega "Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes. Evangelisti jaoks oli see ikka veel "neil päevil".

Nii Johannes kui Matteus rääkisid sündmustest, millede vahel möödus palju aega justnagu samaaegselt. Enne Einsteini oleks seda peetud ebatäpseks. Nüüd me teame, et väide kahe sündmuse samaaegsusest saab tähenduse ainult sõltuvalt sellest paigast, kus vaatleja asub. See kuulub meie vaatlemise subjektiivse osa juurde, mitte objektiivse osa juurde, mis moodustab ajaloo. Vaim puhub, kus tahab, ütleb piibel Jh Tuul ja vaim on kreeka keeles sama sõna. Ma võin asetada end vaimselt olukorda nii, et üksteisest ajaliselt eraldatud sündmused ilmuvad mulle samaaegselt.

Nagu ameeriklased, kellele meeldib vaadata kahte või kolme teleprogrammi samaaegselt. Kas Ristija Johannese Best binaarsed valikud signaale sai ilmuda "neil päevil," ehk juba tema lapsepõlves? Nii nägi Matteus sündmusi. Kes olen mina, et ma peaksin süüdistama teda ebatäpsuses? Meil on tõotus: "Paluge ja teile antakse" Mt See salm näib olevat vastuolus meie Tuletisinstrumentide voimalused.

Iga usklik tunneb vastatud, aga ka vastuseta jäänud palveid. Me oleme palunud ja meile pole antud. Aga kui palju aega on möödunud hetkest, mil me palusime? Mooses palus Jumalalt: "Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, mis on teisel pool Jordanit. Ära enam räägi mulle sellest asjast! Siin ei ole näide vastuseta jäänud palvest, vaid palvest, millest selgelt keelduti. Kuidas sobib see kokku salmiga : "Paluge ja teile antakse? Tabori mägi on Kaananis, teisel pool Jordanit, tõotatud maal.

Nii täitus Moosese soov lõpuks, ainult mõned tuhanded aastad hiljem. See ei ole pikk viivitus inimesele, kellel on igavene elu. Meil seisab ees mitte igavene elu, vaid igavesed elud. Heebrea keeles ei ole ainsuses olevat sõna elu kohta. Enamus heebreakeelseid sõnu, mis lõpevad tähtedega "im" on mitmuses ja piibellik sõna elu kohta on "haiim".

Meil saab olema palju elusid ja palju võimalusi. Ma usun, et kõik palved saavad nii vastatud. Igavene elu on enam kui vaid lõpmatus. Einsteini juudisoost õpilane Kantor mõtles välja mõiste nagu "transfiniitne". Kui sa tõmbad lõputu joone teatud kindlast punktist, siis selle matemaatiline väärtus on lõpmatus. Aga kui sa tõmbad samast punktist kaks või enam joont erinevates suundades, siis saad sa midagi, mis on sealpool lõpmatust.

Kantor nimetab seda "transfiniitseks," ja kasutab heebrea tähte alefit selle matemaatilise sümbolina. Igaviku võimalused on ammendamatud.

Taevas on väljaspool aega. Ajaperioodid pole üldiselt objektiivsed füüsilised faktid, vaid sõltuvad vaatlejast. Aeg ja ruum on oma loomuse tõttu ainsa tõelise asja segiaetud esitused: intervall aeg-ruumi kontinuumis. Mõelgem piibellikult, väljaspool aega. Jeesus ütles oma jüngritele: "Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda" Jh Me imestame, mida ta oleks veel öelnud, kui me oleksime suutelised kõiki Ta sõnu vastu võtma.

Piibli autorid on jätnud palju huvitavaid asju rääkimata. Paulus nuriseb, et tal ei jätku aega, et rääkida "Gideonist, Baarakist, Simsonist, Jeftast, Taavetist, Saamuelist ja prohvetitest" He Suur osa Pauluse ajast kulus tühistele küsimustele, mis tõid algkristlaste sekka nii palju tülisid.

Juudas kavatses kirjutada kõige tähtsamatest "ühise pääsemise" asjadest Ju 3. Meie aga ei tea neid tema mõtteid selles osas, sest tal tuli selle asemel hoopis jutlustada usklikke jälgima "jumalatuid inimesi", kes olid end poetanud kiriku juhtkonda.

