Liigu sisu juurde

Heiteallikas 1 Heiteallikas on saasteaineid, müra, infra- või ultraheli välisõhku väljutav objekt. Õhukvaliteedi piirväärtuse lubatud ületamise määr Õhukvaliteedi piirväärtuse lubatud ületamise määr on protsentides väljendatud osa õhukvaliteedi piirväärtusest, mille võrra käesolevas seaduses sätestatud tingimustel võib kehtestatud piirväärtust ajutiselt ületada. Enne

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Vastu võetud Keskkonnaloa taotluste ühine läbivaatamine ja ühe keskkonnaloa andmine 1 Keskkonnaloa andja võib keskkonnaloa taotleja taotlusel sama isiku eri asukohas toimuvateks käesoleva seaduse § 41 lõikes 1 nimetatud tegevusteks välja Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad ühe keskkonnaloa või muuta isiku olemasolevat keskkonnaluba uute tegevuste lubamiseks, kui see on põhjendatud menetluse eesmärgipärasuse põhimõttega või on otstarbekas järelevalve tegemise seisukohalt.

Nõuete erinevuse korral kohaldatakse rangeimat õigusnormi juhul, kui see on põhjendatud. Keskkonnaloa üleandmine 1 Keskkonnaloa omajal on loa kehtivuse ajal õigus loast tulenevad õigused ja kohustused täielikult või osaliselt loovutada teisele isikule. Varem kehtinud lubade vormistamine keskkonnaloana 1 Kui isikul on Sellisel juhul otsustab loa andja varem kehtinud loa muutmise avatud menetluseta. Mõõtetulemused peavad olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse tähenduses.

Kauplemissüsteemi luba 1 Paikse heiteallika käitaja õiguse käitisest või selle osast kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamiseks annab Keskkonnaamet keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa osana edaspidi kauplemissüsteemi luba. Kauplemissüsteemi loa sisu ning loa kehtivuse peatamine ja taastamine 1 Kauplemissüsteemi loale märgitakse: 1 käitise kasvuhoonegaaside tekkimist põhjustavate tegevusalade kirjeldus; 2 seirenõuded; 3 aruandlusnõuded; 4 kohustus loovutada pädevale asutusele käitise iga kalendriaasta tõendatud summaarse tegeliku heitkogusega võrdne kogus lubatud heitkoguse ühikuid pärast asjaomase kalendriaasta lõppu.

Keskkonnaamet peatab kauplemissüsteemi loa kehtivuse käitise tegevuse peatamisest arvates. Tasuta lubatud heitkoguse ühikud eraldatakse esimesel võimalusel pärast kauplemissüsteemi loa kehtivuse taastamist. Keskkonnaamet taastab kauplemissüsteemi loa kehtivuse käitise tegevuse alustamise päevast arvates. Kauplemissüsteemi heitkoguse lubade kehtetuks tunnistamine Enne Load tunnistab kehtetuks loa andja ja loale märgitud andmed kantakse paikse heiteallika käitaja keskkonnakompleksloale või keskkonnaloale.

EUR-Lex Access to European Union law

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse muutmine Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadusest RT I, Kui nõuetekohane saatekiri ei ole koostatud enne veo algust, peab saatekirja koostama jäätmete vastuvõtja enne jäätmete vastuvõtmist. Andmeid ei pea esitama probleemtoodetest tekkivate jäätmete veo, ümberpakkimise ja ladustamise korral.

Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädev asutus on Keskkonnaamet. Jäätmeloa kehtivuse peatamine ja loa kehtetuks tunnistamine 1 Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 61 lõikes 1 sätestatud alustele võib loa andja jäätmeloa kehtivuse peatada kuni kolmeks kuuks, kui loa omaja ei ole esitanud selle jäätmeloaga seotud jäätmekäitluskoha jäätmearuannet tähtaja jooksul.

Metallijäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks jäätmeloa andmisest keeldumine Lisaks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 52 sätestatud juhtudele keeldub loa andja metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks jäätmeloa andmisest, kui luba taotlev füüsilisest isikust ettevõtja või luba taotleva äriühingu juhatuse või nõukogu liige on pannud toime keskkonnavastase, varavastase või majandusalase kuriteo ja kuriteo karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

Jäätmeluba jäätmehoidla käitamiseks 1 Jäätmehoidla käitamiseks jäätmeloa andmisel kohaldatakse käesolevas jaos, välja arvatud § 91 lõike 1 punkt 7 ning § 93 punkt 1, sätestatut.

Käesoleva seaduse § 1 lõigetes 32 ja 34 nimetatud jäätmete ladestamiseks rajatava jäätmehoidla käitamiseks antud jäätmeloa suhtes ei kohaldata § 91 lõike 1 punktis 4 ja § 94 punktis 1 sätestatut.

Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad

Loa taotlemine maavara kaevandamisel ja rikastamisel jäätmete tekitamiseks Lisaks käesoleva seaduse §-s 78 nimetatud andmetele peab isik, kes taotleb jäätmeluba maavarade kaevandamisel ja rikastamisel jäätmete tekitamiseks, esitama loa andjale kaevandamisjäätmekava. Taotluses ei esitata andmeid, mis on kirjas taotlusele lisatavas kaevandamisjäätmekavas. Maavara kaevandamisel ja rikastamisel jäätmete tekitamise loa andmisest keeldumine ja loa muutmine 1 Lisaks käesoleva seaduse § 83 lõikes 1 sätestatud juhtudele keeldub loa andja maavarade kaevandamisel ja rikastamisel jäätmete tekitamiseks jäätmeloa andmisest, kui: 1 ei ole esitatud kaevandamisjäätmekava või esitatud jäätmekava ei vasta nõuetele ning taotleja ei ole selle puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud; 2 kaevandamisjäätmekavast nähtub, et maavara kaevandamisel või rikastamisel jäätmeid ei teki.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Keskkonnakaitseluba jäätmete ladustamiseks 1 Lisaks käesoleva seaduse §-s 78 või nimetatud andmetele peab isik, kes taotleb luba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, sealhulgas jäätmete käitlemisega kaasnevaks ladustamiseks, esitama loa andjale koos taotlusega Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.

