Liigu sisu juurde

Eelnevatel aastatel peksupoisi staatuses olnud LôunaEuroopa valitsuste völakirjad taastusid Mõju laenu tagatisele eriti kinnisvara Laenude allahindluse määramisel on arvesse võetud juhtkonna hinnanguid nende varade väärtuse osas bilansipäeva seisuga, võttes arvesse rahavoogusid, mis võivad tekkida tagatiseks oleva kinnisvara müügist, millest on maha arvatud tagatise omandamise ja müümisega seotud kulud. Järjest enam kiiente korraldab oma rahaasju peamiselt nutitelefoni vol talivelarvuti kaudu. B Ba Praegu avastatakse end lihtsalt taas suhteliselt lootusetus olukorras.

See aga ei oleks poliitiliselt vastuvõetav. Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt Hiina, Jaapan ja Euroopa jätkavad reflatsiooniliste sammudega, on suhteliselt raske näha põhjust, miks peaks riskantsete varade hinnad jõuliselt kahanema. USA dollari möödunud aasta jõulisele tugevnemisele sekundeerib nafta hinna jõuline kukkumine. Ühest küljest on see selgelt halb uudis naftat eksportivatele riikidele ning energiasektori suurettevõtetele, kes ei ole kindlasti saanud arvestada nii järsu liikumisega.

Teisest küljest mõjub energia kui ühe olulise sisendi hinna langus hästi tarbimisele. Samuti ei panusta see areng inflatsioonilisse survesse, seega saavad keskpangad jätkata senisega sarnast poliitikat. Küll aga mõjub odavam nafta hästi sellistele suurematele energiaimportijatele nagu Hiina, Jaapan ja India. See peegeldab väikseid kasvuootusi ja majanduslike väljavaadete suurt ebamäärasust.

Kui need ootused ületatakse ja ebakindlus kaob, saavad tsüklilised aktsiad eelise defensiivsete aktsiate ja stabiilse kasvuga ettevõtete ees.

Riigivõlakirjade riskipreemia on praegu üsna madal, mis iseenesest viitab oodatust parema stsenaariumi puhul selgelt intressimäärade tõusmise ohule. Mida kiirem on raha ringluskiirus, seda aktiivsem on majandus. Sellest tulenevalt paraneb ka maksulaekumine, tööhõive jms. Ebastabiilne Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt olukord regioonis on mõjutanud mitmeid idasuunalisest ekspordist ning impordist sõltuvaid majandusharusid muuhulgas põllumajandust, transporti.

Grupi juhtkonna poolt tehtud rahavoogude plaanid ning monetaarsete ja mittemonetaarsete varade väärtuse hindamine kohanenud majanduskeskkonnas annavad põhjust eeldada stabiilset väljavaadet. Varade väärtuse languse hindamiseks koostatud rahavoogude planeerimisel tehtud eeldused on turuolukorrale vastavalt üle vaadatud.

Mõju laenu tagatisele eriti kinnisvara Laenude allahindluse määramisel on arvesse võetud juhtkonna hinnanguid nende varade väärtuse osas bilansipäeva seisuga, võttes arvesse rahavoogusid, mis võivad tekkida tagatiseks oleva kinnisvara müügist, millest on maha arvatud tagatise omandamise ja müümisega seotud kulud. Paljude tagatisvarade turg Eestis, eriti kinnisvaraturg, on stabiliseerunud ja tagasihoidliku kasvupotentsiaaliga.

Realiseeritavate tagatiste turuhinna määramisel on kasutatud Grupi tasemel heaks kiidetud pikaajalise diskonteeritud rahavoo teenimise võime alusel arvutatud potentsiaalset turuväärtust 33 1. Konsolideerimisel liidetakse panga ja tütarettevõtjate finantsseisundi aruanded ja kasumiaruanded rida-realt, elimineerides omavahelised saldod, käibed ja realiseerimata tulu Grupi ettevõtjate vahelistelt tehingutelt.

