Liigu sisu juurde

Kumbki lepinguosaline ei kehtesta ega kohalda mitteautomaatset impordi või ekspordi litsentsimise korda, välja arvatud juhul, kui see on vajalik käesoleva lepinguga kooskõlas oleva meetme võtmiseks. Tollimaks ei hõlma: maksu, mis on võrdväärne riigisisese maksuga, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 2. Euroopa demokraatia rahastu rolli Euroopa institutsioonidelt volitused saanud fondina demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste toetamiseks kogu maailmas tuleks käesoleva määruse alusel tugevdada ja suurendada. Lepinguosalised kohaldavad neid sätteid mutatis mutandis mis tahes ekspordi litsentsimise korra suhtes. See hõlmab asjakohasel juhul ka sidusust ja täiendavust makromajandusliku finantsabiga. Selleks inkorporeeritakse käesoleva lõike punktides a, b ja c osutatud sätted käesolevasse lepingusse ning muudetakse selle osaks.

Riskide vähendamine, ennetamine ja leevendamine ning riskideks valmisolek eeldab suuremat konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; lisaks on vaja veel enam panustada kiirele reageerimisele ja püsivale taastumisele. Seepärast peaks käesolev määrus aitama eelkõige kiirreageerimistegevuse ning asjakohaste geograafiliste ja teemaprogrammide abil tugevdada vastupanuvõimet ning ühendada humanitaarabi ja arengumeetmed, tagades asjakohase prognoositavuse, läbipaistvuse ja aruandekohustuse ning sidususe, järjepidevuse ja täiendavuse humanitaarabiga ning täieliku kooskõla rahvusvahelise humanitaarõigusega, takistamata sealjuures humanitaarabi osutamist vastavalt humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetele hädaolukorras ja pärast seda.

Kui see on võimalik ja asjakohane, tuleks Liidu välistegevuse tulemuste jälgimiseks ja hindamiseks tuleks kasutada eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvaid, riigipõhiseid ja mõõdetavaid näitajaid, mida on kohandatud asjaomase rahastamisvahendi eripäradele ja eesmärkidele ning eelistatult partnerriigi tulemusraamistiku alusel.

  • Vastuvõetud tekstid - Kolmapäev, märts
  • bebee.ee – news | Page 5 | Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
  • Euroopa Liidu L /

Komisjon peaks oma tegevust korrapäraselt jälgima ja hindama edusamme ning tegema tulemused üldsusele kättesaadavaks ja eelkõige Parimad ostukeskjad ta selleks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande. See kohustus peaks põhinema selgel tegevuskaval, milles liit ja selle liikmesriigid sätestavad, milliseks tähtajaks ja kuidas see eesmärk saavutada.

See kohustus peaks põhinema selgel tegevuskaval, milles EL ja selle liikmesriigid sätestavad, milliseks tähtajaks ja kuidas see eesmärk saavutada.

Riskide vähendamine, ennetamine ja leevendamine ning riskideks valmisolek eeldab suuremat konkreetsust ja kollektiivseid lahendusi; lisaks on vaja veel enam panustada kiirele reageerimisele ja püsivale taastumisele. Seepärast peaks käesolev määrus aitama eelkõige kiirreageerimistegevuse ning asjakohaste geograafiliste ja teemaprogrammide abil tugevdada vastupanuvõimet ning ühendada humanitaarabi ja arengumeetmed, tagades asjakohase prognoositavuse, läbipaistvuse ja aruandekohustuse ning sidususe, järjepidevuse ja täiendavuse humanitaarabiga ning täieliku kooskõla rahvusvahelise humanitaarõigusega, takistamata sealjuures humanitaarabi osutamist vastavalt humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtetele hädaolukorras ja pärast seda. Kui see on võimalik ja asjakohane, tuleks Liidu välistegevuse tulemuste jälgimiseks ja hindamiseks tuleks kasutada eelnevalt kindlaks määratud läbipaistvaid, riigipõhiseid ja mõõdetavaid näitajaid, mida on kohandatud asjaomase rahastamisvahendi eripäradele ja eesmärkidele ning eelistatult partnerriigi tulemusraamistiku alusel. Komisjon peaks oma tegevust korrapäraselt jälgima ja hindama edusamme ning tegema tulemused üldsusele kättesaadavaks ja eelkõige peaks ta selleks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande. See kohustus peaks põhinema selgel tegevuskaval, milles Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara ja selle liikmesriigid sätestavad, milliseks tähtajaks ja kuidas see eesmärk saavutada.