Piibli autorid pidid kohandama oma sõnumeid nii, et need ei pahandaks nende kuulajate eelarvamusi. Algkristlik jutlus, mille Peetrus esitas nelipühapäeval, nimetab Jeesust "meheks, kellele Jumal on tunnistuse andnud" Apkes on "ülendatud Jumala paremale käele" Ap Peetrus ei ütle, et Jeesus on Jumala Poeg. Seda oleks juutidel olnud liiga raske vastu võtta. Diplomaatia on oluline osa intelligentsest jutlustamisest. Me peame aru saama mitte vaid sellest, mida pastor ütleb, vaid ka sellest, mida ta oleks võinud öelda siis, kui me oleksime olnud valmis võtma vastu kogu tõde.

Kui Buuri vabariigi presidendi Krügeri kuju ehitati Pretoriasse, palus Krügeri naine skulptoril teha presidendi mütsi lohuke, et linnud saaksid vihmasaju ajal tulla sealt jooma. Need, kes on tuttavad Buuri vabariigi ajalooga, saavad sellest kujust inspiratsiooni ning tahavad järgida seda suurt riigimeest oma tegudega. Linnud saavad sama kuju pealt ainult mõned tilgad vett. Kui me ei jää usus vaid väikesteks lindudeks, saame me teada seda, mida piibli autorid ei saanud öelda oma kaasaegsetele.

Elujõgi annab meile rohkem kui vaid mõned tilgad vett. Jumal viib meid läbi vangla, et anda meile uus mõistmisvõime. Kas ma vabaks saades peaksin üldse rääkima sellest, mis minuga juhtus? Piibel püüab kogu aeg jätta mainimata elu olulist osa, mis tänapäevases keeles on saanud peaaegu et halvustavaks sõnaks: sõna "seks" ei esine piiblis kordagi, samamoodi pole piiblis sõnu ka suguorganite ega seksuaalvahekorra jaoks. Viimase kohta öeldakse "tundma": "Aadam tundis Eevat oma naist" 1 Mo Naissuguorgani kohta kasutatakse tavaliselt sõna "häbi": - bošet või teinekord ka "naba" Ül Piibli tavaliseks stiiliks on eufemismid eufemism - pehmendav ja ilustav väljend ebasündsa või ebameeldiva asemel n surema asemel uinuma.

Eufemismid kehtivad mitte vaid seksuaalküsimuste kohta. Apostlite tegudes leiame väljendi, et Jeesus "riputati ristipuu külge" Ap Ristilöömine oleks olnud liiga jube pilt. Piibel jätab rääkimata ka kogu tõde teatud valedest tegudest. Heebrea keeles jääb lause muidu poolikuks: "Ruuben magas oma isa liignaise juures. Iisrael kuulis. Masoreedid aga jätsid tühja ruumi teksti peale sõnu "Iisrael kuulis," millega nad õpetavad meid, et halvimaid asju halbade asjade juures on parem jätta ütlemata.

Nii samaariakeelne tekst kui ka Septuaginta, esimene kreekakeelne tõlge, lisavad selles kohas, et Kain ütles oma vennale: "Lähme väljale. Targum, arameakeelne Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit parafraas lisab, et Kain ütles: "Ma mõtlesin, et maailm on loodud halastuses, aga seda ei valitseta vastavalt heade tegude teenete järgi, ei ole ka kohtunikku ega kohut, ei saa ka tulevikus olema riigi karistuste ja tasudega. Miks minu ohver tagasi lükatakse? Selliste väljalõigetega õpetatakse Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit mitte kordama ega tsiteerima valesti toiminute sõnu.

Sellised sõnad on tihti nakkavad. Piibel väldib ka epiteetide kasutamist. Juudi esimese sajandi ajaloolane Josephus Flavius kirjutas, et Pilaatus oli korrumpeerunud ja õel massimõrvar. Me teame Talmudist, et Jeesuse-aja ülempreestrid olid rohkem kaupmehed kui Jumala sulased, Rooma impeeriumi käsilased, kes said oma kõrged positsioonid altkäemakse abiga.

Aga piibel ei põlga ära Kaifase ja Pilaatuse isiklikku elu. Piibel räägib vaid sellest, mida nad tegid Jeesusele. Evangelistid ei pidanud oma kutsumises vajalikuks avalikult nende patte hukka mõista. Me teame ajaloolistest allikatest, et kogu Heroodese dünastia elas liiderlikult. Evangeeliumid tunnistavad vaid minimaalselt nende tegudest Petlemma laste ja apostlite suhtes. Mainitakse vaid ühte isiklikku pattu, sest see tõi kaasa Ristija Johannese surma.

