Liigu sisu juurde

Ja kui me langetame saabuvatel kuudel ja aastatel õigeid otsuseid, ootab meid ees palju helgem tulevik. Kui riik ei ole nõus DSB otsusega, võivad teised riigid rakendada surveabinõusid näit. Amendments 1.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigid Maailma Kaubandusorganisatsioon inglise keeles World Trade Organization, WTO on rahvusvaheline organisatsioonmis reguleerib riikide omavahelist kaubandust.

 • Mis on Iron Condori kaubandus
 • WTO vajab uuendamist – Diplomaatia

Maailma Kaubandusorganisatsioon loodi WTO ülesanded Laiahaardelise ja tugeva struktuuriga WTO ülesandeks on valvata kasvava ja areneva mitmepoolse kaubandussüsteemi toimimise üle, mille alusreeglistik oli WTO ja maailma kaubandussusteem 50 aasta jooksul järk-järgult välja WTO ja maailma kaubandussusteem GATTi poolt. Mitmepoolset kaubandussüsteemi võib üldistavalt määratleda kui rahvusvahelist reeglistikku, mille järgimist nõutakse riikidelt omavahelistes kaubandussuhetes.

Nende reeglite peaeesmärk on õhutada riike avatud ja liberaalse kaubanduspoliitika järgimisele.

WTO ja maailma kaubandussusteem

Reeglistikku arendatakse pidevalt edasi, kuna kaubandussüsteemi toimimisele on oluline, et reeglid vastaksid maailmakaubanduse muutuvatele tingimustele ja kataksid tekkivaid uusi valdkondi ja probleemküsimusi. WTOst sai seega foorum läbirääkimiste jätkamiseks kaubavahetuse ja teenustekaubanduse liberaliseerimiseks tõkete eemaldamise kaudu ning uute kaubandusega seotud valdkondade reeglite väljatöötamiseks.

 1. Merrill Lynchi aktsiate tehingud
 2. Opeck binaarsed valikud
 3. Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (Marrakeši leping) – Riigi Teataja
 4. II artikkel.
 5. Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigid Maailma Kaubandusorganisatsioon inglise keeles World Trade Organization, WTO on rahvusvaheline organisatsioonmis reguleerib riikide omavahelist kaubandust.
 6. Teenustekaubandus | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
 7. Proovige oma kauplemisstrateegiat

Viimasel kümnendil on WTO agendasse järg-järgult lisandunud ka probleemküsimmused, mis käsitlevad toiduressursside julgeolekut, elektroonilist kaubandust, investeeringute kaubandusaspekte, säästlikku ja jätkusuutlikku arengut ja teisi Laienev agenda ja maailma-majanduses kaasarääkivate riikide arvu kasv ja mitmekesistumine on esitanud WTOle lähitulevikuks palju uusi väljakutseid.

WTO tegutsemispõhimõtted Esimene reegel lubab kaitsta kodumaist tootmist välismaiste konkurentide vastu, tingimusel, et kaitset rakendatakse üksnes tariifide kaudu ning hoitakse madalal tasemel.

Loeng 3. Mis on Maailma Kaubandusorganisatsioon?

Seepärast keelab see reegel riikidel kasutada koguselisi piiranguid, v. Koguseliste piirangute kasutamist keelavat reeglit tugevdati Uruguay voorus.

WTO ja maailma kaubandussusteem

Teine reegel näeb ette tariifide jt kaubandustõkete vähendamise ja kaotamise riikide vahel mitmepoolsete läbirääkimiste teel. Sel moel vähendatud tariifid on tariifiridade kaupa loetletud iga riigi kontsessioonide loendis.

Nendes loendites toodud määrasid tuntakse seotud määradena.

WTO ja maailma kaubandussusteem

Riigid on kohustatud mitte tõstma tariife oma kontsessioonide loendis näidatud seotud määradest kõrgemale. Kolmas reegel kohustab riike kauplemisel mitte Binaarse valiku strateegia tootamine tegema riikidel, kust imporditakse või kuhu eksporditakse.

See reegel väljendub enamsoodustus-režiimi põhimõttes most favored nation principle.

WTO ja maailma kaubandussusteem

Tähtsa erandina ei kehti see reegel piirkondlike sooduskokkulepete puhul. Neljandat reeglit tuntakse võrdse kohtlemise printsiibina national treatment. See reegel ei luba riikidel kehtestada importkaupadele, mis on pärast piiril tollimaksude tasumist jõudnud siseturule, siseriiklikke makse nagu müügi- või käibemaksu, mis on kõrgem samasuguste kodumaiste toodete suhtes kehtestatust.