Kulude kohustusliku läbivaatamisega tuleks tagada, et nendest programmidest suure osa puhul on peamine eesmärk sooline võrdõiguslikkus ning naiste ja tütarlaste õigused ja mõjuvõimu suurendamine. Käesoleval määrusel põhinevas liidu välistegevuses tuleks eritähelepanu pöörata nende vajadustele ja mõjuvõimu suurendamisele ning see aitab inimarengusse ja sotsiaalsesse kaasatusse investeerimise kaudu rakendada laste ja noorte potentsiaali muutuste ajendamisel.

Diplomaatia.ee – news

Iga riik peaks otsustama oma demograafilise poliitika üle ise. Kuid demograafiliste muutustega tuleks tegeleda üleilmsel tasandil, tagamaks, et nii praegused kui ka tulevased põlvkonnad saaksid kogu oma potentsiaali jätkusuutlikult kasutada.

Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara

Määrusega tuleks üldises strateegias võetud kohustuste täitmise kaudu aidata suurendada liidu naabruses asuvate riikide ja ühiskondade vastupanuvõimet.

Sellega tuleks toetada Kõnealused algatused loovad täiendava poliitilise raamistiku suhete tugevdamisel partnerriikidega ja partnerriikide endi vahel, tuginedes vastastikuse aruandluskohustuse aruandekohustuse, jagatud isevastutuse ja ühise vastutustunde põhimõtetele.

Selle eesmärgi saavutamiseks on tuleks läbivaadatud Euroopa naabruspoliitikas kindlaks määratud neli prioriteetset valdkonda naabruspoliitika elluviimisel käesoleva määruse alusel keskenduda järgmistele esmatähtsatele valdkondadele: hea valitsemistava, demokraatia, õigusriik ja inimõigused, sealhulgas eriti olulisena kodanikuühiskonna suurem kaasamine; majanduse sotsiaal-majanduslik areng, sealhulgas võitlus noorte töötuse vastu, ning haridus ja keskkonnasäästlikkus; julgeolek; ränne ja liikuvus, sealhulgas võitlus ebaseadusliku rände ja sundrände algpõhjustega ning nende rahvaste, riikide ja piirkondade toetamine, mis peavad taluma suuremat rändesurvet.

Käesoleva määrusega tuleks toetada assotsieerimislepingute ning põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamist, mille liit on naabruses asuvate riikidega sõlminud.

Euroopa naabruspoliitikat Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara eristamine ja ühise isevastutuse suurendamine, sest arvestatakse erinevaid kaasamistasemeid ja iga riigi huvisid seoses tema ja liidu partnerluse laadi ja põhivaldkondadega.

Tulemuspõhine tegutsemine on üks Euroopa naabruspoliitika aluspõhimõtteid. Kui demokraatia olukord halveneb partnerriigis väga palju või püsivalt, tuleks toetuse maksmine peatada.

Naabruspoliitika rahasummad on peamine vahend, mille abil lahendada ühiseid probleeme, nagu ebaseaduslik ränne ja kliimamuutused ning suurendada majandusarengu ja paremate valitsemistavade kaudu jõukust, julgeolekut ja stabiilsust. Liidu abi peaks naabruspiirkondades paremini nähtav olema. Eelkõige tuleks käesoleva määrusega toetada Aafrika ja ELi ühisstrateegia raames ELi liidu ja Aafrika Liidu vahel alustatud koostöö jätkamist, sealhulgas Aafrika ja liidu võetud kohustust edendada laste õigusi ning Euroopa ja Aafrika noorte mõjuvõimu suurendamist, ning panustada AKV—ELi See tuleks saavutada liidu välistegevuse rahastamisvahendite, sealhulgas eelkõige ühinemiseelse abi rahastamisvahendi IPA III 27humanitaarabi rahastamisvahendi 28ülemeremaade ja -territooriumide otsuse 29Euratomi asutamislepingu alusel naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit täiendava Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi 30ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning hiljuti välja pakutud ja väljaspool ELi eelarvet rahastatava Euroopa rahutagamisrahastu 31 sidususe, kooskõla ja täiendavusega, samuti liidu muude poliitikameetmete ja programmide, sh usaldusfondide ning ELi liikmesriikide meetmete ja programmide suhtes koostoime tagamisega.

See hõlmab asjakohasel juhul ka sidusust Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara täiendavust makromajandusliku finantsabiga.

Ühise eesmärgi saavutamiseks rakendatavate kombineeritud sekkumiste võimalikult suure mõju huvides peaks käesolev määrus võimaldama kombineerida rahastamist liidu muude programmidega, tingimusel et need ei kata samu kulusid. Lisaks sellisele üldisele lähenemisviisile Geograafiliste ja teemaprogrammide eesmärgid peaksid olema üksteisega kooskõlas ja sidusad ning neile lisaks tuleks vajaduse korral kasutada teemaprogramme ja kiirreageerimistegevust.

