Liigu sisu juurde

Lisaks soovitab Amet fikseerida asja seisukorra vastuvõtmisel, et vältida hilisemaid vaidlusi nt jakil on nööp puudu, revääril on plekid, telefoni ekraanil kriim jne. Tarbija nõudmisel on kaupleja kohustatud esitama ekspertiisi tulemused või kaupleja selgitused ka kirjalikus vormis.

Tarbija kaebuste menetlemiseks võib kaupleja ette näha oma sisemised protseduurid, arvestades käesolevas seaduses sätestatut. Kaupleja teave tarbijale 1 Kaupleja teeb tarbijale asjakohasel viisil kättesaadavaks kontaktandmed, mille kaudu tarbija saab kauplejaga ühendust võtta ja temaga kaebuse lahendamise eesmärgil suhelda. Teave peab sisaldama vähemalt vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse või selle loonud isiku nime, kontaktandmeid, veebilehe aadressi ja infot selle kohta, kus saab tutvuda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega.

Abi tarbijale piiriüleste vaidluste korral Piiriüleste vaidluste puhul abistab tarbijat kaebuse lahendamisel teises liikmesriigis tegutseva kaupleja suhtes Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus. Nimetatud nõustamiskeskus aitab tarbijal esitada kaebust teises liikmesriigis tegutsevale kauplejale ja avaldust kaupleja asukohaks olevas liikmesriigis tegutsevale vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele.

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus 1 Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluses lahendab piiriülese või riigisisese tarbijavaidluse vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus 1 Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus käesoleva seaduse tähenduses on mis tahes nimetust kandev alaliselt tegutsev üksus, kes viib läbi tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusi ja soovitab või otsustab lahenduse või toetab tarbijavaidluse poolte suhtlust eesmärgiga aidata neil jõuda kokkuleppele.

Tunnustamise otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

Too tegemise kaupleja valiku jaoks

Asja parandamine on võimatu ka juhul kui varuosa ei ole enam võimalik hankida. Asendamine tähendab asja vahetamist täpselt samasuguse toote vastu sama mudel, suurus, värv jne. Kui kauplejal ei ole võimalik pakkuda enam samasugust toodet, ongi asendamine ebaõnnestunud.

Mõistlik aeg ei ole seaduses üheselt defineeritud. Mõistlikkuse põhimõte tuleneb VÕS § 7. Selle kohaselt loetakse võlasuhtes mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuks. Mõistlikkuse hindamisel arvestatakse võlasuhte olemust ja tehingu eesmärki, vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat, samuti muid asjaolusid.

Pretensiooni esitamine ja garantii ning kaebuse lahendamine

Seega mõistlik aeg võib ulatuda mõnest päevast kuni ühe kuuni olenevalt asjast ja asjaoludest. Näiteks kui king vajab liimimist, võib eeldada, et selleks kulub vaid mõni päev, aga arvuti puhul võib vea kindlakstegemine võtta nädala, juhul kui on vaja varuosasid tellida välismaalt, võib see samuti võtta aega. Kokkuvõtvalt — milline on mõistlik parandamise aeg, ükski seadus ei sätesta. Tarbijakaitseamet on seisukohal, et parandamine ei tohiks kesta üldjuhul kauem kui paar nädalat, tehniliselt keerukamate kaupade puhul mitte üle nädala.

Tarbijakaitseseadus (lühend - TKS)

Kui kaupleja selle aja jooksul ei suuda asja ära parandada, võib seda hinnata kui ostjale põhjendamatute ebamugavuste tekitamist, mis annab tarbijale õiguse raha tagasi nõuda. Põhjendamatute ebamugavuste tekitamine tähendab tarbija asjatut jooksutamist, ootamist, samuti erinevate kulutuste tekkimist sel ajal kui asi on remondis.

Tarbijakaitseamet selgitas Samuti Tarbijakaitseametisse esitatud kaebustest nähtub, et ettevõtjate teadlikkus oma õigustest ja kohustustest tarbija kaebuse lahendamisel on puudulik.

