Liigu sisu juurde

Lisaks varem Selles jaotises esitatakse uuringu tulemused, mis on pühendatud ülemaailmse finantskriisi mitmete s. Tehnilised aluspesu kasutatakse laialdaselt sufiksi poolt -kaal Deenotilised omadused ja omadused malleability - vooder, plastilisus - plastilisus, hermitisus, impleability - suletud, poorsus - poorsus ,järelevalve sufiksid -Ad, ratsioon, -mine kokkupanek - montaaž, määrimine - määrimine, sputtering - pihustamine , Selle uuringu teema asjakohasus on tingitud suurenemisest Äritegevuse rollid ühiskonna arengu praeguses etapis Üldiselt. Tagasimaksmine fondide ja krediidi ja krediidi, kupongi, kupongi jne vähendamine vähendab operatsiooni hinda ja seetõttu tulusid. Tulude tunnustamise hetk nende eristamiseks võib olla erinev.

Artikkel 94 1. EMP Ühiskomitee tuleb oma ülesannete täitmiseks kokku põhimõtteliselt vähemalt korra kuus. Ühiskomitee tuleb vastavalt oma töökorrale kokku ka eesistuja või ühe lepinguosalise nõudel. EMP Ühiskomitee võib vastu võtta otsuse luua mis tahes allkomitee või töörühm, kes abistaks teda ülesannete täitmisel. EMP Ühiskomitee sätestab oma töökorras selliste allkomiteede või töörühmade koosseisu ja tööviisi. Nende ülesanded määrab EMP Ühiskomitee kindlaks igal üksikjuhul eraldi.

EMP Ühiskomitee esitab aastaaruande käesoleva lepingu toimimise ja arengu kohta. Parlamentaarne koostöö Artikkel 95 1.

Käesolevaga asutatakse EMP parlamentaarne ühiskomitee. Komitee liikmete üldarv on sätestatud protokollis nr 36 esitatud põhikirjas. EMP parlamentaarne ühiskomitee peab istungeid vaheldumisi ühenduses ja EFTA riikides vastavalt protokolli nr 36 sätetele. EMP parlamentaarne ühiskomitee aitab dialoogi ja arutelude kaudu kaasa ühenduse ja FTA riikide vahelise parema mõistmise saavutamisele käesoleva lepinguga hõlmatud valdkondades.

EMP parlamentaarne ühiskomitee võib väljendada oma seisukohti vastavalt vajadustele kas aruannete või resolutsioonide vormis. EMP parlamentaarne ühiskomitee tutvub eelkõige vastavalt artikli 94 lõikele 4 esitatud EMP Ühiskomitee aastaaruandega käesoleva lepingu toimimise ja arengu kohta. EMP parlamentaarne Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed võtab vastu oma töökorra.

Majanduspartnerite ja töösuhte poolte vaheline koostöö Artikkel 96 1. Majandus- ja sotsiaalkomitee ja muude töösuhtepooli esindavate organite liikmed ning EFTA riikide vastavate organite liikmed töötavad selle nimel, et tugevdada omavahelisi kontakte ja teha organiseeritud ja regulaarset koostööd, et tõsta teadlikkust lepinguosaliste rahvamajanduste vahelise üha suureneva vastastikuse sõltuvuse majanduslike ja sotsiaalsete aspektide kohta ja nende EMPga seotud huvide suhtes.

Sel eesmärgil asutatakse EMP nõuandekomitee. EMP nõuandekomitee koosneb võrdsel arvul ühenduse majandus- ja sotsiaalkomitee liikmetest ja EFTA nõuandekomitee liikmetest.

EMP nõuandekomitee võib väljendada oma seisukohti vastavalt vajadustele kas aruannete või resolutsioonide vormis.

EMP nõuandekomitee võtab vastu oma töökorra. Artikkel 98 Käesoleva lepingu lisasid ja protokolle nr 1—7, 9—11, 19—27, 30—32, 37, 39, 41 ja 47 võib vastavalt vajadusele muuta EMP Ühiskomitee otsusega vastavalt artikli 93 lõikele 2, artiklitele 99,ja Artikkel 99 1. Niipea, kui Euroopa Ühenduste Komisjon on koostanud uue Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed käesoleva lepinguga reguleeritud valdkonna kohta, küsib ta mitteametlikult nõu EFTA riikide ekspertidelt samamoodi nagu ta küsib oma ettepanekute väljatöötamiseks nõu EÜ liikmesriikide ekspertidelt.