Geograafiliste, teema- ja kiirreageerimisprogrammide ja meetmete vahel tuleks tagada täiendavus. Iga programmi eripära arvesse võtmiseks tuleks komisjonile anda kooskõlas ELi Suurim Bitquoini investeerimisuhingute aktsiad lepingu artikliga õigus võtta vastu õigusakte, millega täiendada käesoleva määruse sätteid, määrates kindlaks liidu strateegia, esmatähtsad valdkonnad, üksikasjalikud eesmärgid, oodatavad tulemused, kindlad tulemusnäitajad ja igale programmile eraldatav rahasumma.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Ühises programmitöös tuleks lähtuda partnerriikide kaasatusest, assigneeringutest ja isevastustusest.

Liit ja selle liikmesriigid peaksid samuti aitama partnerriike vajaduse korral ühise rakendamisega. Ühine rakendamine peaks olema kaasav ja avatud kõigile liidu partneritele, kes jagavad ühist arusaama ja võivad selle kujundamisele kaasa aidata, sealhulgas liikmesriikide asutused ja arenguabi andvad finantseerimisasutused, kohalikud asutused, erasektor, kodanikuühiskond ning akadeemilised ringkonnad.

Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara

Komisjon peaks oma otsuste tegemisel võtma arvesse asjakohaseid Euroopa Parlamendi resolutsioone. Kui partnerriik eirab pidevalt peamisi tuumaohutusnorme, nagu Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga seotud asjaomased rahvusvahelised konventsioonid, Espoo ja Århusi konventsioon ja nende muudatused, tuumarelva leviku tõkestamise leping ja selle lisaprotokollid, vastupidavustestide läbiviimise kohustus ja sellega seotud meetmed ning Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahendi määruses sätestatud koostööeesmärgid, tuleks käesoleva Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara alusel asjaomasele riigile antav abi seetõttu uuesti läbi vaadata ning selle võib täielikult või osaliselt peatada.

Seda tehes peaks liit pöörama erilist tähelepanu neile riikidele ja hädaolukordadele, kus inimõigused ja põhivabadused on enim ohustatud ning kus kõnealuste õiguste ja vabaduste mittejärgimine on eriti tähelepandav ja järjepidev, ning olukordadele, kus on kaalul kodanikuühiskonna tegutsemisruum.

Käesoleva määruse alusel antav liidu abi peaks võimaldama kodanikuühiskonna toetamist ning kodanikuühiskonnaga koostöö tegemist ja partnerlust delikaatsetes inimõiguste- ja demokraatiaalastes küsimustes, pakkudes paindlikkust ja reageerimisvõimet, et reageerida muutuvatele asjaoludele, toetusesaajate vajadustele või kriisiperioodidele, ning aidates vajaduse korral suurendada kodanikuühiskonna suutlikkust.

Sellistel juhtudel peaks poliitilisteks prioriteetideks olema rahvusvahelise õiguse järgimise edendamine ning kohaliku kodanikuühiskonna ja teiste asjaomaste inimõiguste sidusrühmade varustamine tegevusvahenditega, et panustada töösse, mida tehakse väga rasketes tingimustes. Käesoleva määrusega tuleks anda kodanikuühiskonna organisatsioonidele ühtlasi võimalus saada väikest toetust vajaduse korral kiiresti ja tõhusalt, eelkõige keerulisimates oludes, nt kui olukord on ebastabiilne, valitseb kriis või kogukonnas on pinged.

See töö peaks olema kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste ja Euroopa põhimõtete ja konventsioonidega ning edendama nende rakendamist. Nad võivad tegutseda kohalikul, riiklikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, nende hulgas on linna- ja maapiirkonna ning ametlikke ja mitteametlikke Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara.

Kui see on määruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalik, peaks olema õigus rahastada teisi organeid või osalejaid, keda ei Igakuise kaubandusstrateegia esimene paev käesoleva määruse kohaselt sõnaselgelt välja arvatud.

Selleks inkorporeeritakse GATT III artiklis sisalduvad kohustused ning selle märkused ja lisasätted käesolevasse lepingusse ning muudetakse mutatis mutandis selle osaks. Tollimaks ei hõlma: maksu, mis on võrdväärne riigisisese maksuga, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 2.