Elimineeritud on ka realiseerimata kahjumid, v. Konsolideerimisel kasutatud tütarettevõtjate aruanded on koostatud kooskõlas emaettevõtja arvestuspõhimõtetega. Tütarettevõtjad Tütarettevõtjad on need investeerimisobjektid, sh struktureeritud üksused, mida kontsern kontrollib, sest kontsernil i on õigus juhtida investeerimisobjekti neid tegevusi, mis oluliselt mõjutavad nende tulu, ii on risk seoses või õigused muutuvale tulule oma osaluselt investeerimisobjektis ja iii on õigus teostada investeerimisobjekti üle oma mõjuvõimu, et mõjutada investorite Tookohtade energiavalikud suurust.

Sisuliste õiguste, sh sisuliste hääleõiguste olemasolu ja mõju arvestatakse siis, kui hinnatakse seda, kas kontsernil on mõjuvõimu teise juriidilise isiku üle. Selleks, et õigus oleks sisuline, peab osaluse omanikul olema tegelik võimalus seda õigust teostada, kui tuleb teha otsuseid investeerimisobjekti vastavate tegevuste suunamise üle.

Kontsernil võib olla mõjuvõimu investeerimisobjekti üle ka siis, kui tal ei ole investeerimisobjektis häälteenamust. Sellisel juhul hindab kontsern oma hääleõiguse suurust vastavalt teiste hääleomanike osaluste suuruse ja jaotuse suhtes, et teha kindlaks, kas tal on de-facto mõjuvõim investeerimisobjekti üle.

Väljavõte 1 2 Sisukord Lk Lk Juhatuse deklaratsioon 2 2. Riskipoliitika ja -juhtimine 47 I. Tegevusaruanne Intressimäära risk Krediidiasutuse kontsern vastavalt krediidiasutuste seadusele Aktsiahinna risk Konsolideerimisgrupp Riskikontsentratsioon Juhatuse ja nõukogu liikmed ning nendele 2. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne Netotulu valuutatehingutelt Konsolideeritud kasumiaruanne Netotulu õiglases väärtuses muutustega läbi 2.

Teiste investorite kaitsvad õigused, nagu need, mis on seotud põhjalike muudatustega investeerimisobjekti tegevustes või kohalduvad ainult erandlike asjaolude korral, ei takista kontsernil teostamast kontrolli investeerimisobjekti üle. Tütarettevõtjate tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest ja kajastub seal kuni kontrolli lõppemiseni. Sidusettevõtjad Sidusettevõtja on ettevõtja, mille üle Grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli.

Investeeringud sidusettevõtjatesse kajastatakse algselt soetusmaksumuse meetodil. Grupi investeeringud sidusettevõtjatesse hõlmavad omandamisel kindlaks määratud firmaväärtust miinus kogunenud allahindlus. Investeeringud sidusettevõtjatesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt on suurendatud Grupi investeeringut sidusettevõtja Grupile kuuluva ostujärgse kasumiosa võrra ja vähendatud sidusettevõtja kahjumi või kasumijaotuse Grupile kuuluva osa võrra.

Sidusettevõtja Grupile kuuluv kasumi- või kahjumiosa kajastatakse aruandeaasta konsolideeritud kasumis või kahjumis sidusettevõtjate kapitaliosaluse tulemina. Grupi ostujärgse osaluse liikumised muudes koondtuludes kajastatakse eraldi muude koondtulude all.

Kui Grupi kahjumiosa sidusettevõtjas on võrdne või ületab tema osalust sidusettevõtjas, sh. Samuti elimineeritakse realiseerimata kahjumid, v.

Börsiteated — Nasdaq Balti börs

Grupi poolt kehtestatud põhimõtetele vastavuse tagamiseks on vajadusel muudetud raamatupidamisarvestuse põhimõtteid. Emaettevõtja eraldiseisvad raamatupidamisaruanded esmased aruanded Emaettevõtja eraldiseisvates esmastes aruannetes, mis on lisatud käesolevasse konsolideeritud aruandesse vt.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases väärtuses hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval.

Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne põhivarabilansipäeval Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel Raha ja selle ekvivalendid Raha ja raha ekvivalentidena rahavooaruandes kajastatakse kassas olevat sularaha, kasutatavad nõudmiseni hoiuseid keskpangas, vabalt kasutatavad hoiuseid teistes krediidiasutustes ning lühiajalised likviidsed ja kauplemisväärtpabereid, mis on koheselt realiseeritavad 35 1.

Finantsvarad SEB Pank Grupp klassifitseerib oma finantsvarasid ja -kohustusi vastavalt nende omadustele ning nende kohta avaldatavale informatsioonile. Juhtkond määrab investeeringute klassifikatsiooni nende esialgsel arvele võtmisel.

Grupp ei ole klassifitseerinud aruandeperioodil ühtegi finantsvara kategooriasse Lõpptähtajani hoitavad Laenud ja nõuded Laenud ja nõuded Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratud maksetega mittetuletisinstrumendid, mida ei noteerita aktiivsel turul. Need tekivad siis, kui SEB Pank Grupp annab raha, kaupu või teenuseid võlgnikule, ilma kavatsuseta sellest tuleneva debitoorse võlgnevusega kaubelda. Laenud võetakse finantsseisundi aruandes arvele õiglases väärtuses, koos tehingukuludega väärtuspäeval, kui raha laenusaajale välja makstakse või kui on tekkinud makse nõudeõigus ning kajastatakse kuni nende tagasi maksmiseni või mahakandmiseni, vaatamata sellele, et osa nendest võib olla kantud läbi laenu allahindluse kuludesse.

Tähtajaks tasumata e. Laenude allahindlus näidatakse miinusmärgiga vastaval varakirjel. Laenud on finantsseisundi aruandes kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivse intressimäära meetodit. Tekkepõhiselt arvestatud ja laekumata laenuintressid kajastatakse finantsseisundi aruandes vastaval varakirjel. Arvelduslaenu ja krediitkaartide puhul on finantsseisundi aruandes kajastatud laenuvõtja tegelik limiidi kasutus.

Kasutamata krediidilimiit on kajastatud tingimusliku kohustusena. Pöördrepo tehingud Väärtpaberid, mis ostetakse tagasimüügilepingute alusel pöördrepod kajastatakse laenude ja ettemaksetena vastavalt kas teistele pankadele või klientidele.

Müügi ja tagasiostu hinna vahet käsitletakse intressina ja arvestatakse tekkepõhiselt lepingute eluea jooksul kasutades efektiivse intressi meetodit. Klientidele laenatud väärtpabereid hoitakse ka raamatupidamisaruannetes.

Liisingnõuded Kapitalirendinõuete hulka kuuluvad kapitalirendi- tarbijafaktooringu- ning järelmaksutehingud ja arvete tasumise kokkulepped. Kapitalirenditehinguks loetakse liisingtehingut, mille korral kõik olulised vara kasutamisest tulenevad riskid ja hüved lähevad liisingfirmalt rentnikule üle. Vara juriidiline omandiõigus võib kliendile üle minna rendiperioodi lõppedes. Kapitalirendilepinguist tulenevaid nõudeid kajastatakse nende Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt ajaldatud nüüdisväärtuses, millest on lahutatud nõuete põhiosa tagasimaksed pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks.

Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes sama.

Rendilepingute sõlmimisega kaasnevad esmased otsekulutused, mis jäävad rendileandja kanda, võetakse arvesse rendi sisemise intressimäära ja kapitalirendinõude arvestusel ning kajastatakse tulu vähendusena rendiperioodi jooksul. Nõuete allahindlus näidatakse miinusmärgiga vastaval varakirjel. Nõue kliendi vastu kajastatakse alates lepingujärgse vara kliendile üleandmise hetkest. Kulumi arvestamise aluseks on póhivara kasulik tööiga, millest lähtuvalt on kujundatud amortisatsiooninormid.