Nt kui külmkapil tekib tootmisdefekt ning remonti andes teavitatakse tarbijat, et saab selle tagasi 2 nädala pärast. Kokkulepitud ajal läheb tarbija remonditöökotta ning selgub, et külmkapp ei olegi veel remonditud, sest varuosa jäi töötaja hooletuse tõttu õigeaegselt tellimata.

ALL NEW SECRETS IN BROOKHAVEN! Roblox Brookhaven Secret Locations!

Antud juhul tekitab ebamugavusi see, kui tarbija ei saa asja tagasi kokkulepitud ajal, aga ka see, et ta pidi selleks sõitma ise remonditöökotta — kui selgus, et varuosa õigeaegselt ei tellitud, oleks võinud tarbijat ka teavitada, et töö tegemine viibib. Müügilepingu oluline rikkumine annab tarbijale õiguse muu hulgas ka lepingust taganeda VÕS § lg 3.

See tähendab, et kui defekt või puudus on ilmnenud teist korda, tuleb põhjalikult kaaluda, kas selle juhtumi puhul on tegemist eelkirjeldatud asjaoludega või mitte ning vastavalt sellele ka tarbija nõudega arvestada, et liigseid kulutusi hiljem mitte kanda näiteks varuosa tellimise või remondimehele maksmise näol. Praktikas on piisavalt juhuseid, kus kaupleja on asja süüvimata defekti parandanud, kuid tarbija nõuab põhjendatult ostusumma tagastamist. Näiteks ostetud naiste käekotil purunes sanga kinnitus juba kolm päeva peale ostu sooritamist, tarbija tagastas käekoti kauplejale, kes teostas sanga kinnituse paranduse.

Järgnevalt sai tarbija käekotti kanda nädal aega kui ilmnes sama viga samal parandatud sangal. Seekord tarbija enam nõus ei olnud sanga kinnituse parandamisega, kuna see ei olnud andnud soovitud tulemust ja ta valis järgmise õiguskaitsevahendi, milleks oli käekoti eest tasutud raha tagastamine ehk lepingust taganemine.

  • Tarbijakaitseseadus – Riigi Teataja
  • Binaarsed variandid enesetapu
  • Ärisaladuse hoidmine 1 Tarbijakaitsealase riikliku järelevalve pädevusega ametiisik ning tarbijaühenduste ja ühenduste liitude esindajad on kohustatud hoidma ärisaladust, mis on neile teatavaks saanud seoses tarbijakaitseülesannete täitmisega.
  • Pretensiooni esitamine ja garantii ning kaebuse lahendamine - ShopRoller Abi
  • Jaga valik foorum
  • Sekundit binaarse Pariti signaali
  • Indikaatorid, mis pohinevad kaubanduse mahus

Käekoti asendamine uue toote vastu ei ole eeltoodud situatsioonis seadusega kooskõlas olev lahendus. Kaebusele vastamine Kaupleja on kohustatud tarbija kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele samas vormis vastama ja teavitama tarbija nõude rahuldamisest või kaebuse võimalikust lahendusest 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest, kui seaduses või Euroopa Liidu määruses ei ole sätestatud teist tähtaega.

Vastus tarbijale saadetakse tarbija märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti. Juhul kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, on kaupleja kohustatud viivitust põhjendama ning tarbijat sellest kirjalikult teavitama, määrates uue mõistliku aja.

TKS § 24 lg 5 ja 6 Kui kaupleja leiab, et tarbija nõue on alusetu või põhjendamatu ning tarbijaga kokkulepet ei saavutata või saavutatakse see osaliselt, vastataksegi tarbijale nii 15 päeva jooksul. Kaupleja on kohustatud tarbija nõude rahuldamata jätmist või osalist rahuldamist põhjendama ning seda kirjalikus vormis. Juhul kui asjal tootmisdefekti ei leita ning tarbija nõue jääb rahuldamata, siis tuleb selle kohta koostada kirjalik vastu.

