Liigu sisu juurde

Tõhustatakse valla heakorraeeskirjade täitmist. Investeeringud Vajalike investeeringute maht tegevuskava järgi ületab võimalike investeeringute määra mitmekordselt. Selleks toetatakse toimetulekuraskustega vallaelanikele toimetuleku õpetamist, samuti kutsealast nõustamist. See eeldab eelarvevahendite otstarbekat kasutamist.

Please note, these vouchers are not eligible for benefits or features associated with non-promotional fare types.

These vouchers are not valid for redemption on WestJet Vacations' packages, interline, code share or WestJet's charter partners. Only valid on regularly scheduled WestJet marketed flights. These vouchers cannot be sold. If they are found to have been, they will become null and void immediately. Included below you will find a listing of blackout dates for travel planning purposes.

Peak dates and airline blackout periods, such as, but not limited to: Canadian and U. Flights must be round trips.

Open jaw Valtida avatud kaubandusvoimaluste maaratlust are not permitted. Kohalikes keskustes luuakse tingimused eakatele omavaheliseks suhtlemiseks, aktiivseks ajaveetmiseks ning huvitegevuseks.

Arendatakse eakatele suunatud avahooldus- ja tugiteenuseid. Toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekandes on prioriteediks pikaajaliste töötute marginaliseerumise vältimine ning toimetuleku soodustamine. Selleks toetatakse toimetulekuraskustega vallaelanikele toimetuleku õpetamist, samuti kutsealast nõustamist. Koostöös tööhõiveametiga luuakse kohalik aktiviseerimiskeskus seaduse järgi tööhõiveametite funktsioon — luua maakonnas aktiviseerimiskeskusikus pakutakse tööalast nõustamist ka karjäärinõustamist noortele ning psühholoogilist nõustamist.

Puuetega isikute hoolekandes on ülesandeks võrdsete võimaluste loomine puuetega isikutele toimetulekuks, õppimiseks, töötamiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks. Valla sotsiaalhoolekandeteenuste toimimiseks tagatakse sotsiaaltransport. Kaasatakse kolmanda sektori organisatsioone või ühinguid valla sotsiaalhoolekandeteenuste arendamisse ja osutamisse. Asutuste areng Päevakeskused Arendatakse välja tugev ja toimiv päevakeskus sihtrühmaks eakad ja puuetega inimesed vallasiseses linnas Kehras Kehra Sotsiaalkeskus.

Jätkatakse senise päevakeskuse ja beebikooli tegevust. Täiendavalt arendatakse päevakeskuste funktsioonid välja Alaveres ja Voosel kohaliku rahvamaja baasil. Perspektiivis on vajalik leida sobivad võimalused päevakeskuse väljaarendamiseks Anijal.

Noortekeskus Arendatakse edasi noortekeskusi ja noorte kutsenõustamist. Hooldekodu Pikemas perspektiivis rajatakse Anija valla eakate hooldekodu.

Valikud kauplemise hinnakaart

Lähemas perspektiivis ostetakse hooldekodu teenust väljapoolt valda ning renoveeritakse sotsiaalkorteridaadressil Kose mnt Sotsiaaleluruumid Arendatakse välja valla vajadustele vastavad sotsiaaleluruumid. Samuti on oluline valla tehiskeskkonna hooned, ehitised jms heakorrastatuse tagamine. Tõhustatakse valla heakorraeeskirjade täitmist. Jätkatakse prügikogumisteenuse tellimist erafirmadelt. Vallavalitsuse täiendav tegevus on suunatud prügikäitluse laienemiseks kõigile saasteallikatele valla territooriumil, olemasoleva jäätmereostuse likvideerimisele ning prügisorteerimise väljaarendamisele.

Selleks jätkatakse kohalike teede regulaarset hooldust ning teede ja tänavate järkjärgulist renoveerimist ja remonti ning sildade ja truupide ehitust ning renoveerimist vastavalt valla teehoiukavale.