Meile, kes me tunneme rõõmu igast veast, mida me oma vaenlase juures leiame, tuleb kasuks matkida piiblit, kus kasutatakse sellistes kohtades palju eufemisme ja vaikimist. Seda võib öelda ükskõik millises keeles, aga mitte heebrea keeles. Valitud rahvas, Jumala Sõna hoiukoht, ei oma kindlat sõna "sõna" jaoks. Nad kasutavad sõna davar, mis tähendab ka "asja". Evangelist Johannes kirjutas kreeka keeles, aga ka heebrea keeles.

Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit

Tema emakeeles kõlaks tema evangeeliumi algus nii: "Alguses oli davar, asi ja see asi oli koos Jumalaga ja davar, tõeline asi, oli Jumal. Sa ei saa mõista piiblit, kui sa vaatad seda, kui vaid sõnade kogumikku.

Mamunkan, üks Sajandi zen-budismi suurtest raamatutest ütleb justkui heebrea vaimust liigutatult: "Sõnad ei väljenda asju; laused ei näita meelte liigutusi. See, kes võtab vastu vaid sõnu, on kadunud; jääda pidama vaid lausete juurde, tähendab olla petetud. Viimased väljendavad end ise ilma sõnadeta. Nagu Einstein on ühendanud ruumi ajaga ja on loonud neljamõõtmelise aeg-ruumi kontiinuumi mõiste, heebrealased võtsid kasutusele ainulaadse mõiste "davar", sõna-asi, millel on kaks külge, üks neist on sõnaline, teine on füüsiline või vaimne reaalsus.

Heebrea keeles ei saanud Jeesus kuigi lihtsalt öelda, et "sinu sõna on tõde" Jh Ta pidi kasutama sõna davar, mis on enam kui vaid "sõna". Ainult sõnad, isegi jumalikud sõnad üksinda pole tõde: need võivad inspireerida õelusele, tülile ja ahnusele samamoodi nagu ka pühadusele.

Selle Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit kasutatakse nüüd füüsikas mõistet "intervall", mis hõlmab neid mõlemaid. Itaalia skulptor Tommassi lõi Buenos Airese surnuaeda kujud, millest iga üks Invest Bitcoin NZ. ühte Beethoveni sümfooniat.

Kui sõber küsis minult, millised need välja näevad, siis ei leidnud ma nende kirjeldamiseks piisavalt sõnu. Beethoven kirjeldas seda, mida ta tundis, nootides, mis mängituna vabastavad helisid.

Skulptor raius marmorisse selle, mida ta tundis seda muusikat kuulates. Mina vaates neid kivikujusid. Kui mina paneks saadud tunded sõnadesse, siis millises suhtes oleksid need Beethoveni sümfooniatega? Üks pime mees küsis kord oma sõbralt, kuidas piim välja näeb. Tema sõber ütles: "Piim on valge. Pime küsis taas: "Mis on luik? Pime küsis edasi: "Mida tähendab kõver? Pime mees puudutas oma sõbra küünarnukki ja ütles: "Nüüd ma tean, kuidas piim välja näeb!

Me peame jõudma sõnade läbi tõelise asjani, Jumala endani. Ainult nii saame me valgustatud. Üks mees küsis pühakult: "kes on Jumal? Pühak võttis kätte tolmukühvli ja küsis: "Kas sa näed tolmukühvlit? Teine, väike salapärane olend, ma ise, kellest mina tean ka peaaegu mitte midagi, kannab saksa keeles nimetust "Richard".

Prantslased hääldaksid mu nime "Rišaar". Ma näen vaid objekti, mida inimesed nimetavad "tolmukühvliks. Lapsed peaksid seda mänguasjaks. Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit võib olla kasulik ka laksu andmiseks või joone tõmbamisel.

Kõnelemine inimestega, kes jäävad vaid sõnade sfääri, ei vii mitte kuhugi. Sõnad on kasulikud vaid siis, kui need viivad loba sfäärist "davarini", reaalsus-sõnani. Milliste sõnadega ma selgitaksin Jumalat? Kas ma peaksin ütlema, et Tema on Kuningas? Nimetada Jumalat Kuningaks võib tekitada vaid suurt segadust. Kas ma peaksin hüüdma Teda "isaks"? Lutheril oli väga karm isa ja ta ei tahtnud pöörduda Jumala poole Meie Isa palve sõnadega.