Liit ja liikmesriigid peaksid tunnustama mitmeid rolle, mida täidavad kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kohalikud asutused, kes edendavad piirkondlikku lähenemisviisi arengule, sealhulgas detsentraliseerimise protsesse, osalust, järelevalvet ja aruandekohustust. Liit ja liikmesriigid peaksid edendama kodanikuühiskonna organisatsioonide tegutsemisruumi ja neile soodsaid tingimusi ning veelgi suurendama oma toetust kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kohalike asutuste suutlikkuse suurendamiseks, et tugevdada nende rolli kestliku arengu protsessis ja edendada poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku dialoogi, sealhulgas kodanikuühiskonna toetusprogrammide kaudu.

Asjakohased meetmed määratakse kindlaks käesoleva määruse rakendamise kohaldamise käigus ning käesoleva määruse koondtulemusi tuleks arvestada asjakohastes hindamis- ja läbivaatamismenetlustes. Liidu tegevus selles valdkonnas peaks toetama Pariisi kliimakokkuleppe ja Rio konventsioonide täitmist ning mitte muutma keskkonnaseisundit veel halvemaks ega tekitama keskkonnale või kliimale kahju.

Kliimaeesmärgi täitmist toetavate tegevuse ja meetmete puhul pööratakse eritähelepanu kliimamuutustega kohanemise toetamisele vaestes ja väga kaitsetutes riikides ning tuleks võtta arvesse kliima, rahu ja julgeoleku, naiste mõjuvõimu suurendamise ja vaesusevastase võitluse seost.

Käesolev määrus peaks kaasa aitama loodusvarade säästvale majandamisele ning soodustama säästlikku ja turvalist kaevandamist, metsamajandust ja põllumajandust. Selline koostöö peaks aitama kaasa ohutute ja seaduslike varjupaiga saamise ja rändevõimaluste loomisele, rahvusvahelisele kaitsele juurdepääsu tagamisele, ebaseadusliku rände ja sundrände algpõhjustega tegelemisele, koostööle diasporaadega, piirihalduse parandamisele, samuti ebaseadusliku rände, rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu võitlemise inimkaubanduse küsimustega tegelemise süvendamisele ning vajaduse korral turvaliste, inimväärsete ja püsivate tagasisaatmiste, Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara ja taasintegreerimise konfliktiteadlikule korraldamisele vastastikuse aruandluskohustuse aruandekohustuse alusel ning täites kõiki humanitaar- ja inimõigustega seotud kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisest ja liidu õigusest.

Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara

Seega peaks selles valdkonnas kolmandate riikide tulemuslik koostöö liiduga olema käesoleva määruse üldpõhimõtete lahutamatu osa. Rände- ja arengukoostööpoliitika vaheline suurem sidusus on oluline tagamaks, et arenguabiga toetatakse partnerriikide poolt rände tulemuslikumat haldamist aidataks partnerriikidel võidelda vaesuse ja ebavõrdsuse vastu, toetada õigusi ja vabadusi ning soodustada korrakohast, turvalist ja vastutustundlikku rändehaldust.

Käesolev määrus peaks aitama kaasa rände suhtes koordineeritud, tervikliku ja struktuurse lähenemise saavutamisele, milleks maksimeeritakse sünergiaid ning rände ja kohaldatakse vajalike hoobi liikuvuse positiivset mõju arengule. Määrus peaks aitama lahendada ka ajude äravoolu probleemi ja toetada ümberasustatud inimeste ja vastuvõtvate kogukondade vajadusi, tehes eelkõige kättesaadavaks põhiteenused ja Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara teenimise võimalused.

MAKSA 1000 dollarit päevas Täielikult TEHTUD, et saaksite internetis ilma pingutuseta raha teen...

Need võivad osutuda kodanike elu parandamisel väga oluliseks isegi kõige vaesemates riikides, suurendades eelkõige naiste ja tütarlaste mõjuvõimu, parandades demokraatlikku valitsemistava ja läbipaistvust ning suurendades tootlikkust ja innustades töökohtade loomist.

Sellegipoolest jäävad ühenduvus ja taskukohasus probleemiks nii piirkondade vahel kui ka sees, sest suure ja väikse sissetulekuga riikide ning linnade ja maapiirkondades vahel on suured erinevused. Määrus peaks seetõttu aitama liidul tema arengumeetmetes Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara veel rohkem ära kasutada.

Kestliku arengu Käesoleva määruse kohaselt võetavate meetmete rahastamine on ametlik arenguabi, kui see vastab tingimustele, mis on sätestatud kõnealustes aruandlusjuhistes või edaspidistes aruandlusjuhistes, milles arenguabi komiteel on võimalik kokku leppida. Kolmandate riikide julgeolekusektori osalejaid, sealhulgas erandlikel asjaoludel relvajõude, on konfliktide ennetamisel, kriiside ohjamisel ja stabiliseerimistegevuses oluline toetada, et tagada asjakohased tingimused vaesuse kaotamiseks ja arenguks.

