Liigu sisu juurde

Investeerimisühingute hindamine kapitalinõuete määrus Praegu on käimas artikli lõike 3 alusel toimuva investeerimisühingute hindamise teine etapp. Krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad seda meetodit kasutada kuni [käesoleva määruse jõustumise kuupäevani]. Tegelik ettevõtte nimi ja margitoote nimi võivad erineda. Finantsvõimenduse määra nõue täiendab kehtivaid kapitalinõuete direktiivis sätestatud nõudeid seoses ülemäärase finantsvõimenduse riski järelevalvega ning kapitalinõuete määruses sätestatud nõudeid finantsvõimenduse määra arvutamise, selle kohta järelevalveasutustele aruannete esitamise ja alates Kehtiva õiguse kohaselt on pädevatele ametiasutustele antud õigus loobuda nõuete kohaldamisest individuaalsel tasandil selliste tütar- või emaettevõtjate puhul, kes asuvad ühes liikmesriigis või kuuluvad likviidsusalagruppi, mis asub mitmes liikmesriigis, kohaldades ohutusmeetmeid, mis tagaksid selle, et kapital ja likviidsus on emaettevõtja ja tütarettevõtja vahel jaotatud adekvaatselt.

Finantsinstrumendid financial instruments —igasugused instrumendid, mis suurendavad korraga ühe isiku finantsvarasid ja teise isiku finantskohustusi või omakapitali instrumente.

Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid

Intressimäära spetsiifiline risk specific interest rate risk — risk, mis tuleneb võlainstrumendi turuväärtuse muutumisest, mida mõjutavad emitendiga seotud tegurid. Kaup commodity — materiaalne toode, millega kaubeldakse või millega saab kaubelda järelturul, näiteks põllumajandussaadused, mineraalid k. Kirjeldatud positsioonid peavad vastama järgnevatele tingimustele a, b ja d või tingimustele c ning d: a positsioone hinnatakse igapäevaselt turuhinnas mark to market ; b leping annab krediidiasutusele õiguse nõuete automaatseks ja koheseks tasaarveldamiseks kliendipoolsete nõuete arvel, kui viimane ei täida oma kohustusi; c kõnealune leping on sõlmitud mõlema osapoole peamise ja püsiva majandus- või kutsetegevuse raames; d kõnealuseid lepinguid kasutatakse ainult aktsepteeritud ja sobivatel eesmärkidel ning välistatakse näilised tehingud.

Kõik väärtpaberite, kaupade ja tuletisinstrumentide positsioonid, mida hinnatakse riskijuhtimise süsteemis iga päev turuhinnas, kajastatakse kauplemisportfellis. Krediidiasutus peab taotlema Finantsinspektsioonilt eelneva kirjaliku nõusoleku, et käsitleda pöördrepo lepingutest ja väärtpaberite ning kaupade laenuks võtmisest tulenevaid positsioone sarnaselt käesoleva peatüki punkti 2.

Kauplemisportfelli positsioonirisk positsion risk associated with the trading portfolio — koosneb üld- ja spetsiifilisest riskist.

Mis on gamma fx valikuvoimalused

Üldrisk on risk, mis tuleneb turu üldistest arengutest. Spetsiifiline risk on risk, mis tuleneb vara emitendi ja tuletisinstrumentide puhul alusvara emitendiga seotud teguritest.

Kauplemisportfelli ülekanderisk settlement risk in the trading portfolio — risk, mis tuleneb toimumata jäänud ülekannetest.

Risk, tootlus ja hajutamine

Krediidiasutus — vastavalt krediidiasutuste seaduse § 3 lõikele 1 äriühing, mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on avalikkuselt rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine, oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseerimine.

Krediidiasutusega seotud isikud connected counterparties — vastavalt krediidiasutuste seaduse § 84 hõlmab krediidiasutuse juhte, siseauditi juhti või revisjonikomisjoni esimeest või revidenti ning nendega samaväärset majanduslikku huvi omavaid isikuid, krediidiasutuses olulist osalust omavaid füüsilisest isikust aktsionäre ning krediidiasutuses olulist osalust omava juriidilisest isikust aktsionäri juhatuse või seda asendava organi liikmeid.

Krediidirisk counterparty risk — risk, et teine lepingupool ei täida lepingulisi kohustusi. Omavahel seotud isikud — hõlmavad vastavalt krediidiasutuste seaduse § 85 lõikele 3: 1 kahte või enamat isikut, kes kujutavad endast krediidiasutusele või selle konsolideerimisgrupile ühist riski, kuna neist üks omab kas otseselt või kaudselt kontrolli teise või teiste tegevuse üle või 2 kahte või enamat isikut, kelle vahel ei ole küll käesoleva punkti alapunktis 1 mainitud seost, kuid kes kujutavad endast krediidiasutusele või tema konsolideerimisgrupile ühist riski omavahelise seotuse tõttu nii, et neist ühe finantsseisundi halvenemisel ilmnevad tõenäoliselt makseraskused ka teisel või GWPH aktsiate valikud teistel.