Kui tarbija on esitanud kirjaliku pretensiooniga kauplejale oma postiaadressi või e-posti aadressi, peab kaupleja oma kirjaliku vastuse saatma nimetatud aadressile, kui kaupleja ei Too tegemise kaupleja valiku jaoks tarbijaga kokku leppinud vastuse kättetoimetamise muud viisi. Samuti soovitame kauplejal tarbijaga enne asja hävitamist veelkord ühendust võtta ning sellest teavitada.

Tarbijavaidluste komisjon Avalduse tarbijavaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonis saab esitada tarbija, kui kaupleja on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega. Vaidluse lahendamise menetlus algab tarbija esitatud avalduse menetlusse võtmisega. Seejärel teavitab Komisjoni sekretariaat tarbijat tema avalduse menetlusse võtmisest kirjalikult viie tööpäeva jooksul avalduse saamise päevast või avalduses puuduste kõrvaldamise tähtaja möödumisest arvates.

Komisjoni sekretariaat saadab tarbija esitatud avalduse koopia pärast avalduse menetlusse võtmist avalduses märgitud kauplejale, kes annab selle kohta kirjaliku vastuse. Vastuses võtab kaupleja seisukoha avalduses sisalduvate väidete ja tarbija nõude kohta ning pakub võimaliku lahenduse vaidluse lõpetamiseks.

Too tegemise kaupleja valiku jaoks

Kaupleja kirjaliku vastuse koopia saadetakse avalduse esitanud tarbijale, kes teatab kirjalikult oma nõustumisest või mittenõustumisest kaupleja pakutud otsusega ja esitab oma arvamuse.

Sekretariaat selgitab pooltele lisatõendite esitamise vajadust või kogub tõendeid omal algatusel ning küsib vajaduse korral pädeva järelevalveasutuse seisukoha vaidluse lahendamisel tähtsust omavates küsimustes.

Sekretariaadil on õigus võtta ühendust avalduse esitanud tarbija ja avalduses nimetatud kauplejaga, et pooli lepitada. Lisaks määrab sekretariaat mõistliku tähtaja, mille jooksul vaidlevad pooled peavad esitama arvamused ja sekretariaadi nõutava muu teabe. Kui kaupleja ei esita arvamust tähtaja jooksul, võetakse vaidluse lahendamisel aluseks tarbija avaldus ja olemasolev teave.

  1. В связи с разнообразными историческими и социологическими причинами существует множество способов, которыми люди реагируют на новые идеи и концепции.
  2. Eesti riigi infoportaal | bebee.ee

Kahjuhüvitamise nõuete tõendamine on tarbijale keeruline, kuid komisjonil ei ole asjakohaste tõenditeta võimalik vaidlust lahendada ning tarbija ainus võimalus on sellises olukorras kohtusse pöördumine. Kokkuvõtvalt on vaidlevatel pooltel sageli probleeme oma väidete tõendamisega. Näiteks kui kaupleja on oma tõendamiskoormuse täitnud ja esitanud tõendid tootmis- või materjalidefekti puudumise kohta ning viitab asja tarbija poolt ebaõigele kasutamisele, siis vastupidise tõendamise koormus läheb üle tarbijale.

Too tegemise kaupleja valiku jaoks

Kui tarbija seda tõendada ei suuda, on tõenäoliselt ka tarbijavaidluste komisjonil keeruline tarbija jaoks positiivset otsust langetada. Lepingust taganemise nõue Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördutakse sageli sooviga lepingust taganeda ja raha tagasi saada. Komisjon selgitab, et lepingust taganemise kehtivuseks peab olema esitatud vastaspoolele õigel ajal taganemisavaldus ning taganemiseks peab olema seda õigustav põhjus, eelkõige oluline lepingurikkumine võlaõigusseaduse VÕS § mõttes.

VÕS § lg 1 kohaselt võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud. Komisjon märgib, et müügilepingu korral on oluliseks lepingu rikkumiseks olukord kui asja parandamine või asendamine on objektiivselt võimatu või see ebaõnnestub VÕS § lg 1. Asja parandamine ebaõnnestub juhul, kui puudus, mida parandamise teel kõrvaldada üritati, ilmneb pärast parandamist uuesti või kui parandamise tagajärjel tekib asjale uus puudus, mis kujutab endast lepingutingimustele mittevastavust mõistes.