Hooned amortiseeritakse 20 - 50 aasta jooksul, muud varad 2,5 - 10 erandina kuni 20 aasta jooksul. Maad ei amortiseerita. Remondiväljaminekud kapitaliseeritakse ja kantakse kuludesse porportsionaalselt viie aasta jooksul.

Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt

Varad soetamismaksumusega vähem kui krooni kantakse soetamisel kuludesse. Eraldised sellesse reservi on lubatud maksustavast tulust maha arvata. Laenuportfelli vähenemisel kantakse maksuvaba reservfondi summad, mis ületavad nimetatud määra, panga maksustatavasse tulusse.

Eesti Ühispanga Forward- swap- ja optsioonitehingudtehingud on kajastatud bilansiväliste nóuete ja kohustustena. Forward- swap- ja valuutaoptsioonitehingud on ümber hinnatud vastavalt kehtivale Eesti Panga kursile.

Aktsiaoptsioonitehingud on ümber hinnatud turuhinnale. Realiseerimata tulu bilansiväliste nóuete ja kohustuste ümberhindlusest kajastatakse kasumiaruande kirjel "netokasum finantstehingutest". Intressitulu swap-tehingutelt kajastatakse "intressikulu". Optsioonipreemiad ja realiseerimata tulu bilansiväliste nóuete ja kohustuste ümber- hindlusest kajastatakse kasumiaruande kirjel "netokasum finantstehingutest".

Antud paranduse mojul muutusid panga ja kontserni bilansis laenude ja materiaalsete aktivate saldod.

Kui ei ole teisiti näidatud, on neid põhimõtteid kohaldatud järjepidevalt kõikide esitatud aastate kohta. Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibil nende tekkimise momendil, välja arvatud mõnedel juhtudel, kus alljärgnevates arvestuspõhimõtetes on kirjeldatud teisiti so. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Grupp liigitab oma kulud vastavalt nende olemusele. Kirjete esitamise viisi või klassifitseerimise muutmisel konsolideeritud raamatupidamisaruandes on ümber klassifitseeritud ka vastavad eelmiste perioodide summad, v. Käesoleva aruande koostamise hetkeks on välja antud uusi rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid ning nende tõlgendusi, mis muutuvad Grupile kohustuslikuks alates 1. Antud peatüki lõpus on 31 esitatud nende standardite ülevaade ja Grupi juhtkonna hinnang uute standardite ja tõlgenduste võimaliku mõju kohta finantsaruannetele esmakordse rakendamise perioodil lisa 1.

Lisa 1. Kuigi mitmed aruandes esitatud finantsnäitajad põhinevad juhtkonna teadmistel ja hinnangul, mis on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, võib tegelik tulemus nendest hinnangutest oluliselt erineda. Täpsem hinnangute ülevaade on toodud vastavate arvestuspõhimõtete või lisade all. Olulisi hinnanguid on kasutatud eelkõige järgmistes valdkondades: a Laenude allahindlused, sh. Muutused hinnangutes võivad omada olulist mõju selle perioodi finantsaruannetele, mille hinnanguid muudeti. Juhtkond usub, et aluseks olevad eeldused on kohased ning nende põhjal koostatud Grupi majandusaasta finantsaruanded kajastavad Grupi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ning õiglaselt.

Arengud globaalsetel finantsturgudel aasta näib tähistavat sellise keskkonna lõppu, kus keskpankade meetmed riskantsete varade hindu üha ülespoole tõukavad. Enamus tahaks ehk öelda, et seda sellepärast, et maailma olulisim keskpank USA Föderaalreserv hakkas maailma olulisima valuuta ehk USA dollari peamist intressimäära väga tasapisi ülespoole liigutama.

Samas ei saa seda pidada ainsaks põhjuseks, miks turud suhteliselt heitlikeks osutusid. Selgeks sai reaalsus, et lõppnõudluse kasvuga on maailmas halvasti ning arenevad riigid polegi nii kiirelt arenevad, kui harjutud oldi. Sellega seoses said pihta nii toormed kui kõik arenevate riikidega seotud varad. Need arenevad Saadud aktsiaoptsioonidest, mis elasid toormeekspordist, olid sunnitud taas Kuidas hinnata aktsia voimalusi kinnisvaramaksu eesmargil nentima, et oleks vist pidanud kõrgete hindade perioodil ka innovatsiooni investeerima.