Krediidiasutuste usaldatavusnormatiivid – Riigi Teataja

Optsioon option — leping, mille tulemusena optsiooni müüjal on kohustus ning optsiooni ostjal omanikul õigus osta ostuoptsioon või müüa müügioptsioon vara kindla hinnaga lepingu lõpptähtajal Euroopa tüüpi optsioon või igal ajal lepingu sõlmimisest kuni selle lõpptähtajani Ameerika tüüpi optsioon. Optsiooni iseloomuga instrumente nt ostutähed käsitletakse sarnaselt optsioonidega.

  • Tõkevaliku näide. Tõkevalikud,
  • Delta valem Mis on Delta valem?
  • Suhteliselt väheste fikseerimistega diskreetset vibu nimetatakse Cliquet või ratchet5 variantideks.
  • EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
  • Tuletiste õpetused
  • Binaarsete valikute pettus - saate teada kohe! - Forex / CFD Broker Rating

Ostutäht warrant — väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse osta vara kindlaksmääratud hinnaga kuni lõpptähtajani või lõpptähtajal. Pöördrepo reverse repurchase lepingud — lepingud, mille alusel aruandev krediidiasutus ostab väärtpaberid või kauba või väärtpaberite või kaubaga seotud õigused kohustusega need või sama liiki asendavad fikseeritud hinnaga kokkulepitud ajal tagasi müüa.

  1. FAFSA investeerimata aktsiaoptsioonid
  2. Binaarne kauplemise robot IQ valiku jaoks
  3. Uleannetu valikud kauplemine

Repo repurchase lepingud — lepingud, mille alusel aruandev krediidiasutus müüb väärtpaberid või kauba või väärtpaberite või kaubaga seotud õigused kohustusega need või sama liiki asendavad fikseeritud hinnaga kokkulepitud ajal tagasi osta.

Samaliigilised väärtpaberid securities of the same kind — hõlmab: 1 võlaväärtpabereid debt securitiesmis on emiteeritud sama emitendi poolt sama emissiooni käigus samas valuutas ning sama tootluse ja tähtajaga; või 2 lihtaktsiaid, mis on emiteeritud sama emitendi poolt ning mis vastavalt põhikirjale või ettevõtja siseregulatsioonidele omavad samasugust hääleõigust ning õigust emitendi varale mainitud vara jaotamisel.

Tunnustatud börsid recognised exchanges — börsi asukohamaa pädevate organite poolt tunnustatud börsid, mis: 1 tegutsevad regulaarselt; 2 omavad börsi asukohamaa pädevate organite poolt välja antud või heaks kiidetud reeglistikku, mis sätestab tingimused börsile, Mis on gamma fx valikuvoimalused ning kaubeldavatele instrumentidele; 3 omab arveldussüsteemi, mille tõttu peavad bilansiväliste instrumentide lepingud vastama pädevate organitega kooskõlastatud igapäevase tagatise Mis on gamma fx valikuvoimalused requirements nõuetele.

Turu intressimäära üldrisk general market interest rate risk — risk, mis tuleneb võlainstrumendi turuväärtuse muutumisest, mida mõjutavad turu kui tervikuga seotud tegurid.

Binaarsed Valikud 20 Taala Eest

Tururisk market risk — kauplemisportfelliga seotud intressipositsiooni ja aktsiapositsiooni risk ning kaubarisk ning kogu tegevusega seotud välisvaluutarisk. Vahetatav väärtpaber convertible security — väärtpaber, mida omanik võib vahetada teise väärtpaberi, tavaliselt sama emitendi väärtpaberi vastu. Väärtpaberid — väärtpabereid käsitletakse vastavalt väärtpaberituru seaduse RT I89, §-le 2.

Graph - Radius and Diameter

Väärtpaberid, ka selle kohta dokumenti väljastamata, on: 1 aktsia või muu sarnane kaubeldav õigus; 2 võlakiri, Mega toetuse jagamise valik Tehingud või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, välja arvatud käesoleva loetelu punktis 5 nimetatud väärtpaber; 3 märkimisõigus või muu kaubeldav õigus, mis annab õiguse omandada käesoleva loetelu punktis 1 või 2 nimetatud väärtpabereid; 4 investeerimisfondi osak; 5 emiteeritud võlakohustus tähtajaga kuni üks aasta, millega tavaliselt kaubeldakse rahaturul rahaturuinstrument ; 6 tuletisväärtpaber; 7 kaubeldav väärtpaberi hoidmistunnistus.

