Liigu sisu juurde

Indoneesia enda rahalist kaasamist käsitlev riiklik strateegia on loodud See tähendab meie naabrite suhtes põhimõttekindla ja ausa partnerina käitumist. Euroopa Liit on täitnud ja võib edaspidigi täita tähtsat rolli konfliktide ennetamises, tsiviilkonfliktide lahendamises, desarmeerimises, relvakontrollis, rahu loomises ja rahu tagamises.

Euroopa ühendamisega on kontinent vabastatud sajandeid kestnud vaenu- ja sõjategevusest. See on andnud tõuke diktatuuride ja autoritaarsete režiimide kukutamiseks. See on teinud võimalikuks liikmesriikide majanduse ülesehitamise sotsiaalse õigluse vaimus ning meist on saanud keskkonnasäästlikkuse valdkonnas teerajajad.

Liidu iga laienemine on rikastanud meie kultuuri ja võimaldanud meil üksteist tundma õppidamuutes meid kõiki osaks ühest ja samast väljakutseid pakkuvast projektist.

Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus

Ei ole kahtlust, et Euroopa Liidu ülesehitamine on olnud ajalooline saavutus. Euroopa seisab teelahkmel Meie, rohelised, usume, et Euroopa on meie ühine kodu ja tulevik.

Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus

Ent see tulevik on ohus. Kui tahame Euroopa Liidu saavutatut säilitada ja edendada, on just praegu õige aeg Euroopa Liidu põhjalikuks poliitiliseks ümberkorraldamiseks ja demokraatlikuks uuendamiseks.

Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus

Meie ühise tuleviku kaitsmiseks tahame Euroopat muuta, tehes seda tugevamaks. Seisame suurema solidaarsuse, jätkusuutlikkuse ja õigluse eest. Kui jätame ruumi populismile, natsionalismile või majanduslikule šovinismile, ei jää ega saa ükski Euroopa regioon, riik ega osa üksinda jõukaks ja edukaks. Globaliseerunud maailmas on meil ainult ühiselt tegutsedes võimalus ületada meie ees seisvad hirmuäratavad sotsiaalsed, keskkondlikud, majanduslikud ja julgeolekualased proovikivid.

/ 1 of 6 pages

Me vajame õiglast majanduskoostööd, mille raames arvestatakse meie ökoloogiliste eesmärkidega. Me vajame solidaarsust nii UK Valikud kauplemine sees kui ka vahel. Me vajame tugevat demokraatiat. Me peame ise elama vastavalt oma väärtushinnangutele, kaitstes vabadust ja õigusi nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Kriis tekitab ärevust ja viha — meie tahame luua lootust ja turvatunnet Neoliberaalne piirangute kaotamine on loonud üksnes lühiajalist kasumit jahtivad finantsturud, mis on põhjustanud ka neid tänaseni mõjutava üleilmse finantskriisi.

See kriis on seadnud ohtu või hävitanud paljud sotsiaalsed, demokraatlikud ja majanduslikud saavutused ning selle tagajärjel ohustab Euroopa Liidu kontseptsiooni kasvav frustratsioon, hirm ja koguni viha.

EUROOPA MAAILMAS

Kasinuseravim, mida on nüüdseks juba mitme aasta vältel kriisis vaevlevatele riikidele välja kirjutatud, on suurendanud ühiskondlikke lõhesid ja sotsiaalset ebavõrdsust, seadnud ohtu paljude meie kaaskodanike heaolu, õõnestanud meie ühiskondade õitsengut ja mis kõige olulisem, nõrgestanud demokraatiat.

Kõige kõrgemat hinda maksavad kriisi eest just kõige haavatavamad. Ei ole üllatav, et see ebaõiglus põhjustab kogu meie kontinendil hirmu ja viha. Kuigi ka meie jagame seda vihatunnet, tahame muuta selle lootuseks.

Publications - journal articles, external publications, reports and briefs.

Meie kehtiv majandusmudel ei ole jätkusuutlik. Keskkonnakriis kestab endiselt.

Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus

Jätkuv suutmatus jõuda kliimakonverentsidel üleilmsele kokkuleppele näitab, kui kaugel me oleme katastroofiliste kliimamuutuste ärahoidmisest. Endiselt valitsevad lühiajaline lähenemisviis ja surverühmituste kitsarinnalised huvid. Euroopal on ülimalt tähtis roll sellise jätkusuutlikuma, demokraatlikuma ja võrdsema ühiskonna loomisel, mida me kõik Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus.

Finantsturgude ja globaalsete korporatsioonide mõjuvõimu taltsutamine, maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise Garanteeritud varude ostmine vähendamine ning Euroopa energiavarustuse põhjalik ümberkujundamine — need on vaid mõned näited hädavajalikest meetmetest, mida üksi ei suuda rakendada isegi meie suurimad liikmesriigid.