Ühe lepinguosalise nõudmisel toimub EMP Ühiskomitees eelnev arvamustevahetus. Euroopa Ühenduste Nõukogu otsusele eelneva etapi jooksul, pideva teavitamis- ja konsulteerimisprotsessi käigus, konsulteerivad lepinguosalised tähtsatel hetkedel üksteisega uuesti EMP Ühiskomitees, kui üks neist seda nõuab.

Lepinguosalised teevad teavitamis- ja konsulteerimisetapi ajal heas usus koostööd, et aidata kaasa EMP Ühiskomitee otsuste vastuvõtmisele protsessi lõppemisel. Artikkel Nende meetmete eelnõude ettevalmistusjärgus, mis tuleb edaspidi esitada komiteedele, kes abistavad Euroopa Ühenduste Komisjoni täidesaatva võimu teostamisel, tagab Euroopa Ühenduste Komisjon EFTA riikide ekspertidele vastavalt asjaomastele valdkondadele võimalikult laiaulatusliku osaluse.

Artikkel 1. Artiklites 81 ja käsitlemata komiteede töösse kaasatakse EFTA riikide eksperte juhul, kui käesoleva lepingu laitmatu toimimine seda nõuab. Need komiteed on loetletud protokollis nr Kõnealuse kaasamise üksikasjad on sätestatud seda küsimust käsitlevates asjaomaste valdkondade protokollides ja lisades. EMP Ühiskomitee võib protokolli nr 37 muuta, kui lepinguosalised leiavad, et kaasamine peaks laienema ka muudele samade tunnusjoontega komiteedele.

EMP õiguskindluse ja ühtsuse tagamiseks võtab EMP Ühiskomitee vastu otsuse käesoleva lepingu lisa muutmise kohta võimalikult samal ajal, kui ühendus võtab vastu vastavad uued ühenduse õigusaktid, et nii viimaseid kui Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed lepingu muudatusi oleks võimalik üheaegselt kohaldada.

Sel eesmärgil teavitab ühendus EMP Ühiskomitee raames võimalikult peatselt teisi lepinguosalisi käesoleva lepinguga reguleeritud valdkondi käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisest.

Käesoleva lepingu lisa sellele osale, mida uus õigusakt otseselt mõjutab, annab hinnangu EMP Ühiskomitee. Lepinguosalised teevad kõik selleks, et jõuda käesoleva lepinguga seotud küsimustes kokkuleppele.

EMP Ühiskomitee teeb kõik eeskätt selleks, et leida vastastikku vastuvõetav lahendus, kui tekib tõsine probleem niisuguses valdkonnas, mis EFTA riikides kuulub seadusandja pädevusse. Kui hoolimata eelmise lõigu kohaldamisest ei jõuta käesoleva lepingu lisa muutmise suhtes kokkuleppele, uurib EMP Ühiskomitee edaspidiseid võimalusi lepingu laitmatu toimimise säilitamiseks ja võtab vastu mis tahes selleks vajaliku otsuse, sealhulgas võimaluse jälgida õigusaktide samaväärsust.

Nimetatud otsus võetakse vastu hiljemalt EMP Ühiskomiteele teatamise kuupäevast möödunud kuuekuise tähtaja lõpus või vastava ühenduse õigusakti jõustumise kuupäeval, kui see on hilisem. Kui EMP Ühiskomitee ei ole lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul vastu võtnud otsust käesoleva WB Share Option Tehingud lisa muutmise kohta, loetakse selle lõike 2 alusel kindlaks määratud mõjutatud osa ajutiselt peatatuks, kui EMP Ühiskomitee ei otsusta teisiti.

Kõnealune peatamine jõustub kuue kuu möödumisel lõikes 4 nimetatud tähtaja lõpust, kuid mitte mingil juhul varem, kui sel kuupäeval, mil vastavat EÜ akti ühenduses rakendatakse.