Väärtpaberite emissioonide tagamise lepingud underwriting commitments — lepingud, millega enne väärtpaberite märkimise aja algust krediidiasutus võtab kohustuse märkida fikseeritud kuupäeval fikseeritud hinnaga fikseeritud maksimaalse koguse piires antud väärtpaberite emissioonist märkimata jäänud väärtpaberitest. Lepingute eesmärgiks on tagada emiteeritavate väärtpaberite märkimine.

Binaarse valiku gamma

Väärtpaberite emissioonide tagamise lepingud kuuluvad kauplemisportfelli, kuna antud lepingutega kaasnev risk püsib vaid lühikest aega. Väärtpaberite või kauba laenuks andmise lepingud — lepingud, mille alusel krediidiasutus kannab üle väärtpaberid või kauba kindla tagatise vastu kindlustamaks, et lepingu teine pool laenusaaja täidab kohustuse tagastada samaväärsed väärtpaberid või kauba tulevikus kindlaks määratud tähtajal või aruandva krediidiasutuse väärtpaberite või kauba ülekandja nõudmisel.

Väärtpaberite või kauba laenuks võtmise lepingud — lepingud, mille alusel teine osapool kannab üle väärtpaberid või kauba kindla tagatise vastu kindlustamaks, et krediidiasutus laenusaaja täidab kohustuse tagastada samaväärsed väärtpaberid või kauba tulevikus kindlaks määratud tähtajal või teise osapoole väärtpaberite või kauba ülekandja nõudmisel. Vabastamistingimused 3.

Mis on gamma fx valikuvoimalused

Krediidiasutus, mis on konsolideerimisgrupi emaettevõtja, võib Finantsinspektsioonilt taotleda eelneva kirjaliku nõusoleku, et vabastada krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing Shiksha Trading System seotud intressipositsiooni ja aktsiapositsiooni riski, ülekande- ning krediidiriski katmiseks kapitalinõuete arvutamise kohustusest.

Finantsinspektsioon lähtub nõusoleku andmisel käesoleva peatüki punktis 3.

Kirjeldatud nõusoleku saamisel vabastuse saanud krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing peab arvutama kapitalinõuded kauplemisportfelli instrumentidega seotud riskide katmiseks vastavalt käesoleva juhendi peatükkidele II, III ja V. Käesoleva peatüki punktis 3.

Bilansilise ning bilansivälise äritegevuse liidetud mahu leidmiseks hinnatakse kõik kauplemisportfelli kuuluvad positsioonid, v. Tuletisinstrumendid hinnatakse lähtudes kas turuhinnast või nimiväärtusest nii kauplemisportfelli väärtuse kui bilansivälise tegevuse mahu leidmisel. Sisekontrollisüsteemid 4. Krediidiasutus ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud peavad riskide mõõtmiseks kasutama selliseid süsteeme ja aruandlust, mis võimaldavad juhtorganitel ja juhtorganite poolt määratud isikutel olemasolevaid positsioone pidevalt jälgida.

Mis on gamma fx valikuvoimalused

Krediidiasutuse ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute sisekontrollisüsteemid, juhtimis- ja raamatupidamisprotseduurid peavad tagama tegevuse vastavuse käesoleva juhendi nõuetele. Sisemiste mudelite kasutamine kapitalinõude arvutamisel tururiski katmiseks 5.

Mis on gamma fx valikuvoimalused

Krediidiasutus peab taotlema Finantsinspektsioonilt eelneva kirjaliku nõusoleku, et kasutada kapitalinõude arvutamiseks tururiski katmiseks sisemist mudelit. Finantsinspektsioon lähtub nõusoleku andmisel järgnevatest kriteeriumitest: 1 krediidiasutuse riskide juhtimise süsteem ja töötajate kvalifikatsioon tagavad valitud mudeli nõuetekohase rakendamise; 2 mudel on edukalt läbinud testiperioodi; ning 3 teostatakse regulaarselt mudeli stressi teste.

Finantsinspektsioonil on õigus kontrollida hindamismudeli Mis on gamma fx valikuvoimalused ja selle tõhusust. Krediidiasutus peab kasutama seiresüsteeme, mis võimaldavad pidevalt jälgida tuletisinstrumentidega seotud riske.

EUR-Lex Access to European Union law

Tuletisinstrumentidest tulenevatele riskidele peavad krediidiasutused kehtestama sisemised piirangud. Krediidiasutus on kohustatud Finantsinspektsiooni kirjalikult informeerima mudelisse kaasatud instrumentidega seotud riskidele kehtestatud piirangutest ja nende muutmisest enne nende rakendamist. Krediidiasutus on kohustatud informeerima kirjalikult Finantsinspektsiooni uute tuletisinstrumentide juurutamise kavatsusest koos nende kohta käiva üksikasjaliku informatsiooniga.

Aruandluse sagedus ja tähtaeg 6.