Hea valitsemistava, tõhus demokraatlik kontroll ja tsiviiljärelevalve julgeolekusüsteemi, sealhulgas relvajõudude üle ning inimõiguste ja õigusriigi austamine on hästi toimiva riigi olulised tunnused igas kontekstis ning neid tuleks edendada, pakkudes kolmandatele riikidele julgeolekusektori reformimisel ulatuslikumat tuge.

Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara

Muu hulgas tuleks kaaluda kindlasummalisi makseid, kindlamääralisi makseid ja ühikuhindu, samuti kuludega sidumata rahalisi vahendeid, millele on osutatud finantsmääruse artikli lõikes 1. Euroopa demokraatia rahastu rolli Euroopa institutsioonidelt volitused saanud fondina demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste toetamiseks kogu maailmas tuleks käesoleva määruse alusel tugevdada ja suurendada. Euroopa demokraatia rahastule tuleks anda haldusalane paindlikkus ja rahalised võimalused maksta sihtotstarbelisi toetusi Euroopa naabruses asuvatele ja Euroopa naabruspoliitika rakendamise eest seisvatele kodanikuühiskonna osalejatele — eelkõige kui see puudutab demokraatia, inimõiguste, vabade valimiste ja õigusriigi arengut.

Talle aluslepingutega usaldatud rolli ja viimastel aastakümnetel liidu poliitika toetamisel saadud kogemusi arvestades peaks Euroopa Investeerimispank olema ka edaspidi komisjoni jaoks välistegevuse tagatise raames meetmete elluviimisel parim partner. Tähelepanu tuleks pöörata kaasava ja võrdsetel võimalustel põhineva kvaliteetse hariduse andmisele ning oskuste ja ettevõtluse arendamisele, tugevdades õppe- ja kultuuriüksusi, mis on muu hulgas mõeldud lastele, kes on humanitaarkriisipiirkonnas või kes on olnud sunnitud ümber Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara.

  1. Всем нам в последние месяцы пришлось пожертвовать многим, - начал он, - чтобы поддержать наших мужественных солдат, воюющих за Цилиндрическим морем со злобным и коварным врагом.
  2. Наконец огоньки начали вспыхивать, однако в первые минуты их появилось лишь несколько сотен и в разных местах: только один продержался дольше трех секунд.
  3. Утренние беседы заронили глубокую приязнь в отношения между Ричардом и Арчи.
  4. Tulevased valikud tehingud Hindi

Eesmärk peaks ühtlasi olema toetada kooskõlas asjakohaste ettenähtud programmidokumentidega stabiilset investeerimiskeskkonda, industrialiseerimist, sotsiaalmajanduslikke sektoreid, kooperatiive, sotsiaalseid ettevõtteid, mikro- väikestele väikesi Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara keskmise suurusega ettevõtjatele ettevõtjaid ning ebaseadusliku rände konkreetsete sotsiaal-majanduslike algpõhjustega tegelemisele, kooskõlas asjakohaste ettenähtud programmdokumentidega toetada demokraatiat, õigusriiki ja inimõigusi, mille puudumine on sageli ebaseadusliku ja sundrände sotsiaal-majanduslik Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara.

Eritähelepanu tuleks pöörata riikidele, kus on ebastabiilne olukord või konflikt, vähim arenenud riikidele või suure võlakoormusega vaestele riikidele. Eriti suurt tähelepanu tuleks pöörata sellele, et parandataks vajalike avalike põhiteenuste osutamist ning toiduga kindlustatust ja kiiresti suureneva linnaelanike hulga elukvaliteeti, tagades muu hulgas inimväärse, turvalise ja taskukohase eluaseme.

Kõikides projektitsükli etappides tuleks partnerriikides soodustada seda, et kodanikuühiskonna organisatsioonid ja liidu delegatsioonid osaleksid strateegiliselt, et nad saaksid aidata leida spetsiaalseid lahendusi, kuidas soodustada kogukondade sotsiaal-majanduslikku arengut, töökohtade loomist ja uusi Igapaevase kaubandusvoimaluste tarkvara.

Investeeringud peaksid põhinema konfliktide analüüsil, keskendumisel konflikti algpõhjustele, ebastabiilsel olukorral, edendades maksimaalselt rahu kindlustamist Cara Bermain Options Trade minimeerides konfliktide süvendamise ohtu.