  1. Anija valla arengukava muutmine – Riigi Teataja
  2. Anija valla arengukava korrigeerimine – Riigi Teataja
  3. CIF-i jagamise voimaluste tehingud

Kehra linna osas on prioriteetideks tänavakatete kvaliteedi parandamine, kergeliiklusteede rajamine ning ohutu ühenduse väljaarendamine linnaosade vahel üle raudtee. Lisaks arendatakse välja Kehra linna ning valla esmatasandi keskuste tänavavalgustus. Kehra linna, Ülejõe küla ja Lehtmetsa küla osas jätkatakse olemasoleva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava järgsete investeeringute ettevalmistamist ja rakendamist.

Alavere, Anija, Voose ja Lilli külade puhul koostatakse vastav projektlahendus. Kehra linna ja Lehtmetsa küla osas on vajalik küttetorustike renoveerimine ja katlamajade moderniseerimine.

Alavere küla osas on prioriteediks kaugkütteteenuse mahu taastamine ja laiendamine.

Cara Daftar Binaarsed valikud Indoneesia

Soodustatakse ja toetatakse korterelamutes korteriühistute teket ning kortermajade haldamise väljaarenemist. Soodustatakse rida- ja ühepereelamute ehitamist Ülesanded meetmed : Ü 1. Eelkõige on see seotud ettevõtluse arenguks soodsate tingimuste loomisega, mis elavdaks majandust Anija valla keskuses - Kehras, kui ka valla teistes piirkondades.

arengukava

Selleks: - suurendatakse Kehra atraktiivsust investeerimiskohana - arendatakse Kehra kui keskuse teenindusfunktsioone - toetatakse maamajanduse arengut ja alternatiivsete ettevõtlusharude väljakujunemist valla teistes piirkondades - mitmekesistatakse ja arendatakse Anija valla turismi- ja puhkevõimalusi - soodustatakse vallas üldplaneeringuga määratud aladel elamuehitust - arendatakse infrastruktuuri valla kaasabil - taotletakse valla arenguks vajaliku maa andmist munitsipaalomandisse EESMÄRGID JA MEETMED AASTANI E 2.

Ülesanded meetmed : Ü 2.

Personal Computer Trading System

Selleks tuleb luua atraktiivsed tingimused elamuehituse arendamiseks, et luua eeldused töövõimelise elanikkonna sisserändeks. Selleks on vajalik: - elanikkonna ühistegevuse arendamine, suurendades vallaelanike osalust ja vastutust kohalike probleemide lahendamisel ning eluolu arendamisel - külade üldkasutatavate rajatiste ja külakeskuste väljaarendamine - külakeskuste teenindusvõimaluste arendamine - elanike huvi- ja täiendharidusvõimaluste arendamine - erinevate rahvusrühmade integratsiooni soodustamine ja rahvusvähemuste ühiskondlikku ellu kaasatuse suurendamine EESMÄRGID JA MEETMED AASTANI E 3.

Tegevuskava koostamine ja täiendamine Käesolev peatükk käsitleb valla arengumudelis püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks vajalikke konkreetseid tegevusprojekte, mis on vajalik teostada aastatel Tegevuskava täiendatakse ja täpsustatakse vajadusel iga-aastaselt enne 1.

Tegevuskava viiakse ellu vallavalitsuse juhtimisel ning selle elluviimise rahastamiseks kasutatakse valla eelarvet, riiklike toetusi, riiklikest abiprogrammidest RAKera- ja mittetulundussektori investeeringutest, rahvusvahelistest koostöö- ja abiprogrammidest saadavaid vahendeid.

Anija vallavalitsuse omavahenditest finantseerimisvõime prognoos aastani Valla tegevuskava elluviimise finantseerimiseks on olulisima tähtsusega valla eelarve ja eelarves arenguprojektide elluviimiseks võimalike vabade vahendite hulk. Eelarve tulude maht aastal koos sihtotstarbeliste toetustega oli ,0 tuhat krooni, millest maksude osakaal oli ,0 tuhat krooni, millest omakorda füüsilise isiku tulumaks moodustas ,0 tuhat krooni.

