Liigu sisu juurde

Päritolureeglid ja tollialane koostöö 1. Intellektuaalse omandi kaitse 1. Käesoleva lepingu osaliste riikide üksikasjalikud kohustused on ära toodud lisas 4. Riiklik abi 1. Kui kõnealune lepinguosaline riik ei lõpeta protestitud tegevust ühiskomitee poolt määratud aja jooksul või kui ühiskomiteel ei õnnestu konsultatsioonide käigus kokkuleppele jõuda, või kolmekümne päeva jooksul pärast selliste konsultatsioonide järele vajaduse tekkimist, on asjassepuutuval lepinguosalisel riigil õigus võtta asjakohaseid meetmeid, et tulla toime kõnealusest tegevusest tulenevate raskustega.

Veebipood laseb hinnapäringuga hinda alla Eestis on patenteeritud unikaalne kaubandussüsteem bum.

  • Müük, ost, rentimine, annetus, oksjon ja teenused ühes kaubandussüsteemis
  • Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vaheline leping – Riigi Teataja

Eesti on ennast juba ammu positsioneerinud kui kõrgelt arenenud infotehnoloogiaga riik ja seetõttu on loomulik, et uudsel põhimõttel baseeruv online-kaubandussüsteem sai patenteeritud just siin, teatas bum.

Kuigi esmapilgul tundub selle töö põhimõte üsna lihtne, pidime looma kõigepealt suurepärane meeskond oma idee elluviimiseks. Iga toote juures kuvatakse selle hind poes.

Alandatud hinna vaatamine maksab aga 10 krooni pluss telefonikõne hind vastavalt potentsiaalse ostja mobiilioperaatori hinnakirjale. Artikkel 4. Imporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud 1. EFTA riikide ja Eesti vahelises kaubavahetuses ei kehtestata mingeid uusi imporditolle ega nendega võrdväärset mõju omavaid makse.

EFTA riigid ja Eesti kaotavad alates käesoleva lepingu jõustumise päevast Eesti või EFTA riikide päritoluga toodetelt kõik imporditollid ja kõik nendega võrdväärset mõju omavad maksud.

Artikkel 5. Fiskaalse loomuga tollimaksud Artikli 4 imporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud sätted laienevad samuti fiskaalse loomuga tollimaksudele, välja arvatud protokollis C ettenähtud juhtudel.

Artikkel 6. Eksporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud 1. EFTA riikide ja Eesti vahelises kaubavahetuses ei kehtestata mingeid uusi eksporditolle ega nendega võrdväärset mõju omavaid makse. EFTA riigid ja Eesti kaotavad alates käesoleva lepingu jõustumise päevast kõik eksporditollid ja kõik nendega võrdväärset mõju omavad maksud. Artikkel 7.

Veebipood laseb hinnapäringuga hinda alla Eestis on patenteeritud unikaalne kaubandussüsteem bum. Eesti on ennast juba ammu positsioneerinud kui kõrgelt arenenud infotehnoloogiaga riik ja seetõttu on loomulik, et uudsel põhimõttel baseeruv online-kaubandussüsteem sai patenteeritud just siin, teatas bum.

Impordi või ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed 1. EFTA riikide ja Eesti vahelises kaubavahetuses ei kehtestata impordile ega ekspordile mingeid uusi kvantitatiivseid piiranguid ega võeta nendega võrdväärset mõju omavaid meetmeid. EFTA riigid kaotavad alates käesoleva lepingu jõustumise päevast impordile või ekspordile kehtestatud kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed, välja arvatud lisas 3 ettenähtud juhtudel.

Eesti kaotab alates käesoleva lepingu jõustumise päevast kõik impordile või ekspordile kehtestatud kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed. Artikkel 8.

Üldised erandid Käesolev leping ei välista impordi- ekspordi- või transiitkaubakeeldusid või -piiranguid, kui see on õigustatud ühiskondliku moraali, riikliku poliitika või riikliku julgeoleku; inimeste, loomade või taimede ja keskkonna tervise ning elu kaitse; kunsti- ajaloolise või arheoloogilise väärtusega riiklike aarete kaitse; intellektuaalse omandi kaitse; kulla ja hõbedaga seotud reeglite tõttu; või ammutatavate loodusressursside säilitamisega, kui sellised meetmed kehtestatakse koos piirangutega kodumaisele tootmisele või tarbimisele.

Sellised keelud või piirangud ei tohi siiski olla omavolilise diskrimineerimise või käesoleva lepingu osaliste riikide vahelise kaubavahetuse varjatud piiramise vahendiks. Artikkel 9. Riiklikud monopolid 1.

Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vaheline leping

Käesoleva lepingu osalised riigid tagavad, et iga kommertsiseloomuga riiklik monopol reguleeritakse vastavalt protokolli D sätetele nii, et EFTA riikide ja Eesti kodanike vahel ei toimuks mingit diskrimineerimist kaupade hankimise ja turustamise tingimuste osas. Neid kaupu hangitakse ja turustatakse kommertseesmärkidel. Selle artikli sätted kehtivad igale institutsioonile, mille kaudu käesoleva lepingu osaliste riikide kompetentsed ametivõimud juhivad, piiritlevad või märgatavalt mõjutavad seadustes või tegelikkuses, kas otseselt või kaudselt käesoleva lepingu osaliste riikide vahelist importi või eksporti.

Need sätted kehtivad samuti riigi poolt teistele institutsioonidele delegeeritud monopolide kohta. Artikkel Tehnilised eeskirjad 1. Käesoleva lepingu osalised riigid otsustasid: a konsulteerida koheselt ühiskomitee raames sobiva lahenduse leidmiseks, kui üks lepinguosaline riik on arvamusel, et teine lepinguosaline riik on võtnud meetmeid, mis võivad tekitada või on tekitanud kaubandustõkkeid; b arutada ühiskomitees võimalusi, et teha tihedamat koostööd tõkete eemaldamiseks.

See koostöö võib toimuda tehniliste eeskirjade ja standardiseerimise ning testimise ja sertifitseerimisega seotud aladel. Lepinguosalised riigid kohustuvad tegema tehnilised eeskirjad teatavaks vastavalt WTO tehniliste kaubandustõkete kokkuleppele. Põllumajandustoodete kaubandus 1.

  1. Crypt Trade e-posti
  2. Это крохотные октопауки.
  3. Не хочу больше врать .
  4. Макс заметил, как взволновалась Николь.

Käesoleva lepingu osalised riigid teatavad oma valmisolekust edendada põllumajandustoodete kaubanduse harmoonilist arengut niivõrd, kui seda võimaldab nende riikide põllumajanduspoliitika.

Seda eesmärki järgides on iga EFTA riik ja Eesti sõlminud omavahel kahepoolse kokkuleppe, mis näeb ette meetmed põllumajandustoodete kaubanduse lihtsustamiseks. Käesoleva lepingu osalised riigid ei rakenda oma sanitaar- ja fütosanitaareeskirju diskrimineerivalt ning ei võta mingeid uusi meetmeid, millel on kaubavahetust tõkestav mõju. Siseriiklik maksustamine 1. Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad hoiduma igasugustest siseriiklikest fiskaalse loomuga meetmetest või tegevusest, mis otseselt või kaudselt diskrimineerib EFTA riigist või Eestist pärinevaid tooteid.

Eksportöörid ei tohi kasu saada siseriiklike maksude tagasisaamisest, mis lisanduvad otsestele või kaudsetele maksudele ning kehtivad toodete osas, mida eksporditakse käesoleva lepingu osalise riigi territooriumile.

Maksed 1.

EFTA riigi ja Eesti vahelise kaubavahetusega seotud maksed ja nende maksete ülekandmine selle käesoleva lepingu osalise riigi territooriumile, kus asub kreeditor, on vaba igasugustest piirangutest. Lepingupoolte vahelised maksed sooritatakse vabalt konverteeritavas valuutas, kui konkreetsed ettevõtted pole konkreetsetel juhtudel teisiti kokku leppinud. Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad hoiduma igasugustest Jaapani patenteeritud kaubandussusteem seotud või administratiivsetest piirangutest selliste lühiajaliste ja keskmise tähtajaga laenude andmisel, tagasimaksmisel või vastuvõtmisel, residendi osalusega kommertstehingutes.

Riigihanked 1. Lepingupooled peavad käesoleva lepingu lahutamatuks eesmärgiks nende riigihangete turgude liberaliseerimist mittediskrimineerimise ja vastastikkuse alusel, eriti aga WTO asutava kokkuleppe IV lisa valitsushangete kokkuleppe baasil.

Selle saavutamiseks kohustuvad lepingupooled ühiskomitee raames hiljemalt ühe aasta jooksul peale käesoleva lepingu jõustumist välja töötama reeglid sellise liberaliseerimise tagamiseks. Käesoleva lepingu osalised riigid seavad eesmärgiks WTO valitsushangete kokkuleppega ühinemise.

Intellektuaalse omandi kaitse 1. Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad andma ja tagama intellektuaalse omandi õigustele piisava, tõhusa ja mittediskrimineeriva kaitse, sealhulgas meetmete rakendamise nende õiguste maksmapanemiseks viimaste rikkumise, võltsimise ja piraatluse puhul. Käesoleva lepingu osaliste riikide üksikasjalikud kohustused on ära toodud lisas 4.