Praegu avastatakse end lihtsalt taas Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt lootusetus olukorras. Lisaks sellele jõudis kätte eelmisel aastal ka aeg, kus nii mitmegi vara puhul muutus riski ja oodatava tootluse suhe ebasoodsaks ning otseselt fundamentaalselt odavate varade nimekiri sisuliselt ammendus.

Madalad toormete hinnad avaldavad negatiivset mõju eelkõige põllumajandus- ja energeetikasektoris. Samas on tarbijate ja töötleva tööstuse jaoks madal inflatsioon ja kulubaas positiivne. Olulist trendi muutust lähiajal ette näha pole 32 Grupi juhtkonna poolt tehtud rahavoogude plaanid ning monetaarsete ja mittemonetaarsete varade väärtuse hindamine kohanenud majanduskeskkonnas annavad põhjust eeldada stabiilset väljavaadet.

Varade väärtuse languse hindamiseks koostatud rahavoogude planeerimisel tehtud eeldused on turuolukorrale vastavalt üle vaadatud. Mõju laenu tagatisele eriti kinnisvara Laenude allahindluse määramisel on arvesse võetud juhtkonna hinnanguid nende varade väärtuse osas bilansipäeva seisuga, võttes arvesse rahavoogusid, mis võivad tekkida tagatiseks oleva vara müügist, millest on maha arvatud tagatise omandamise ja müümisega seotud kulud.

Paljude tagatisvarade turg Eestis, eriti kinnisvaraturg, on stabiliseerunud ja mõõduka kasvupotentsiaaliga. Realiseeritavate tagatiste turuhinna määramisel on kasutatud Grupi tasemel heaks kiidetud pikaajalise diskonteeritud rahavoo teenimise võime alusel arvutatud potentsiaalset turuväärtust Konsolideerimine AS SEB Pank Grupi konsolideeritud finantsaruanded sisaldavad emaettevõtja AS SEB Pank ja tema tütarettevõtjate finantsaruandeid seisuga Konsolideeritud tütarettevõtjad on toodud leheküljel 4 vt.

Konsolideerimisel liidetakse panga ja tütarettevõtjate finantsseisundi aruanded ja kasumiaruanded rida-realt, elimineerides omavahelised saldod, käibed ja realiseerimata tulu Grupi ettevõtjate vahelistelt tehingutelt.

Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt

Elimineeritud on ka realiseerimata kahjumid, v. Konsolideerimisel kasutatud tütarettevõtjate aruanded on koostatud kooskõlas emaettevõtja arvestuspõhimõtetega.

Saadud intressitulu 1, Vórreldes Aruanded on koostatud olulistes aspektides kooskólas emaettevótte arvestuspóhimótetega.

Tütarettevõtjad Tütarettevõtjad on need investeerimisobjektid, sh struktureeritud üksused, mida kontsern kontrollib, sest kontsernil i on õigus juhtida investeerimisobjekti neid tegevusi, mis oluliselt mõjutavad nende tulu, ii on risk seoses või õigused muutuvale tulule oma osaluselt investeerimisobjektis ja iii on õigus teostada investeerimisobjekti üle oma mõjuvõimu, et mõjutada investorite tulu suurust.

Sisuliste õiguste, sh sisuliste hääleõiguste olemasolu ja mõju arvestatakse siis, kui hinnatakse seda, kas kontsernil on mõjuvõimu teise juriidilise isiku üle. Selleks, et õigus oleks sisuline, peab osaluse omanikul olema tegelik võimalus seda õigust teostada, kui tuleb teha otsuseid investeerimisobjekti vastavate tegevuste suunamise üle.