Isegi "Jumal" on sõna, mida ei kasutata vaid Looja kohta, vaid ka selliste õelate olendite nagu Moolok ja Quetzlcoatl, kes nõudsid tuhandeid inimohvreid.

Me peame minema üle tavalistelt sõnadelt davarile, tõelisele asjale, selleks, et mõista Jumalat, mitte vaid Loojat, vaid ka Hoidjat ja Hävitajat.

Ap on kirjutatud: "Püha Vaim langes. Enne nisuks kasvamist, peavad seemned kõigepealt kukkuma maha oma Issanda käest. Hiljem Jeesus selgitab, et maa esindab inimeste erinevaid omadusi ja jooni Lu Iga seemne jaoks tähendab kokkupuude maaga langemist. Selline on iga inimese sünni tähendus. Kui palju enam pidi Jumala Poja sünd olema langemine, valu, mida Ta ei tahtnud mainidagi.

Tema langemise sügavust näidatakse faktis, et Ta pandi kõige alandlikumasse paika, sõime. Meie kristlased laulaame julgelt: "Tule mu südamesse. Paljud ustavad hinged, kes on näinud ette, kuidas nende eksimused kurvastavad Issandat, kordavad Peetruse sõnu, kui ta langes Jeesuse ette põlvili maha: "Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune mees! Rooma väepealik ei tahtnud kutsuda meie kombel Jeesust, vaid ütles Jeesusele: "Issand, ära tee enesele tüli, sest ma ei ole väärt, et sina mu katuse alla tuleksid!

Väepealiku usku kiideti suuremaks kõikide iisraellaste omast. Milline kontrast meie võrreldes, kes me oleme harjunud tülitama Jeesust igasuguste pisiasjadega ning kunagi ei taha pöörduda ingli poole.

Igal inimesel on elus oma nõrgad kohad, millest kasvavad välja kiusatused. Nii on mõni meist enesekeskne ja uhke, teine otsib kuulsust, kolmas lööb kõigele käega ja laseb elul allamäge veereda. Kiusatused kuuluvad meie elu juurde. Ei saa elada kiusatustevaba elu, kuid küsimus on selles, mida teeme, kui meil on kiusatusi. Jeesustki kiusati kõrbes, kuid Tema ei andnud järele, vaid jäi kindlaks oma teele.

Me nõuame, et Issand ise tegeleks meie vajadustega ning küsime mil iganes võimalik ka nähtavaid tunnusmärke. Tõeliselt armastav hing ei häiri armastatud. Ma tean tüdrukut, kes armastas ühte noormeest, kelle eesseisvast suurest karjäärist ta oli teadlik. Tüdruk tundis, et harimatuna jääb ta tollele ühiskonnas koormaks. Poiss armastas tüdrukut kogu südamest, aga tüdruk lükkas tagasi poisi liginemiskatsed ning nii sundis kaudselt poissi abielluma teise tüdrukuga, kes sobis tolle sotsiaalse staatusega.

Teinekord suurim armastus ilmutab end armastatust loobudes. Jeesuse tulek maa peale oli Tema jaoks suur agoonia. Tema tulek sinu palveid vastama teeb Talle tüli. Nii paljud pimedad said terveks vaid paludes, ja siis, kui nende silmad olid avali lahti maailma kiusatustele, nad jooksid oma himude järgi ja unustasid selle, kellele nad oma nägemisvõime võlgnesid. Kristlased hülgavad palju asju. Hülga ka oma paljud palvesoovid.

Anna Jeesusele rahu neil hetkedel, mil Ta tahab olla üksi. Kas sa peaksid siis tülitama Teda, kui sa saad väga haiget?

Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit

Ilmselt mitte, sest mida teeksid sa siis, kui Kristus võtab su palve vastu ja leevendaks su kannatusi? Kas see ei tähendaks sinule mitte suurt kaotust?

Kord magades neelas üks mees alla mürgise mao, kes oli talle kurku kinni jäänud. Mees ärkas üles kohutava valuga, kuid ei teadnud, mis valu põhjustas. Mööda läks kogenud metsamees, kes peksis teda nii kaua, kuni mees oli üleni sinine.