Vastavalt TRIPS lepingu olulistele määrustele, eriti artiklile 4 ja 5, peavad lepinguosalised riigid üksteise kodanikke kohtlema mitte halvemini kui mis tahes teise riigi kodanikke. TRIPS lepingu artikli 4 punkti d kohaselt tuleb mis tahes eelist, hüvet, privileegi või immuniteeti, mis tuleneb käesoleva lepingu osalises riigis kehtivatest rahvusvahelistest lepingutest, alates käesoleva lepingu jõustumise hetkest ning kuue kuu jooksul käesoleva lepingu jõustumisest teistele lepinguosalistele riikidele teatades sellest kohustusest vabastada, eeldusel et see ei põhjusta teiste lepinguosaliste riikide kodanike omavolilist või õigustamatut diskrimineerimist.

Islandi Vabariik, Liechtensteini Vürstiriik, Norra Kuningriik, Šveitsi Konföderatsioon edaspidi «EFTA riigid» ja Eesti Vabariik edaspidi «Eesti»pidades meeles oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusintegratsiooni protsessis ja väljendades oma valmisolekut teha koostööd selle protsessi tugevdamise mooduste ja meetmete otsimisel, arvestades EFTA riikide ja Eesti vaheliste sidemete, eriti aga Genfis

Kaks või enam käesoleva lepingu osalist riiki võivad sõlmida täiendavaid, käesoleva lepingu piire ületavaid lepinguid eeldusel, et sellised lepingud on avatud kõikidele teistele käesoleva lepingu osalistele riikidele ühinemiseks samadel tingimustel ning et nad on valmis alustama sel eesmärgil heas usus läbirääkimisi.

Käesoleva lepingu osalised riigid nõustuvad mõne EFTA riigi või Eesti palvel vaatama üle käesolevas artiklis ja lisas 4 sisalduvad intellektuaalse omandi õiguste kaitse sätted eesmärgiga parandada täiendavalt kaitse taset ning hoida ära või heastada kaubavahetuse ebakõlad, mis on põhjustatud intellektuaalse omandi õiguste kaitstuse tegelikust tasemest.

Millal saate aktsiaoptsiooni muua Bursa Malaisia ??kauplemissusteem

Ettevõtteid puudutavad konkurentsireeglid 1. Järgnevad asjaolud, kui need mõjutavad mõne EFTA riigi ja Eesti vahelist kaubavahetust, ei sobi kokku käesoleva lepingu õige toimimisega: a kõik ettevõtetevahelised kokkulepped, ettevõtete liitude otsused ja ettevõtetevaheline kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tulemuseks on konkurentsi takistamine, kitsendamine või moonutamine; b ühe või mitme ettevõtte domineeriva seisundi väärtarvitamine käesoleva lepingu osaliste riikide territooriumeil või nende olulisel osal.

Lõike 1 sätted kehtivad ka riiklike ettevõtete tegevuse kohta, samuti ettevõtetele, kellele käesoleva lepingu osalised riigid annavad eri- või ainuõigusi, niivõrd kui nende sätete rakendamine ei tõkesta seaduses või tegelikkuses neile seatud konkreetsete riiklike ülesannete täitmist. Kui mõni käesoleva lepingu osaline riik otsustab, et mingi tegevus ei sobi kokku lõigete 1 ja 2 sätetega, võib ta võtta asjakohaseid meetmeid artiklis 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur toodud tingimustel ja vastavuses seal toodud protseduuridega.

Riiklik abi 1. Igasugune käesoleva lepingu osalise riigi poolt või riigi ressursside kaudu mis Jaapani patenteeritud kaubandussusteem vormis antav abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi teatud ettevõtete eelistamise Jaapani patenteeritud kaubandussusteem teatud toodete valmistamise kaudu, tuleb lugeda, niivõrd kui see võib mõjutada kaubavahetust mõne EFTA riigi ja Eesti vahel, käesoleva lepingu õige toimimisega kokkusobimatuks.

Kõik lõikega 1 vastuolus olevad tegevused kuuluvad hindamisele lisas 5 toodud kriteeriumide alusel. Käesoleva lepingu osalised riigid kohustuvad tagama riikliku abi meetmete avalikkuse lisas 6 kirjeldatud informatsioonivahetuse kaudu. Kui käesoleva lepingu osaline riik hindab mingi tegevuse kokkusobimatuks lõike 1 sätetega, on tal õigus võtta vastavaid meetmeid artiklis 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur toodud tingimustel ja vastavuses seal toodud protseduuridega.

Erakorralised abinõud teatud toodete importimisel Kui mingit toodet imporditakse sellistes suurenenud kogustes või niisugustel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada: a tõsist kahju samalaadse või otseselt konkureeriva toote kodumaisele tootjale käesoleva lepingu osalise importiva riigi territooriumil, või b tõsiseid häireid mõnes tootega seotud majandussektoris või raskusi, mis võivad kaasa tuua piirkonna majandusolukorra tõsist halvenemist, siis on lepinguosalisel riigil õigus võtta asjakohaseid meetmeid artiklis 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur toodud tingimustel ja seal toodud protseduuri kohaselt.