Kontsernil võib olla mõjuvõimu investeerimisobjekti üle ka siis, kui tal ei ole investeerimisobjektis häälteenamust. Sellisel juhul hindab kontsern oma hääleõiguse suurust vastavalt teiste hääleomanike osaluste suuruse ja jaotuse suhtes, et teha kindlaks, kas tal on de-facto mõjuvõim investeerimisobjekti üle. Teiste investorite kaitsvad õigused, nagu need, mis on seotud põhjalike muudatustega investeerimisobjekti tegevustes või kohalduvad ainult erandlike asjaolude korral, ei takista kontsernil teostamast kontrolli investeerimisobjekti üle.

Tütarettevõtjate tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates kontrolli tekkimisest ja kajastub seal kuni kontrolli lõppemiseni. Sidusettevõtjad Sidusettevõtja on ettevõtja, mille üle Grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Grupi investeeringud sidusettevõtjatesse hõlmavad omandamisel kindlaks määratud firmaväärtust miinus kogunenud allahindlus. Investeeringud sidusettevõtjatesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt on suurendatud Grupi investeeringut sidusettevõtja Grupile kuuluva ostujärgse kasumiosa võrra ja vähendatud sidusettevõtja kahjumi või kasumijaotuse Grupile kuuluva osa võrra.

Sidusettevõtja Grupile kuuluv kasumi- või kahjumiosa kajastatakse aruandeaasta konsolideeritud kasumis või kahjumis sidusettevõtjate kapitaliosaluse tulemina.

Grupi ostujärgse osaluse liikumised muudes koondtuludes kajastatakse eraldi muude koondtulude all. Kui Grupi kahjumiosa sidusettevõtjas on võrdne või ületab tema osalust sidusettevõtjas, sh.

Grupi ja tema sidusettevõtjate vaheline realiseerimata tehingutulu elimineeritakse ulatuses, millises Grupil on osalus sidusettevõtjas.

Samuti elimineeritakse realiseerimata kahjumid, v. Grupi poolt kehtestatud põhimõtetele vastavuse tagamiseks on vajadusel muudetud raamatupidamisarvestuse põhimõtteid. Emaettevõtja eraldiseisvad raamatupidamisaruanded esmased aruanded Emaettevõtja Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt esmastes aruannetes, mis on lisatud käesolevasse konsolideeritud aruandesse vt. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused, mida mõõdetakse õiglases Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval.

Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil Stock Bond Options Futures futuurid varud, materiaalne ja immateriaalne põhivarabilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel Raha ja selle ekvivalendid Raha ja raha ekvivalentidena rahavooaruandes kajastatakse kassas olevat sularaha, kasutatavad nõudmiseni hoiuseid keskpangas, vabalt kasutatavad hoiuseid teistes krediidiasutustes ning lühiajalised likviidsed ja kauplemisväärtpabereid, mis on koheselt realiseeritavad 34 1.

Finantsvarad SEB Pank Grupp klassifitseerib oma finantsvarasid ja -kohustusi vastavalt nende omadustele ning nende kohta avaldatavale informatsioonile.

Juhtkond määrab investeeringute klassifikatsiooni nende esialgsel arvele võtmisel.

Grupp ei ole klassifitseerinud aruandeperioodil ühtegi finantsvara kategooriasse Lõpptähtajani hoitavad Laenud ja nõuded Laenud ja nõuded Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratud maksetega mittetuletisinstrumendid, mida ei noteerita aktiivsel turul.

Need tekivad siis, kui SEB Pank Grupp annab raha, kaupu või teenuseid võlgnikule, ilma kavatsuseta sellest tuleneva debitoorse võlgnevusega kaubelda. Laenud võetakse finantsseisundi aruandes arvele õiglases väärtuses, koos tehingukuludega väärtuspäeval, kui raha laenusaajale välja makstakse või kui on tekkinud makse nõudeõigus ning kajastatakse kuni nende tagasi maksmiseni või mahakandmiseni, vaatamata sellele, et osa nendest võib olla kantud läbi laenu allahindluse kuludesse.