EMP Ühiskomitee jätkab jõupingutusi, et saavutada vastastikku vastuvõetav kokkulepe peatamise võimalikult kiireks lõpetamiseks. Lõikes 5 nimetatud peatamise praktilisi tagajärgi arutatakse EMP Ühiskomitees. Üksikisikute ja ettevõtjate käesoleva lepingu alusel omandatud õigused ja kohustused säilivad. Lepinguosalised teevad vajaduse korral otsuse peatamise tõttu vajalikuks osutuvate kohanduste kohta. Kui EMP Ühiskomitee otsus on lepinguosalistele siduv üksnes pärast põhiseadusest tulenevate nõuete täitmist, siis jõustub otsus kuupäeval, mis on märgitud otsuses, tingimusel et asjaomane lepinguosaline on selleks kuupäevaks teavitanud teisi lepinguosalisi põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest.

Kui selleks kuupäevaks ei ole teisi lepinguosalisi teavitatud, jõustub otsus viimasest teavitamisest möödunud ülejärgmise kuu esimesel päeval. Kui kuue kuu jooksul pärast kuupäeva, mil EMP Ühiskomitee võttis vastu otsuse, ei ole teisi lepinguosalisi teavitatud, kohaldatakse EMP Ühiskomitee otsust kuni põhiseadusest tulenevate nõuete täitmiseni ajutiselt, välja arvatud juhul, kui lepinguosaline teatab, et selline ajutine kohaldamine ei ole lubatud.

Viimasel juhul, või kui lepinguosaline teatab EMP Ühiskomitee otsuse ratifitseerimata jätmisest, jõustub artikli lõikes 5 nimetatud peatamine ühe kuu möödumisel sellisest teatest, kuid mitte mingil juhul varem, kui sel kuupäeval, mil vastavat EÜ akti ühenduses rakendatakse. Ettevõtte selles etapis tuleb arvesse võtta järgmisi nüansid: Lepingu muutuv komponentväärtus; Mitterahalised hüvitised.

Me tegeleme iga elemendi üksikasjalikumalt. Lepingu maksumuse muutuja komponent Allahindlused, laenud, kaubanduslikud tagastamine, boonused. IAS 18 pakkus ainult selleks, et teha kindlaks, kas majandusliku kasu tõenäosus on tulevikus operatsioonist kõrge ja kas kõik ostja toote omamise riskid ja eelised on üle kantud ja juhul, kui neid kriteeriume ei järgita, siis Tulusid ei tohiks tunnustada.

Euroopa Majanduspiirkonna leping

IFRS 15 tegutseb "kontrolliva kontrolli" kontseptsiooniga "riskide ja hüvitiste" asemel ja üksikasjalikult näeb ette kriteeriumid, et hinnata nende sündmuste alguse tõenäosust, mis määravad kindlaks tulude tunnustamise võimaluse.

Tulu saab nüüd tunnustada, kui kogemuste põhjal võib statistikafirma tuvastada, et minimaalne summa, mis saadakse suure tõenäosusega. Rahastamise oluline osa. IAS 18 käsitleti nn kaubalaenu andmise küsimust ainult müüja poolt. Vastupidine olukord, kui ostja rahastab müüjat, ei peetud, kuna vastavalt IFRSile IAS le tuleks tulusid hinnata saadud hüvitise õiglases väärtuses.

Tuleb välja, et Ostja rahastamisega olukord on sisuliselt peegeldus - kirjed täiesti erinevalt. IFRS 15 muutis oluliselt rahastamisvahendi peegeldust. Tulude summa peegeldab hinda, mida ostja maksaks rahaülekannete või teenuste ülemineku ajal vahendeid.

Uus mõiste on ilmunud - "sularaha" müügihind. Mõtle näitele. Näide Vastavalt IAS Juhul kui ettevõte müüs kauba 1 rubla.

Ettevõte võib kajastada tulu summas: 1 rubla. Juhul kui ostja maksis 1 rubla ettemakse ja kaubad talle ainult kaks aastat hiljem, tunnustas Müüja müüja makstavaid võlgnevuseid 1 rubla ja seejärel kahe aasta jooksul - tulu sama Suurus. Vastavalt IFRS Ettemakse puhul, kui ostja maksis ettemaksu rohkem kui kaks aastat enne kaupade saabumist, tuleks tunnustada lepingulist kohustust makstavad võlgnetavad võlgnevused summas 1 rubla, ja seejärel kahe aasta jooksul Intressikulud kajastatakse selle lepingulise kohustuse suurendamisel 1, rubla.

Kahe aasta pärast kajastatakse tulusid saadud kohustuse summas. Tulemuseks tunnustatakse tulude summa summas 1 rubla. Pange tähele, et müügitoetuse lepingu kohase summa erinevus ei pruugi olla rahastamise tulemus, vaid need võivad olla tingitud muudest teguritest, näiteks lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise riskide peegeldus ühe poole eest.