Samuti on tegemist olulise lepingurikkumisega juhul, kui kaupleja õigustamatult keeldub asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle puudusest teatamist. E-kaubandusega seotud nõuded Suure osa tarbijate avaldustest moodustavad e-kauplusest tellitud kauba kättesaamisega ja lepingust taganemisega seotud probleemid. Kui tarbija ei ole kaupa kätte saanud ettenähtud tarneaja jooksul, tekib tarbijal õigus kasutada võlaõigusseaduse VÕS § toodud õiguskaitsevahendeid, sealhulgas lepingust üldises korras taganeda VÕS § ning nõuda tellitud kauba eest makstud summa tagastamist.

Kui tarbija on tellimuse kätte saanud, võib ta sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul VÕS § 56 lg 1. Seejuures hakkab vastav tähtaeg üldjuhul kulgema päevast, mil tarbija või tema poolt nimetatud kolmas isik on saanud asja füüsiliselt enda valdusse. Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuluga tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtjani VÕS § 56 1 lg 1.

Sagedane vaidlusese on ka e-kaubanduses soetatud toodete päevase taganemisõiguse kasutamisel tekkiva väärtuse vähenemise probleem. Seetõttu on kaupleja keeldunud kauba tagasivõtmisest ehk ei võimaldanud tarbijal kasutada päevast lepingust taganemise õigust või nõudis kaupleja tarbijalt kauba väärtuse vähenemise hüvitamist.

E-poest ostetud kauba päevase tagastusõiguse välistamine tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel VÕS § 53 lg 4 p 4¹ kohaselt ei kohaldata päevast taganemisõigust muuhulgas lepingule, mille esemeks on sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohale toimetamist Too tegemise kaupleja valiku jaoks.

Komisjoni otsused Kõigi tarbijavaidluste komisjoni avaldatud otsustega saab tutvuda tarbijate teeninduskeskkonnas siin. Konkreetse otsuse või Sind huvitava ettevõtjat puudutava otsuse leidmiseks otsuste lehel sisesta otsingu reale ettevõtja nimi või otsuse number vastavasse aknasse.

Tarbijavaidluste komisjon selgitab, et VÕS § 53 lg 4 p 4¹ alusel taganemisõiguse piiramine peab olema põhjendatud ning on rakendatav üksnes siis, kui toode muutub pärast avamist teistele tarbijatele mitteturustatavaks, see tähendab, et tootel on näha selgeid kasutamise jälgi. Seega juhul kui kaupleja välistab päevase tagastusõiguse tuginedes VÕS § 53 lg 4 p 4¹, peab kaupleja suutma oma väiteid tõendada, sh et tarbija poolt proovitud tootel esinesid kasutamise jäljed ja et nende kõrvaldamine kas ei oleks üldse võimalik või kõrvaldamisega kaasneks kõrvaklappide kahjustamine.

Komisjon on seisukohal, et üksnes asjaolu, et tegemist on tootega näiteks kõrvasisesed kõrvaklapid, madrats, sülearvuti mille pakend on avatud, ei tähenda, et selle toote puhul automaatselt taganemisõigus puuduks. Tarbijavaidlust komisjon selgitab, et kui kaupleja kannab seoses toote uuesti pakendamisega täiendavaid kulusid või kui selgub, et asja väärtus on proovimise tõttu põhjendatult vähenenud, on kauplejal õigus tarbijalt nõuda väärtuse vähenemise või kantud kulude hüvitamist.

Kasutatud sõiduki ostmine — millal on tegemist puudusega, mille eest vastutab müüja? Tarbijalemüügi puhul mõjutavad müügilepingu sisu ja seeläbi ka kaupleja vastutust tarbija põhjendatud ootused müüdud asja omaduste ja kvaliteedi suhtes, mille aluseks on eelkõige kauba kohta avaldatud teave ja reklaammaterjal.