Riskipoliitika ja -juhtimine 48 I. Tegevusaruanne Intressimäära risk Krediidiasutuse kontsern vastavalt krediidiasutuste seadusele Aktsiahinna risk Konsolideerimisgrupp Riskikontsentratsioon Juhatuse ja nõukogu liikmed ning nendele 2. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne Netotulu valuutatehingutelt Konsolideeritud kasumiaruanne Netotulu õiglases väärtuses muutustega läbi 2.

Laenukahjumid NOuded keskpangale NOuded bediidiasutustele NOuded klientidele fiicseedtud finantsvamdjakohustused 22 Rahaja selle ekvivalendid Finantsvand 23 Laenud is nouded 23 Oiglases vaärtuses muutustega labi kasumiamande Fthantsinvesteedngud Muu van Investeeringud sidusettevotjstesse Immatedaalne pohivam Materiaalne pohivam 26 VOignevus krediidiasutustele 1. Netoaivestused 29 Muud kohustused 1. Matedaalsedja immatedaalsed vand v. Fthantskohustused Oiglases vaaftuses muutustega Vara v.

Komisjonija teenustasukulu 70 7. Netotulu valuutatehingutelt 70 8. Netotulu Oiglases vaaftuses muutustega labi kasumiamande kajastatavatelt finantsvandelt 70 Enldised Akcsionalad Dividendipoliitilca Reservid SUndmused peale nnjandusaasta loppu Seotud osapooled FmaettevOtja esmased amanded IV.

SOhunmtu audiftod amanne V. Juhatuse pooh kinnitatud kasumi jaotamise eftepanek VL NOukogu allkirjad kousolideeriffid aruandele 37 37 38 52 53 54 56 57 59 61 62 65 67 67 69 69 69 71 71 71 72 72 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt 81 81 82 82 83 84 85 87 91 93 94 1 uldinformatsioon AS SEB Pank, Aastaaruanne Juhatuse deklaratsioon ASi SEB Pank Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab oigesti ja oiglaselt kontsemi AS SEB Pank Grupp Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt, majandustulemust ja rahavoogusid.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jargitud Rahvusvahel ise F inantsaruandluse Standardites sätestatud pöhimötteid nh nagu need on vastu vöetud Euroopa Liidus ja viidatud Eesti raamatupidamise seaduse paragrahvis Eelmine, EerikaVaikmäeKoit 7 2 I. Sissejuhatus üldinfonnatsioon 1. Krediidiasutuse kontsern vastavalt krediidiasutuste seadusele 1.

Konsolideerimisgrupp Soetus Registree Osalus maksu. KOigi investeeringute puhul vordub osaluse protsent nii osalusega aktsiate arvust kui ka osalusega haälte arvust.

Konsolideerimisgrupp Eesti krediidiasutuste seaduse moistes ja kontsem konsolideerimises vastavalt IfRSile kattuvad. Uhingu eesmargiks on rahaliste vahendite kogumine fling jaotamine heategevuslikel eesmarkidel vanemliku hoolitsuseta jäänud lastega tegelevatele organisatsioonidele.

Uhingu lopetamisel antakse parast völausaldajate nouete rahuldamist allesjäänud vara tile samalaadsete eesmarkidega Eesti Vabariigi Valitsuse nimekirja kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusuhingule voi sihtasutusele, avalikôiguslikule juriidilisele isikule, riigile vol kohalikule omavalitsustiksusele. Mittetulundusuhing Spordildubi United on konsolideerimisgruppi mitte kuuluv uhing, mis alustas tegevust septembris Uhingu eesmargiks on spordiurituste korraldamine harrastuslikul ja voistlustasemel fling oma tegevuse ja toetajate reklaamimiseks reklaamtirituste korraldamine.

Uhingu lopetamisel antakse uhingu vara tile Uhinguga samalaadsete eesmarkidega mittetulundusuhingule vol sihtasutusele voi teistele isikutele pohikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalimcuse huvides. Juhatuse ja noukogu liikmed fling nendele kuuluvad aktsiad Juhatuse liikmed Paulius TarbUnas kutsuti juhatusest tagasi alates 0 1.