Lõpuks oksendas mees mao välja ja madu roomas minema. Oleks mees palunud, et metsamees oleks ta rahule jätnud ja tema palve oleks saanud ka vastuse, oleks ta peagi ära surnud. Mitte keegi meist ei saa rohkem hoope elult, kui vaja: "teie juuksekarvadki on kõik ära loetud" Mt Meie elud on ette määratud. Kas meie taevane sõber ei tea, kui palju kannatusi meil tuleb üle elada? Ära tülita oma Issandat. Ta teab niigi.

Aga olid heebrea prohvetid nagu Obadja või Aamos, kes isegi ei maininud Messiat. Samaaria naine ütles rahvale peale Jeesusega kohtumist: "Tulge, vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud" Jh See ei saa kuidagi olla täpne. Ühe inimese kõiki tegude ilmutamine võtaks aega aastaid. Jeesus oli talle näidanud vaid seda, et Ta oli teadlik naise paljudest seksuaalsetest üleastumistest. Kriitikud ütlevad, et tunnistused ebatäpsustest piiblis on piisavaks aluseks, et kahelda kogu piibli tõepärasuses.

Aga need, kes tunnevad inimese südant, õpivad sellistest väidetest vaid seda mõju, mis Jeesus oma kaasaegsetele omas. Teise Maailmasõja ajal läks mu naine ohtlikes tingimustes Budapesti, et viia leevendust sealsetele kannatavatele kristlastele. Kaua Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit me ei saanud temalt mingisuguseid teateid. Selle aja jooksul ma ei suutnud lugeda ühtegi lehekülge raamatust ega ajalehest ilma, et ma ei oleks näinud oma naise nägu nendel lehtedel.

Ma võisin öelda nagu Peetrus vastupidiselt teiste inimeste kogemusele, et kõikides raamatutes ja ajalehtedes on vaid Sabina kujutis. Mõni aeg peale Jeesusega kohtumist oli Samaaria naine nii hõivatud meenutustega kõigist oma vigadest ja sellises hingelises olukorras sai ta väga tõepäraselt öelda, et "Ta on öelnud mulle kõik, mis ma eales olen teinud. Just sel ajal, mil Peetrus rääkis viisil, mida tavaliselt peetakse liialdamiseks, Mitmekesistamise kasvu strateegia nende peale Püha Vaim.

Püha Vaim ei lange nende inimeste peale, kes kuulavad Jeesust, aga Jeesus ei tähenda nende jaoks kõike. Nad on täis oma vaatlusi ja mõtteid teistest asjadest Issanda kõrval. Ka apostel Paulus liialdab kui ta ütleb: "kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased, said kuulda Issanda sõna" Ap Aga Paulus ei käinud kunagi kaugemal kui Lähis-Idas.

Ta polnud kunagi näinud Pärsiat, Venemaa Aasiat ja Hiinat. Pauluse väide näitab vaid seda, mida tema hing oli täis: ta ei olnud täis rikkusi, kuulsust või naudinguid, vaid nägemust, mida ta tundis nii tugevalt, nagu oleks see olnud reaalne: nägemus Aasiast Jeesuse jalgade ees. Sellised nägemused on tõde. Lihtne faktide kirjeeeldamine on inspireerimatu tüütus.

Jumala tõel on tiivad, see näeb kauget tulevikku nagu olevikku. Ma sain hästi aru sellest, mida Paulus mõtles, kui ma peale vanglast vabanemist jutlustasin Taivanis.

Kuigi ma rääkisin vaid kümnele tuhandele inimesele väiksel Hiina saarel, ma ei kogenud seda nii. Mu vaimu ja silmade ees oli miljard hiinlast, kel polnud ühtegi võimalust kuulata evangeeliumi. Just neile ma rääkisin. Igal õhtul üksikkongis olles esitasin ma jutluse oma kodukogudusele. Ma olin kindel, et mu sõnad jõuavad nendeni. Sõnu kuulevad mitte vaid need, kelle füüsilised kõrvad eristavad helisid. Võibolla teadis Paulus rohkem telepaatilisest suhtlemisest, kui meie seda teame.

On liialdus pidada midagi liialduseks lihtsalt sellepärast, et meie peame seda liialduseks. Mitte piibel ei liialda, vaid meie liialdame piiblit kritiseerides.

Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit

Mitmed asjad, mida varem peeti piibli liialdusteks, on hiljem osutunud tõeks. Mooses nimetas Palestiinat "maaks, kus voolab piima ja mett," mis on selge hooplemine 5 Mo Kõik see on saavutatud hoolimata väga väikesest sademete hulgast väikesel maal.