Struktuurilised ümberkorraldused 1. Vaatamata artiklis 4 imporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud sätestatule on Eestil õigus võtta piiratud tähtajaks erakorralisi meetmeid tollimaksude suurendamise näol. Need meetmed võivad puudutada ainult uusi tööstusharusid või teatud ümberstruktureerimise protsessis olevaid või tõsistes raskustes olevaid tööstusharusid, eriti kui need raskused põhjustavad olulisi sotsiaalseid probleeme.

Cisco Systems Share Option Tehingud 2. taseme kauplemisstrateegiad

Nad ei tohi olla kõrgemad tollimaksudest, mida võetakse Eestisse teistest riikidest imporditud sarnastelt toodetelt. Neid meetmeid ei tohi võtta kauem kui kaks aastat, välja arvatud juhul, kui pikem periood on lubatud ühiskomitee poolt. Kõik struktuurilisi ümberkorraldusi puudutavad erakorralised meetmed lakkavad kehtimast hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva kokkuleppe jõustumist.

Eesti informeerib ühiskomiteed kõikidest erakorralistest meetmetest, mida ta kavatseb võtta, ning EFTA riikide taotlusel korraldatakse ühiskomitees enne nende meetmete võtmist konsultatsioonid selliste meetmete ning nendega seotud valdkondade asjus. Selliste meetmete võtmisel annab Eesti ühiskomiteele üle käesoleva artikli alusel rakendatud tollimaksude kaotamise graafiku. See graafik peab näitama nende tollimaksude järk-järgulise kaotamise võrdsete iga-aastaste määrade kaupa alustades hiljemalt kaks aastat pärast tollimaksude sisseviimist.

Ühiskomitee võib otsustada teistsuguse graafiku kasuks.

The Fresh Fruit \

Re-eksport ja tõsine puudujääk Kui artiklite 6 eksporditollid ja nendega võrdväärset mõju omavad maksud ja 7 impordi või ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja nendega võrdväärset mõju omavad meetmed sätete järgimine viib: a re-ekspordini kolmandasse riiki, mille suhtes on käesoleva lepingu osaline eksportiv riik säilitanud kõnealuse toote osas koguselised ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud nendega võrdväärset mõju omavad meetmed; või b käesoleva lepingu osalise eksportiva riigi jaoks olulise toote tõsise puudujäägi või selle tekkimise ohule; ning kus ülaltoodud olukorrad toovad või võivad kaasa tuua tõsiseid raskusi eksportivale lepinguosalisele riigile, siis võib see lepinguosaline riik tarvitusele võtta vajalikud abinõud kooskõlas artikli 24 kaitsemeetmete võtmise protseduur tingimustega ja sealtoodud protseduuridega.

Need abinõud ei tohi olla diskrimineeriva iseloomuga ning nende rakendamine tuleb lõpetada, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta.

PCA kaubandusstrateegiad Selgitatud voimalusi valiku edendamise aktsiate

Raskused maksebilansiga 1. Käesoleva lepingu osalised riigid hoiduvad piiravate meetmete võtmisest maksebilansi tasakaalustamise eesmärgil. Eelistatakse hindadel põhinevaid meetmeid, mida tuleb maksebilansi olukorra paranemisel järk-järgult vähendada ning kaotada, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta.

Veebipood laseb hinnapäringuga hinda alla

Vastavalt olukorrale informeerib kas EFTA riik või Eesti teisi käesoleva lepingu osalisi riike ja ühiskomiteed viivitamatult, võimaluse korral juba enne meetmete võtmist, ning annab üle ajakava nende meetmete kaotamiseks. Ühiskomitee uurib mõne teise lepinguosalise riigi taotlusel võetud meetmete säilitamise vajadust.

Investeeringutega seotud ülekannete ja investeeritud või reinvesteeritud summade ning kõikide sellega kaasnevate tulude tagasitulekuga seotud ülekannete suhtes ei võeta mingeid piiravaid meetmeid.

Arbitraaži protseduur 1. Käesoleva lepingu osaliste riikide vahelisi vaidlusi, mis puudutavad lepinguosaliste riikide õigusi ja kohustusi, ning mida ühiskomitee pole suutnud kuue kuu jooksul konsultatsioonide abil lahendada, võib mis tahes vaidluse osapool kaevata vahekohtusse, adresseeerides kirjaliku teate teisele vaidluse osapoolele. Selle teate koopia tuleb edastada kõikidele käesoleva lepingu osalistele riikidele.