ÜHINE MANIFEST | European Greens

Selleks, et nende küsimustega tulemuslikult toime tulla, peame Euroopa Liidus koostööd tegema. Muutus, mida me toetame, peab toimuma käsikäes demokraatia aluste ümberkorraldamisega. Me tahame Euroopa Liitu, mis on vahetuma ja kaasavama demokraatia teerajaja. Täitevorganid nagu Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank peavad oma tegevuse eest vastutama oma kodanike ees.

Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus

Euroopa Liit peab olema mitmetasandiline demokraatia, kus austatakse subsidiaarsust ja muudetakse Euroopa mitmekülgsus liidu üheks tugevaimaks küljeks. Sinu hääl loeb — lase meil võidelda alternatiivse Euroopa nimel Tahame, et liituksid meiega võitluses majandusliku, poliitilise ja sotsiaalse muutuse nimel, millega rajame säästva arengu ja tööstuse rohelise taassünni baasil teed meie tulevase õitsengu suunas. Sidusate ja järjepidevate poliitikameetmete abil on võimalik luua uusi investeeringuid ja palju rohelisi töökohti, mis tähendab korralikku tööhõivet, võrdset töötasu, töötajate õiguste tagamist, suuremat majanduslikku liikuvust, regionaalarengut ning paremaid võimalusi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja sotsiaalsele ettevõtlusele.

Fijian Attorney-General switches on Walesi TV in homes of residents in Korokula

Kõik see on osa meie uuest rohelisest leppest. Rohelised toetavad kindlalt keskkonnaalase vastutuse rakendamist. Aita meil võidelda nii parempoolsete kui ka vasakpoolsete surverühmitustega, kes tahavad keskkonnahoiust lähtuvaid reegleid tühistada. Me nõuame jätkusuutlikumat põllumajanduspoliitikat ja oleme andnud suure panuse EL-i kalanduspoliitika ümberkujundamisse. Me toetame suuremat läbipaistvust ja ettevõtete vastutust. Me oleme järjekindlalt edendanud tarbijate ja kodanike õigusi.

Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus tähendab ka sotsiaalset vastutust. Kui hävitatakse keskkond, hävineb ka meie majanduse ja heaolu alus. Rohelised koonduvad sotsiaalse võrdsuse ja jätkusuutlikkuse lipu alla, võideldes sotsiaalse tõrjutuse ja ebavõrdsuse vastu. Me tahame elada oma elu inimestena, kelle jaoks turvalisus ja võimalused ei ole pelgalt mälestused möödunud aastatest.

Ei ole kahtlustki, et siin peab EL suunda muutma! Me tahame võidelda noorte töötuse vastu, kodutuse vastu, vaesuse ja lootusetuse vastu. Kui ka liikmesriigid eraldi ei taha või ei suuda inimeste ootusi täita, saame lahendada need probleemid üheskoos Euroopa kodanikena. Ehitagem üles sotsiaalne Euroopa!

ÜKS PLANEET - MEIE AINUS KODU!

Me näeme, kuidas inimeste täieõiguslikkus ning kõikide vabadused ja õigused on suures ohus. Mõelge kasvõi erasektori ja riikide korraldatavast massilisest jälgimistegevusest või vähemusrühmade, nagu näiteks immigrantide, lesbide, geide, bi- ja transseksuaalide ning romade inimõiguste rikkumisest.

Me ei tohi sallida mitte mingisugust diskrimineerimist, olgu selle aluseks siis sugu, rass, nahavärv, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetiline eripära, keel, religioon või uskumused, poliitilised või muud tõekspidamised, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisukord, sünnipära, puue, vanus, seksuaalne sättumus või mis tahes muu ettekääne.

Sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest. Ent samas eksisteerib endiselt suur lõhe õiguste tunnustamise ja Valikute kaubanduse kontrollimine kehtestamise ning RAHAVAHETUSTE AVARE SEOTUD SAADAVAD TULUD rakendamise vahel.

Rohelised toetavad soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste tugevdamise edendamisel kahepoolset lähenemist: soolise aspekti arvestamine ning selged ja siduvad eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks kõikidel tasanditel.

Me vajame oma digitaalajastu õiguste tagamiseks digitaalsete õiguste deklaratsiooni. Me kaitsesime õigust veele erastamissurve eest. Need võitlused on seotud Euroopa põhiväärtustega. Rohelised tahavad tuua uut elujõudu Euroopa demokraatiasse, mida on nõrgestanud hetkekasu jahtivad survegrupid, valitsuste poolne kitsarinnaline seismine üksnes enda riigi huvide eest, tehnokraatidele ilma demokraatliku järelevalveta antud volitused ja populistide lihtsameelne poriloopimine.

Kodanike hääl peab tugevamini kuulda olema ja neil peab olema võimalik otsedemokraatia kaudu aktiivsemalt kaasa rääkida.

Walesi bioloogilise mitmekesisuse strateegia juhatus

Kus iganes on vaja ühist eestkõnelejat, peab Euroopa Liit tegutsema, viimata samas otsustamist kodanikest eemale. See hõlmab ka ülemäärase kuluaaripoliitika ohjeldamist.

Samuti tahame me rohkem soolist demokraatiat — rohkem naisi Euroopa asutustes ja EL-i ettevõtete juhatustes.