Nii ei ole Moosese tõotatud maaga suurustlemine üldsegi mitte nii suur liialdus. Piibli autorid ei pea numbreid olulisteks. Nelipühi päeval, kui Jeruusalemma kristlast kogunesid ja said täis Püha Vaimu, selgitas Peetrus seda nähtust, kui Joeli prohveteeringu täitumist: "Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale" Ap Sadat inimest ei saa pidada "kõikideks inimesteks".

Selliseid väiteid peetakse tavaliselt liialdusteks. Aga kui inimene ei suuda leida tavalisi sõnu oma tunnete kirjeldamiseks, kui ta peab panema oma sõnad selleks ülivõrdesse, kas me peaksime siis seda pidama valeks? Kas Faust on vale, sest Goethe, kes tundis kurjuse väge ja keerukust, isikustas selle Mefistona? Peetrus oli nii täis tuleleekidesse mähitud keeltest, mis olid laskunud iga jüngri peale Apet ta ei suutis rääkida väid ülivõrdes.

Nehemja liialdab samuti, kui ta ütleb: "Ja sa tegid Aabrahami lapsed paljuks nagu taevatähed" Ne Aga tähti on miljardeid, juute nii palju ei ole. Piibel on idamaine raamat. Piibli tõde ei saa hinnata anglo-saksi mõõdu järgi. Tõepärasuse reeglid erinevad kultuuriti.

Anglo-saksi maailmas on väide tõene ainult siis, kui see sobib täpselt kokku reaalsusega. Tegelikult eelistatakse faktide pehmendatud esitust. Jaapanlased aga teevad vastupidi.

Account Options

Seal on õige öelda seda, mis on meelepärane sinu vestluskaaslasele, isegi siis, kui see ei vasta asjade tegelikule olukorrale. Idamaade jaoks on hüperbool liialdus, kirjeldatava asja iseloomulike joonte võimatuseni suurendamine n. Jumal on andnud meile oma ilmutuse läbi idamaise raamatu ja piibel on eksimatu idamaise mõtlemise kohaselt, mille järgi see on koostatud.

Üks huvitav Uue Testamendi joon seisneb selles, et Jeesus ei palunud kunagi kellelgi rääkida talle oma pattude sooritamise olukordadest. Ta teadis, et inimesed on patused, nii ei huvitanud teda inimeste pattude detailid, olid need siis suured kuriteod või väikesed eksimused.

Selle asemel, et poris tuhlata käis Ta ühe inimese juurest teise juurde öeldes: "Ära karda, poeg; ära kardatütar. Su patud on sulle andeks antud. Hiljem, kui ülestõusnud Issand neile ilmus, oleks olnud sünnis, kui nad oleksid palunud Issandalt andeks.

Ükski ei palunud andeks. Kes iganes vaatas Jeesuse palgesse, nägi seal nii palju armastust ja headust, et ta tundis: "Jeesuse juures on andeksandmine ilmselge. Tema tahab palju rohkem mulle andeks anda, kui mina olen valmis paluma.

Tema soov päästa mind on suurem kui minu oma. Tema soov olla minuga osaduses taevas on suurem kui minu soov sinna jõuda.

Why Should I Study the Bible? The Purpose of Bible Study

On veel midagi, mida ei saa leida Uuest Testamendist: Jeesus ei öelnud ära kellegi küllakutsest. Keelduda kutsest oleks vastuolus Tema loomusega. Lihtsalt kutsu Ta oma koju ja südamesse. Ta võttis vastu kutsed isegi oma kõige suurematelt vaenlastelt. Kindlasti võtab vastu ka sinu kutse. Kuulakem hoolega salme, mida piiblis pole. Sellist sõna ei ole olemas ei vanas ega kaasaegses heebrea keeles. Tõeline "mitte omamine" on see, kui sul pole Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit sõna, mis väljendaks omamist.

Omamine on patune. Kõik algkristlased, kes "olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalgade ette" Ap Nad olid juudid ja said tänu Jeesusele aru sellest, mis oli nende oma keele kaudu neile juba ammu ilmutatud: Jumala rahva jaoks on vale omada.