Sellises olukorras ei tohiks rahastamise mõju kajastada. Jaoks mitterahalise toetuse Vanade ja uute standardite nõuded ei erine sisuliselt.

Kui lepingu alusel maksmine lepingu alusel ei voolata raha hüvitise vormis, tuleb tulud kajastada saadud varade õiglase väärtuse summas. Samm 4. IFRS 15 tutvustas uue etapi - hinna jaotus tulude arvestuse ühiku kohta.

Nagu me uuris eespool, ühe lepingu, kaupade tarnimine kaupade ja teenuste, distandereeritavamalt üksteisest võib esitada. Tulude tunnustamise hetk nende eristamiseks võib olla erinev. Sealhulgas uus standard määrab kindlaks, kui üldised allahindlused lepingut tuleb jaotada eraldi eraldi eraldi.

IAS 18 ei näe ette soodushinnaga jaotusprotseduuri. Ainus seisukoht standardi kohta, millele võib jaotada jaotamise ajal navigeerita, tulusid hinnata saadud hüvitise õiglases väärtuses. Seega on igal juhul vaja analüüsida müügi toimimist Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed määrata kindlaks arvestuspõhimõtete üksikasjad.

IFRS 15 määrab selgelt, et müügihind tuleb jagada igale täitmismaks, st iga eristatav toode on proportsionaalne eraldi müügi hinnaga.

Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed Okosusteemi teenused Kompromissid ja sunergia

Eraldi müügi hind on hind, millega ettevõte müüks ostja lubas kaupu või teenuseid eraldi. Selle parim kinnitus on silmapaistva toote või teenuse täheldatud hind, sealhulgas hinnakiri. Paketi kogumaksumus on rubla. Kulud nutitelefoni puhul eraldi ostu on rubla ja igakuised kulu teenusepaketi pärast esimest aastat on rubla. Seega, paketi ostmisel on allahindlus: RUB. On vaja jaotada allahindlust summas rubla. Nutitelefoni eraldi hind on: RUB. X 12 kuud. Mobiilsete teenuste eraldi maksumus üheks aastaks on: rubla.

X 12 kuud : rubla. Seega peab ettevõte tunnustama nutitelefoni müügist saadud tulu summas: RUB. Teine üsna ühine olukord on siis, kui ettevõtted osutavad teenuseid, pakkudes tasuta ostja varustuse omandile nende teenuste kasutamist, näiteks modemi teenuste osutamisel Interneti-ühenduse pakkumiseks. IAS 18 jaoks on sellise komponendi müük nähtamatu, tulu müügist onainult tulu Interneti-ühenduse teenusest kajastatakse. IFRS 15 sõnul jaotatakse tulud proportsionaalselt eraldi müügihinnaga.

On vaja kindlaks määrata tulude tunnustamise hetk.

Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed Google Play Binary Options

Lõppstaadiumis otsustab ettevõte küsimuse: kas tulud kajastatakse samaaegselt või teatud aja jooksul? IAS 18 näeb ette, et tunda tulusid sel ajal või äriühinguna täidab lepingu täitmise kohustust, edastades lubatud toote üle või pakkudes teenuseid ostjale.

Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed Mis on binaarsed voimalused pettuse binaarsed valikud

Vara edastatakse ajal või kui ostja saab selle üle kontrolli. Sel juhul tuleks mõnel juhul tulusid teatud aja jooksul tunnustada tulemuste või ressursside meetodi abil, sõltuvalt rakendatava toote või teenuse olemusest. Sellised juhtumid toimuvad, kui: Ostja saab samal ajal ja tarbib kasu, mis on seotud selle täitmisega seotud hüvitistega, nagu see on täidetud, see tähendab, et see annab korrapäraseid korduvaid teenuseid; Oma kohustuse müüja täitmise protsessis luuakse vara või paranenud, kontrolli, mille üle ostja saab selle vara loomisel või parandamisel, näiteks ehitab hoone; Loodud tootel ei ole alternatiivset kasutamist ja müüja õigus töö lõpetatava osa eest tasumist on kaitstud, näiteks loob see ainulaadse tarkvara kliendi vajadustele.