Selleks arendatakse välja kaasaegsed sotsiaalhoolekandeteenused ning asutustevõrgustik. Sotsiaalhoolekande sihtrühmadeks on lapsed, lastega pered, toimetulekuraskustega täiskasvanud sh töötud ja puuetega inimesed.

  • Binaarne valik Robot Italia
  • Sign up to receive our weekly newsleter.
  • Tugevatest külgedest soodustab seda ka hea looduslik potentsiaal suured metsamassiivid, veekogud, Kõrvemaa maastikmis on eelduseks turismi arengule ning ka heade põllumajandustingimuste maa olemasolu, mis on heaks eelduseks maamajanduse arengul.
  • Policy Update: GVBOT launches survey on tax increases

Teenuste areng Lastekaitsealases töös on prioriteediks ennetava tegevuse arendamine, mis väldiks laste toimetulekuraskuste tekkimist. Rakendatakse meetmeid, mis tagavad lastele vajaliku hoolitsuse, võimetekohase hariduse ja võimaluse tegeleda huvialadega. Vanemliku hoolitsuseta lastele võimaldatakse võimalikult perelähedasi kasvutingimusi, kujundades välja kasuperede võrgustiku.

Anija valla arengukava korrigeerimine

Lastekaitsealasesse töösse kaasatakse olemasolevaid kolmanda sektori organisatsioone, soodustades samuti uute tekkimist ja arengut. Kohalikes keskustes Kehra ja esmatasandi keskused - Anija, Alavere, Voose, Lilli luuakse noortele alternatiivsed või täiendavad tingimused vaba aja sisustamiseks mitmekesises vormis noorte- ja päevakeskused, noorteühingud, -klubid, lastelaagrid.

Arendatakse preventatiivset tööd riskiperedega toimetulekuõpetuset vältida lastega perede langemist toimetulekuraskustesse. Toetatakse toimetulekuraskustega noorte iseseisva elu alustamist. Eakate hoolekandealases töös on prioriteediks inimväärsete tingimuste tagamine eakatele ning eakate aktiivse eluhoiaku säilitamine. Kohalikes keskustes luuakse tingimused eakatele omavaheliseks suhtlemiseks, aktiivseks ajaveetmiseks ning huvitegevuseks.

Alpari Nigeeria Binaarne valik

Arendatakse eakatele suunatud avahooldus- ja tugiteenuseid. Toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekandes on prioriteediks pikaajaliste töötute marginaliseerumise vältimine ning toimetuleku soodustamine. Selleks toetatakse toimetulekuraskustega vallaelanikele toimetuleku õpetamist, samuti kutsealast nõustamist.

Super kauplemissusteemi allalaadimine

Koostöös tööhõiveametiga luuakse kohalik aktiviseerimiskeskus seaduse järgi tööhõiveametite funktsioon — luua maakonnas aktiviseerimiskeskusikus pakutakse tööalast nõustamist ka karjäärinõustamist noortele ning psühholoogilist nõustamist. Puuetega isikute hoolekandes on ülesandeks võrdsete võimaluste loomine puuetega isikutele toimetulekuks, õppimiseks, töötamiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks. Valla sotsiaalhoolekandeteenuste toimimiseks tagatakse sotsiaaltransport.

Kaasatakse kolmanda sektori organisatsioone või ühinguid valla sotsiaalhoolekandeteenuste arendamisse ja osutamisse. Asutuste areng Päevakeskused Arendatakse välja tugev ja toimiv päevakeskus vallasiseses linnas Kehra. Jätkatakse senise päevakeskuse ja beebikooli tegevust ning arendada välja noorte kutsenõustamine.

Täiendavalt arendatakse päevakeskuste funktsioonid välja Alaveres ja Voosel, kohaliku rahvamaja baasil. Perspektiivis on vajalik leida sobivad võimalused päevakeskuse väljaarendamiseks Anijal. Noortekeskus Perspektiivis arendatakse välja noortekeskus.

Noortetegevuse mitmekesistamiseks toetatakse Kehras, endises ait-kuivati hoones, noortele suunatud teenindusettevõtluse arengut noortele suunatud meelelahutuskeskus, toitlustus-majutus, vaba aeg, internetikohvik.