Jumala laps saab ainult kanda hoolt asjade eest, mis tegelikult kuuluvad Loojale. Kreeka keeles kasutatakse Ettevotete seaduse alusel aktsiaoptsioonid 2021 jaoks sõna echo, aga sel on ka teisi tähendusi: "suuteline olema", "olema hõivatud," "suutma," "arvestama," "tegema" jne.

Mõte "omamisest" on üldse vale. Ma sündisin ilma enda nõusolekuta - ma ei valinud ei sünni aega ega kohta, minu ihulikku kuju ega mu päritud iseloomu. Mu elu arenes olukordades, mis ei olnud suures osas mu enda luua.

Ma ei valinud "omada" oma elu. Elu kulgeb vastavalt seadustele, mis on rajatud väljaspool mind ennast. Ka ei ole mul asju, mis elule omased. Kuulsat tenorit Carusot kohustati laulma ooperit oma ema surmapäeval selleks, et mitte valmistada pettumust tuhandetele inimestele, kes olid tulnud kindla eesmärgiga just teda kuulata. Peale etendust ütles ta: "Alguses ma arvasin, et mul polnud häält, nüüd ma tean, et hääl omab mind. Heebrea keeles pole puudu vaid "omama" tegevusnimi, vähest kasutust on leidnud ka selle omastav kääne.

Heebrea keeles ei öelda tavaliselt: "mehe maja", sest tegelikult keegi ei oma maja. Igapäevases heebrea kõnepruugis on omastav kääne asendatud niinimetatud staatus constructusega, mis seisneb sõna lühendamises omatava asja heaks.

Niimoodi kaotab väärtust iga isik või objekt, mis taandub omandiks. Meie Isa palves puudub täiesti sõna "mina", kuigi tavaliselt on see inimeste palvetes kõige sagedamini esinev sõna. Üks asi on halvem ebajumala ees palumisest: palvetamine omaenda kuju ees ja selle ees kummardamine. Kristlased ei tohiks olla mina-kesksed, vaid Jumala-kesksed. Tõeline palve on armastuse voolamine palves nii puhtalt, et ainus, mis loeb on Jumala tahe ja kõikide heaolu.

Teine sõna, mis täiesti puudub piiblist, on sõna "ajalugu". Ajalugu on ülestähendus sündmustest, nagu need üksteise järel ajas aset leidsid. Ajaloos eeldatakse, et sündmus on temale eelnenud sündmuste tagajärg. Kõik see on aga illusioon.

  • Päeva sõnum | Nõmme Rahu Kogudus | Page 2
  • Varaait | Taevas TV7
  • Varaait | Taevas TV7
  • Diamond offshore aktsiate tehingud
  • Kauplemissusteemide kontrollimine

See, mida mina näen kinos, näib samuti olevat sündmuste järjestikune ahel, kuid filmi võib näidata ka tagurpidi, sündmusi saab näidata vastupidises järjekorras, filmi võib ka tükeldada ja seejärel panna sündmused teise järjekorda.

Kõik on Jumala poolt ette määratud. Sulepea, millega Jumal kirjutanud kõik asjad, mis sünnivad kuni maailma lõpuni, on juba ammu ära kuivanud ja seda ei kasteta alternatiivse versiooni kirjutamise eesmärgil uuesti tindipotti.

Paulus ütles: "Ma vangistasin palju pühi inimesi ja kui neid hukati, siis ma andsin oma hääle selle poolt. Ja ma suhtlesin neid sageli kõigis sünagoogides, püüdes neid sundida Jumalat teotama" Ap Ta tappis kristlasi, murdis nende vastupanu ning tema tegevuse tõttu mitmed kristlased taganesid oma usust. Need olid esimesed kristlusest taganejad ja esimesed märtrid, kuid piibel ei ütle isegi nende nimesid ega räägi nende kannatuste, usust taganemise ja kangelasliku surma lugu.

Võibolla tahtsid piibli autorid ära hoida tulevast pühakute austamise karisid. Järgnevatel sajanditel räägiti pühakute lugusid täpsetes detailides ja olid tihti kaunistatud fantaasiatega. Piibel räägib Vana Testamendi Joosepi kaasvangidest, kelle üle ta pandi hoolt kandma nii, et "kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema" 1 Mo Samamoodi on Kristus märtrite elude tegija.

Ei oleks piibellik tekitada suurt kära nende pärast, märtrid isegi pole seda soovinud.