Kõigil muudel juhtudel Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed tulud samaaegselt. IFRS 15 selgitab erinevate olukordade tulude tunnustamise võimalust ja omadusi õigus tagastada, tagatised, võimalused, tagasisidekokkulepped ja teised. Näiteks peab ettevõtte tagastamise õigusega toodete üleandmise arvestama, peab ettevõte tunnustama: Tulud edastatavatest toodetest hüvitise summas, õigus, kellele ta loodab saada sel viisil, ei tunnista tulud eeldatavasti tagastatavate toodetega seotud toodete suhtes ; Kohustust tagastada; Vara müügihindade asjakohane kohandaminemis puudutab ostjatelt tooteid ostjatelt, kohustuste täitmisel rahaliste vahendite tagastamise kohustuste täitmisel.

Näide Vastavalt IAS 18 Juhul, kui hulgimüügiettevõte müüb kaupade jaemüüjaid ja pärast kaupade ostmist, jäi kauplus võimalusele anda ebamõistlike kaupade ühe kuu jooksul, hulgimüügifirma aruandluses tulusid ainult hetkel Kui kauba tagastamine poest sai võimatuks.

Samamoodi, kui müües korterite investoris varajase ehitusetapis, tulud kajastatud aruandluse ainult siis, kui ostja märkis akti üleandmise korteri ja see juhtus alles pärast maja täielikult ehitatud ja vastu võetud riigi komisjon. IFRS 15 sõnul saab hulgimüügiettevõte tunnustada jaemüügipoodide tagasisaatmise statistika alusel tulu. Tulud teemadel, mida ei tagastata suure tõenäosusega, võib nende rakendamiseks tunnustada kõrge tõenäosuse määraga.

IAS 18 "Tulud" oli siiski erand, kuna reguleeritud kasumiaruanne ja kahjumi näitajad. Ütle mulle, mida.

Ja kaubad, mille jaoks on võimalik kohustus olla kohustuslik. Näiteks kui ettevõte müüb kaupu ainult rubla poolt, millest see on kindel kaupade tagastamisel rubla võrra, tuleks aruandlus tunnistada FBS binaarsed variandid. jaoks.

Investor Paljudel juhtudel võib kajastada korterite realiseerimise indiviidi hetkel, mil ta analüüsides kogemusi ja statistika müügi ja vastuvõtmise sarnaste objektide riigi komisjoni, on õigus väita, et väga suure tõenäosusega tõenäosus Korteri üleandmise toiming tulevikus allkirjastab ostja.

Uus standard kirjeldab ka soovitusi selliste valdkondade raamatupidamise kohta lepingu alusel sealhulgas näiteks lepingu sõlmimise kuludtagatised ja litsentside kulud. Samal ajal peavad ettevõtted üksikasjalikumalt avalikustatud avalikustamisteabe andma teavet. Riskiala oli ettevõtted, mis on kaasatud tarkvara, telekommunikatsiooni, ehituse, kaitsetööstuse, varahalduse litsentsimise ja müügiga. Nad peavad moodustama uusi hinnanguid ja professionaalseid kohtuotsuseid ning ehk ja taastada raamatupidamisprotsessid, sest hetk muutub ja üldiselt võimalust tunnustada tulu ja selle hindamist.

IFRS 15 kasutuselevõtuga on pikaajalise lepingute arvestus muutunud. Suurimad muudatused on kindlaks tehtud, kuidas tulusid tuleks töötada. See on üksikasjalikult kirjutatud eelmises artiklis. See artikkel arutab, kuidas arvutada tulu vastavalt selliste lepingute vastavalt uue standardi kaks näidet. Sel juhul vastavalt IFRS 15, tulud aruandeperioodi tuleks kajastada summa kajastades edusamme täitmise kohustuse täitmise.

Selle edu mõõtmiseks kasutatakse või.

Kõigepealt on natuke igav teooria, kuid see on vajalik. Need, kes soovivad kohe sügavale praktikas minna, võivad minna lingile artikli lõpus. Sõna "kohustus" saab tõlkida "tollimaksu" ja kohustusena. Ametlikus tõlke vene keelde mõiste "vastutus täitmise" kasutatakse.

Ma kasutan nii ülekandevõimalusi. Vastutus täitmise eest - See on eristatav toode või teenus või mitu kaupa ja teenuseidmida müüja firma lubab üle kanda ostjale.