Ühispanga teade: kontserni auditeeritud aruande lisad 12/98 (osa 1/3)

Alates Noukogu liikmed Stefan Davill kutsuti noukogust tagasi ASi SEB Pank juhatuse ja nukogu liikmetel fling nende lähikondlastel, samuti Ulalnimetatud isikute poolt koos voi Uksikult kontrollitavatel ariuhingutel ei olnud seisuga 3 1. SEB Grupp on juhtiv Pôhjamaade finantsteenuste grupp. Kliendisuhetele keskenduva pangana pakub SEB Rootsis ja Balti riikides finantsnöustamist fling laia valikut finantsteenuseid.

Taanis, Soomes, Norras ja Saksamaal keskendub pank korporatiiv ning investeerimispangandusele, osutades täisteenust nh ariuhingutele kui ka asutustele. SEB aritegevuse rahvusvahelist iseloomu kinnitab tösiasi, et pangal on esindused 20 riigis Ule maailma.

SEB Grupis on ligi 16 toötajat. Me oleme esirinnas mitmes valdkonnas, sealhulgas rahavoogude juhtimises, varahalduses ja elukindlustuses. Kliente teenindatakse en kanalite kaudu, milleks on 29 pangakontorit, elektroonilist Postipanka, pangaautomaati ja kaardimakseterminali. Kasutusel on tile deebet ja krediitkaardi. Väilceste ja keskmise suurusega ettevôtete VKE turul oh samuti aktiivne aasta.

Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt

Oh näha, et VKEd laienevad Uha aktiivsemalt valisturgudele, sest Ule 2 miljoni eurose käibe saavutamiseks peab ettevöttel olema vähemalt mingisugune ekspordipotentsiaal. Oluliselt paranes ettevötete laenukvaliteet: mittetöötavate laenude osakaal on langenud alia 2 protsendi, viimati oh see nii Septembris alustasime taas VKE noustamisprojektiga, mule raames käisid ASi SEB Pank töötajad kahe kuu jooksul ligi Eesti eflevottes, et aidata firmadel hinnata en tulevikustsenaariumite moju nende majandustegevusele.

Uusi ettevöfteid loodi Asutatud ettevötete arvust tahtsam on see, et nende kvahiteet on oluliselt paranenud. Kui aastatel tähistas oma esimest tegutsemisaastat keskmiselt 7 1 73 protsenti firmadest, sils viimastel aastatel loodud ettevötetest elab oma esimese sünnipaeva Ule juba 77 protsenti. Paijudel ettevôtetel oh Erakhiendid Erakhientide laenuportfehl hakkas Aktsiaoptsioonitehingud meie poolt Uute eluasemelaenude maht oil Oodata on eraisikute laenuturu jätkuvat aktiveerumist. Ka Deposiitide kasv on kahanenud viimaste aastate 10 protsendiht 5 protsendihe.

See on mark, et inimeste kindlustunne on paranenud, mistôttu ollakse valmis tarbimist suurendama. Tugevama kindhustunde toeh suurenes jaetarbimine eelmisel aastah 7 protsenti. Paberivabas kontoris ahhkirjastatakse dokumendid digitaahseht ja sahvestatakse khiendi intemetipanga digiportaali.

Tänu sehlehe kulub kontorites vähem paberitja suureneb panga keskkonnahoidhikkus. Stablilset kasvu näitas ka mpanganduse areng. Järjest enam kiiente korraldab oma rahaasju peamiselt nutitelefoni vol talivelarvuti kaudu. Mpanganduse trendi tajumine ja selle voimaluste kasutamine oil veei üks pohjus, miks mainekas majandusajakiri Euromoney vaiis ASi SEB Pank Teise trendina on näha kaardimaksete sagenemist.

Kui keskmine eurooplane teeb aastas ligi 75 kaardimakset, slis Eesti elaniku kohta tuieb kaardimakset aastas.