Prison meditations

Miks peaks märtreid nii austama? See, mida märtrid on teinud, ei ole maksimum, vaid miinimum, mida Kristuse jüngrilt nõutakse. Isegi olla Kristuse sarnane elus ja surmas oleks vähem sellest, mida temalt oodatakse. Kes iganes on Kristuse sarnane ei ole Kristus. Me peame olema Kristus. Meie oleme Kristuse ihu - nii me oleme Tema. Ühendus uskliku ja Jumala vahel Parim valik kaubandus soovitused täiuslik.

Märterlus on väga väike asi sellise kutsumisega võrreldes. Teised väga huvitavad elulood puuduvad piiblist. Meile öeldakse Apet ainuüksi ühel päeval liideti üksnes Jeruusalemmas kirikuga hinge. Kas nad jäid ustavateks? Kas nad tõid omakorda teisi inimesi kirikusse? Miks sa vajad vastuseid? Me kuuleme kogu aeg suurtest massidest, kes võtavad Kristuse vastu evangeelsetel krusaadidel. Mis neist inimestest pärast saab? Kas nende otsus on siiras? See, kes esitab palju küsimusi, saab palju depressiivseid vastuseid.

Piibel õpetab meid rõõmustama selle üle, et mõned inimesed omasid vähemalt osaliselt head tahet ja häid kavatsusi, isegi kui seda oli vaid üheks päevaks. Samaaria naine tõi kogu oma linna Kristuse juurde Jh Kui ta oleks nii jätkanud poleks Palestiinasse jäänud ühtegi pöördumata linna. Piibel räägib meile vaid sellest, mida ta ühel päeval tegi. Seejärel tema elus toimunut katab meie eest eesriie. Varas Sakkeus lubas Issanda mõju all anda ära pool oma varast vaestele ja maksta neljakordselt tagasi kõik, mis ta oli varastanud Lu Piiblilugu lõpeb selle lubadusega, kuid meile ei öelda, kas ta selle lubaduse ka täide viis.

Püha autor rõõmustas ka selle üle, Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit varas näitas üles kasvõi hetkeks kahetsust. Jeesus kiidab ohvitseri kui kõige ustavamat meest, keda Ta eales oli kohanud Mt Oleks väga õpetlik teada, kuidas see ohvitser oma elu edasi elas.

Inimene, kes on täna ustav, ei pruugi alatiseks ustavaks jääda. Siiski ei anna piibel meile terveid elulugusid, vaid õpetab meid rõõmustama selles väheses ja ajutises heas, mida me inimestes leiame. Poeg pani hoiatustest hoolimata püüniseid tee peale selle asemel, et oodata kuni nad jõuavad metsani.

Peagi jäi palju inimesi püünistesse, nende hulgas ka poisi ema ja õde. Järgmistena jäid püünisesse kinni ka armastus, tõde ja lootus ning lõpuks langes lõksu ka tee ise. Maailm jäi ilma teeta. Möödus palju aega enne kui isal õnnestus veenda poega püüniseid kinni panema. Tee oli väga rõõmus, et sai taas vabaks ja sirutas end välja nii laialt, et kogu maailm sai teeks. Tee suri, kui kuulis, et keegi oli kuulutanud ta enda omaks. Sellest ajast saadik ei ole maailmas enam ühtegi tõelist teed.

See on pessimistlik lugu. On tee Jumalani. Piibel on Jumala ilmutus, kaart, mida tuleb lugeda väga hoolsalt. Seda teed ei saa ka keegi nimetada enda omaks, sest see kuulub vaid Jumalale. Piibli peamine õpetus seisneb selles, et Jumal on üks; meie usk ja ristimine on üks. Aga heebrea keeles on kaks väljendit mõiste "üks" kohta. Iachid tähendab täielikku ja absoluutset ühte, nagu 1 Mo "Võta nüüd Iisak, oma ainus iachid poeg, keda sa armastad " Echad esindab loodud ühtsust nagu 1 Mo Mees uhendab voimalusi strateegiate piiblit sai õhtu ja hommik - üks päev" heebrea keeles.

Jumalat ei nimetata kunagi heebrea piiblis iachid, vaid alati echad, loodud ühtsuseks. Sõnasõnaline juudiusu nurgakivi 5 Mo tõlge kõlab nii: "Kuule, Iisrael! Jahve, sinu jumalad mitmuses on loodud ühtsuse Jahve! Jumal tunneb end täiuslikult. Seda enesetundmist nimetatakse Igaveseks Pojaks.