Formaalse äri kirjanduse tõlkimine. Stylist tõlkeprobleemid Tõlkimine ametlikult ärisokumentide Ametlik Business Documentation Translation Stilistilise tõlkeprobleemid.

Teostamise kohustus on investeerimisühik tulude tunnustamise. See termin vanade standardis oli mõeldud, kuid puudub täpne määratlus. Sama kehtib ka teenuste kohta. Müügifirma tunnistab tulu, kui ta vastab täita kohustuse rahuldamisele. See võib tekkida või teatud ajahetkelvõi kuiettevõte teostab tööd lepingu alusel. Teisel juhul tunnustab müüja tulu järk-järgult aja jooksul, kasutades sobivat meetodit lepingu alusel kohustuse täitmise taseme mõõtmiseks.

Seda arutatakse käesolevas artiklis. Uue kajastamine ajal erinevates aruandeperioodidel ei sõltu pikaajalist lepingust, nagu see oli varem, kui IFRS tegutses.

IFRS 15 IAS 18 eristused. Olemasolev praktika: juhusliku tulude ülevaade

See peaks nüüd olema kindel. Kui neid ei täideta, kajastatakse kogu lepingu kohane tulu aja jooksul pärast lepingu alusel kohustuse täitmist. Kui kriteeriumid viiakse läbi, tulud kajastatakse sõltuvalt edusammudest, mis vastavad täitmise vastutusele edusamme selle tulemuslikkuse täitmise täieliku rahulolu suunas.

See tähendab, et aruandeperioodi tulud korrutatakse lepingu alusel kohustuse protsendimääraga. Küsimus on selles, kuidas see protsent arvutatakse.

Lepingu täitmise edusammude mõõtmise meetodid edusammude mõõtmise meetodid IFRS 15 pakub kahte meetodit lepingu täitmise edusammude kindlakstegemiseks: tulemuste meetod väljundmeetod ressursside meetod sisendmeetod See on need terminid, mida kasutatakse standardi ülekandmisel vene keelde.

Samal ajal kohandatakse sellist subjektiivsust tavaliselt konkreetses erialal vastu võetud IZUS-i. Nagu te teate, ei ole mõisted üldiselt väljendusrikas, vaid inglise terminoloogias palju sagedamini kui vene keeles, antropomorfsed terminid, mis põhinevad keele metaforil, kell: jalgade toetus; Suu - sisselaskeava; Kurgukanal, läbipääsu osa; Finger - Pin, PIN-kood, Appliance Arrow, Kõrval - hoidja, klamber, Suspensioonjne.

Teadusliku ja tehnilise teksti peamised omadused esitatakse järgmiselt: olemasolu spetsiaalse terminoloogia tekstis, selle täpsus ja ühekohalikkus; esitluse lühidus välja arvatud tehniline reklaamspetsiaalsete lühendite ja tehniliste sümbolite olemasolu; 3 Isiku märkide esitluse objektiivsus, neutraliseerimine, subjektiivsete hinnangute puudumine.

Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed Trader Cryptoohopper Vs.

Tehnilised transpordinõuded: 2 Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed keele grammatiliste ja stilistiliste standardite järgimine; 3 disainieeskirjade järgimine kirjaliku tõlke korral. Erilist tähelepanu väärib teadusliku ja tehnilise teksti terminoloogiliste aparaatide probleemi. Tehnilise tõlke spetsiifikade analüüsimiseks on asjakohane teabevaldkonna mõiste ja edastava ja tajutava teabealade kokkusattumise aste.

Infovälja mõistab kommuniantide teadmiste mahtu kitsas tegevusvaldkonnas. Võite rääkida kõrge, osalise ja nulli kokkusattumus teabevaldkonnas side. Iga tööstuse spetsialistid on tavaliselt kõrge või vähemalt osaline teabeväljade kokkusattumus. Mis puudutab tõlkija teavet, et ta on valdkonnas konkreetse teadmiste on palju vähem täielik ja mõnikordsest tõlkija ei ole kitsas profiil spetsialist ja tegutseb ennekõike, kõne segmendid, võttes arvesse organisatsiooni keeleliste üksuste, struktureerimise kõnet ja tuvastada selle funktsionaalse orientatsiooni.

Reeglina on kahjumi tehnilise tõlkesaavutatakse sada protsenti translaimetsiooni, ᴛ. Infome täieliku edastamise eriti kuna selle tüübi tekstid on pilte ära võetud. Vastavalt looduse suhte looduse tõlkija ja kliendi, kontakt- ja mitte-kontakti kauge tehnilise tõlke Vannikov 56 eristatakse.