WTO eesmärgid tänapäeval Lepingute rakendamine ja rakendamise jälgimine - WTO aitab kaasa asutamislepingu Marrakeši lepingu ja mitmepoolsete kaubanduslepingute rakendamisele, haldamisele ja toimimisele ning nende eesmärkide edendamisele ja tagab mitmepoolsete kaubanduslepingute rakendamise, haldamise ja toimimise raamistiku.

WTO panus kaubanduse ja arengu edendamisel

Mitmed WTO nõukogud ja komiteed on loodud just erinevate lepingute rakendamise monitooringuks. Kaubandusläbirääkimised - WTO tagab foorumi oma liikmete vaheliste läbirääkimiste jaoks mitmepoolsete kaubandussuhete küsimustes, mida on käsitletud asutamislepingus kaubad, teenused, intellektuaalomandi kaitsekaubanduse liberaliseerimise küsimustes ja ka lubatud erandite üle.

Kaubandusküsimused pole püsiva iseloomuga vaid muutuvad ning seega WTO läbirääkimiste raamistik vajalik nii muutustega kaasaskäimiseks ja nende haaramiseks lepingulisse raamistikku läbi multilateraalsete läbirääkimiste.

Vastavalt ministrite konverentsi otsusele võib WTO tagada ka foorumi liikmete vaheliste jätkuläbirääkimiste jaoks mitmepoolsete kaubandussuhete asjus ning raamistiku läbirääkimiste tulemuste rakendamiseks. Hetkel käimasolev Doha läbirääkimistevoor hõlmab suurt hulka selliseid '"uusi" kaubandusküsimusi. Vaidluste lahendamine: WTO haldab vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitluslepet, nn.

Kaubandusvaidluste lahendamise mehhanism

Vaidlusi lahendav lepe on oluline, et tagada WTO reeglite täitmine ja kaubandussüsteemi stabiilne ja tõrgeteta toimimine. Kõigi WTO liikmete kaubanduspoliitika käib teatud perioodi tagant läbi TPR ülevaatusprotsessist, mille käigus andtakse nii riigi enda kui ka WTO sekretariaadi poolt välja ülevaade riigi kaubanduspoliitikast ja antakse teistele WTO liikmetele esitada riigi kaubanduspoliitika kohta küsimusi.

Mehhanismi eesmärk on kaasa aidata mitmepoolsetest kaubanduslepingutest tulenevatest reeglitest, põhimõtetest ja kohustustest kinnipidamisele. TPR mehhanismi ülesandeks on uurida liikme kaubanduspoliitika ja -tavade mõju mitmepoolsele kaubandussüsteemile.

Kaubanduskompetentsi tõstmine - WTO lepingud sisaldavad eraldi sätteid arengumaadele, sh. WTO korraldab aastas sadu tehnilise koostöö missioone arengumaadesse ja korraldab iga-aastaseid kursuseid arengumaade valitsusametnikele.

Lisaks on loodud WTO 'Aid for Trade' programm eesmärgiga aidata arenguriikidel arendada oskusi ja infrastruktuuri oma kaubanduse laiendamiseks.

WTO ja maailma kaubandussusteem

Laiem dialoog - Maailma majanduspoliitika suuremat järjepidevust silmas pidades teeb WTO asjakohast koostööd Rahvusvahelise Valuutafondiga IMFMaailmapanga WB ja selle asutustega ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

WTO peab regulaarselt dialooge ka riigiväliste organisatsioonide, rahvusparlamentide, meedia ja rahvusvahelise üldsusega WTO erinevate aspektide ja käimasolevate Doha läbirääkimiste vooru üle. Dialoogide eesmärgiks on edendada koostööd ja laiendada teadmisi WTO tegevusest. WTO annab välja ka publikatsioone maailmakaubanduse olukorrast ja iga-aastast kaubandusstatistikat.

WTO ja maailma kaubandussusteem

WTO struktuur Asutatud: 1. Uruguay läbirääkimiste tulemusena Liikmed: Siiani on toimunud kaheksa WTO Ministrite konverentsi. WTO Ministrite konverentsid:.

 • Ulevaade Sambose binaarsete valikute ulevaade
 • Roberto Azevedo: WTO vajab uuendamist | Arvamus | ERR