Kontaktid Helista suulise tehnilise tõlge, mis viiakse läbi kliendi juuresolekul, kes suudab tõlkija teavitamise astet suurendada ja teha viivitamata vajaliku terminoloogilise korrigeerimise tõlke teksti. Kauge tõlge - ϶ᴛᴏ Kirjalik tehniline tõlge, kus tõlkija ainus konsultant on sõnaraamatud ja referentraamatud. Signaali tõlge - lühike teave teksti kohta, mis hõlmab täielikuma taotluse võimalust.

Signaali tõlge võib olla abstraktne ja märkus. Sisse praktiline tegevus Tehnilised tõlkijad Suur koht antakse esmaste dokumentide viidetele ja märkusele. Turgus on esmase dokumendi sisu tõlkimise kokkuvõte. Abstraktne tõlkimine peaks sisaldama järgmisi punkte: dokumendi nimi selle looja perekonnanime kohta, jätkake dokumendi sisu, sisaldab põhiandmeid, tehnoloogiat, paigaldus- ja toimimistingimusi.

Annotation - materjali lühikvaliteedi koostamine, viidates allikale. Samal ajal ei asenda tõlke abstraktne ja abstraktne originaali tekst, vaid esindavad ainult seda Schweitzer Tõlked selle tüübi jaoks nimega signalisatsioon. Referentsignaali tõlge näitab originaali sisu ja struktuuri ning annotatsiooni signaali tõlge - annab ainult esmase dokumendi kõige üldisema idee.

Formaalse äri kirjanduse tõlkimine. Stylist tõlkeprobleemid Tõlkimine ametlikult ärisokumentide

Võrdlusse tõlke maht, sõltuvalt primaarse teksti mahust, on p. Trükkimine tekst, maht märkuse tõlge on 2 kuni 10 fraase. Signaali tõlge ei ole mõeldud algse allika asendamiseks. Alarmi tõlkimise kohaselt peab klient ette kujutama, kas ta vajab esmase dokumendi või selle fragmendi täielikku tõlget. Kas vajate täiendavate dokumentide otsimine, kas ühe või teise seadme omandamine on vajalik jne. Ülekanded terminoloogia tasemel: 1.

Transliteratsioon laser - laser. Selle tulemusena ilmuvad neoloogid tõlkes keeles: talassoteraapia. Selgitav tõlge on võimalik ka: talassoteraapia - ravi merevannidega. Arvutus: interplanetary.

Mõningatel juhtudel on arvutus koos transliteratsiooniga, WED: camertone Generator on väljakutse generaator. Kirjeldav tõlge: videokaamera on kaasaskantav videokaamera, mis kirjutab nii pildi kui ka heli. Spetsifikatsioon: kate - juhtum, meik - paigutus Polygraph.

Lisades: subterranean. Tuleb märkida, et termin on sageli fikseeritud tõlkekeelselt mitmes versioonis, näiteks: printeri printimisvahend ja printer, arvuti - arvuti ja arvuti.

Üldiselt on inglise terminoloogilised nimetused vähem stabiilsed ja erinevad suurema abstraktse võrreldes venelastega, kuid reeglist on erandeid, WED: veluur. Terminoloogia oluline nõue on selle teadus- ja tehnilises piirkonnas vastu võetud Uzusa vastavus: snare.

Tehnilise teksti tõlkija on äärmiselt oluline mitte ainult arusaam leksikaalse üksuse tähendusest, vaid ka rangelt fikseeriva ekvivalendi kasutamist näitena: kabiin - kabiin lennukiskabiin laeval. Samal ajal on teadusliku ja tehnilise sõnavara piiride hägustumine laialt levinud kasutamiseks üldanõudlike sõnade rangelt tehnilistes väärtustel eraldi rääkima eraldi tehnilise tõlkija "valedest sõpradest", ᴛ. Lexical üksused, mille väärtused tehnilise sõnastikus erinevad oluliselt nendest väärtustest, et ta kinnitas neid üldkasutatava sõnavara tühjendamisega.

Väga sageli langevad mõisted igapäevase kõne sõnadega: air-tasku. Selle sõnade žanri eristusvõime on mitte-keelde märkide laialdane kasutamine. Sellist märki kui täpsust saab rakendada skeemide, graafikute, samuti valemite ja sümbolite kujul. Need nimetused võimaldavad teil vähendada teksti mahtu ilma teabekaotuseta.

Samal ajal on selle sõnavara teadmised tehnilise teksti tõlkija jaoks äärmiselt oluline. Ülekandes on äärmiselt oluline võtta arvesse kohalolekut kommunikatsioon sõnastikus sõnastikku, mis moodustavad tehnilised paigaldusmärgid: võimsus - Luba, toiteallikas - toiteallikas, pinge rakendamiseks - esitage pinge, käitamisjuhend - kasutusjuhend.

Tõlge kaotab veendumuse, kui kasutatakse süntaktiliste mudelite kasutamist, ignoreeritakse välismaalasi tõlkimise keelele teksti kokkusurumise meetoditega, mille tulemusena tõlke teksti "paisub" ja kaotab oma iseloomuliku täpsuse ja kaasasuse teksti.

EMP Nõukogu Artikkel 89 1. Käesolevaga asutatakse EMP Nõukogu. Nõukogu ülesandeks on eelkõige anda poliitiline tõuge käesoleva lepingu rakendamisele ja kehtestada EMP Ühiskomitee üldsuunised. Sel eesmärgil hindab EMP Nõukogu lepingu üldist toimimist ja arengut.

Võrdle järgmise fraasi tõlget: Kuna helilaine suurendamine on nõrgenemine - kui kaugus muutub enam, muutub helilaine nõrgemaks. Optimaalsemat ülekandevõimalust on järgmine: Helilaine nõrgendab kaugusega. Teadusliku ja tehnilise tõlke jaoks on väga oluline omandab seda tüüpi kõne korraldavate ametlike elementide teadmisi.

Sellised ametlikud elemendid hõlmavad standardkõlareid, mida kasutatakse selle kõneregistri erinevate tekstide jaoks. Niisiis, kirjeldades erinevate ainete ja materjalide Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed omaduste välimuse kirjeldamist, kasutatakse laialdaselt järgmist sõnastust: see on kuju Väljendeid kasutatakse tavaliselt instrumentide ja masinate kirjeldamiseks: see koosneb Seadmete kasutamise ja hooldamise juhistes kasutatakse järgmist sõnastust: juhul Kasutusjuhendis inglise keeles kasutab hädavajalikku kalduvust, mis vene keeles reeglina vastab isikupärasele lausele: Ärge jätke seadmeid järelevalveta.

Teiste tõlkide puhul on väga oluline sõnade moodustamise seaduste teadmised ja sufikside väärtused. Niisiis, näiteks sufiksiga nimisõnad -ja. Tavaliselt kasutatakse nimede määramiseks erinevate masinate ja masinate nimede nimed: miller - sulamismasin, höövler - höövler, veski - lihvimine, puurimine - puurimine, lõikur veski - shimmer jne.

Tehnilised aluspesu kasutatakse laialdaselt sufiksi poolt -kaal Deenotilised omadused ja omadused malleability - vooder, plastilisus - plastilisus, hermitisus, impleability - suletud, poorsus - poorsus ,järelevalve sufiksid -Ad, ratsioon, -mine kokkupanek - montaaž, määrimine - määrimine, sputtering - pihustamineSelle uuringu teema asjakohasus on tingitud suurenemisest Äritegevuse rollid ühiskonna arengu praeguses etapis Üldiselt.

Tulevase ulekandevoimaluste tehingute pohitoed Omakapitali voimaluste maksustamine Hongkongis

Äritegevus ja kirjavahetus ühe vormidena pakkuda erinevaid inimtegevuse valdkondi ja Moodustavad selliste valdkondade olemasolu aluseks: diplomaatia, kaubandus, Rahvusvaheline majandus- teadus- ja kultuurikoostöö. Praegu seoses avaliku rahvusvahelise rahvusvahelise laiendamisega Kontaktid, majandustegevuse rahvusvahelistumine, ühendamine Kohandussüsteemid, samuti uute kommunikatsioonitüüpide loomine: faks, internet, SMS ja elektrooniliste dokumentide ilmumine suurenes oluliselt Äri kõne ja seal on olnud kvalitatiivselt uusi ettevõtteid ärikommunikatsiooni.

Selle uuringu eesmärk on uurida Business-kirjavahetuse omadused.