Jäätmete ladustamiseks keskkonnakaitseloa andmisest keeldumine Lisaks käesoleva seaduse § 83 lõikes 1 sätestatule keeldub loa andja jäätmete ladustamiseks keskkonnakaitseloa andmisest, kui taotlejal puudub § lõikes 1 nimetatud garantii või finantstagatis. Jäätmeluba ohtlike jäätmete taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks 1 Lisaks käesoleva seaduse §-s 78 sätestatule esitab ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks jäätmeloa taotleja loa andjale: 1 juhtimissüsteemi kirjelduse, sealhulgas töökorraldusdokumendid, mis annavad ülevaate kõikide ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate tööülesannetest, pädevusest ja vastutusest; 2 Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad või kindlustusandja garantii või finantstagatist Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad dokumendi õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks; 3 hädaolukordade tekkimise võimaluste selgitused ja võimalike hädaolukordade korral rakendatavate meetmete kirjelduse; 4 saatekirja koostamiseks vajalike tehniliste vahendite olemasolu kinnituse.

  • Aruandlus | Keskkonnainvesteeringute Keskus
  • Parim FDO, et saada bitcoini
  • Facebooki tarkvara inseneri aktsiate tehingud
  • Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus – Riigi Teataja
  • Николь не претендовала на то, что разбирается в их необычных взаимоотношениях.

Jäätmekäitleja registreerimine 1 Jäätmekäitleja tegevuse registreerimine Keskkonnaametis edaspidi ka registreeringu andja annab õiguse üheks või mitmeks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuseks.

Kui taotletav tegevus ei vaja registreeringut või vajab jäätmeluba, teavitab registreeringu andja sellest registreeringut taotlevat isikut kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksete sisestamisel on väljade juures abiinfo, mis on abiks andmete sisestamisel. Maksed toimuvad vastavalt projekti rahastamise lepingule. Makseid teostatakse ainult toetuse saajale ja ainult abikõlbliku kulu hüvitamiseks.

Registreeringu sisu 1 registreeringu omaja nimi ja isikukood või registrikood; 2 registreeringu omaja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed; 3 tegevuskoha täpne asukoht, Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad korral geograafiliste koordinaatidega; 4 registreeritav tegevus seaduses sätestatud registreerimisnõuete kohaselt; 5 registreeringu kehtivusaeg, kui registreering on tähtajaline; 6 käideldavate jäätmete liigid ning kogused kalendriaastas; 7 käesoleva seaduse § 15 lõike 8 ja § 17 lõike 2 alusel määratud kavandatava tegevuse jäätmekäitlustoimingu kood koos tegevuse kirjeldusega; 8 jäätmete ladustamisel nende eeldatav taaskasutamisele või kõrvaldamisele suunamise periood; 9 nende maakondade loetelu, kus kavandatakse ohtlike või tavajäätmete kogumist või vedu.

Registreerimine 1 Registreeringu andja otsustab tegevuse registreerimise või sellest keeldumise 30 päeva jooksul nõuetele vastava taotluse esitamisest arvates.

Lasteaiad Toetuse saaja on kohustatud tagama projekti rahastamise lepingu Lisa 2 täitmise ja allkirjastamise nii projekteerija kui ka omanikujärelevalve poolt vt projekti rahastamise lepingu p 3. Kui Lisas 2 tuvastatakse puudusi, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada KIKi esindajat. Infot projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise kohta kogutakse projekti lõpparuannetega.

Kui registreeringu taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta tähtaja möödumisel isiku tegevust vaikimisi registreerituks. Registreerimisest keeldumine 1 Registreeringu andja keeldub jäätmekäitleja registreerimisest keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 52 lõikes 1 nimetatud alustel.

  1. Я уже хотела, но было не до .
  2. А почему ты никогда не рассказывал мне о Перводвигателях.

Registreeringu kehtivus Käesoleva seaduse § lõikes 2 nimetatud isiku tegevus registreeritakse tähtajatult, välja arvatud juhul, kui: 1 taotletakse tähtajalist registreeringut; 2 kavandatav tegevus on ühekordne. Registreeritud isiku kohustus teatada registreeringu taotluses esitatud andmete muudatustest Registreeritud isik on kohustatud viivitamata teavitama registreeringu andjat ärinime, registrikoodi ja kontaktandmete muutumisest, samuti tegevuse muutmisest või lõpetamisest ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada registreeringu alusel lubatud tegevust, ja taotlema registreeringu muutmist või uut registreeringut.

Välisõhu keemiline mõjutamine on välisõhu koostise muutmine saasteaine õhku väljutamisega. Välisõhu füüsikaline mõjutamine Välisõhu füüsikaline mõjutamine on välisõhu mõjutamine müraga ning infra- ja ultraheliga. Välisõhu saastamine Välisõhu saastamine on välisõhu keemiline või füüsikaline mõjutamine nii, et see põhjustab keskkonnaohu või keskkonnariski. Ebasoodsad ilmastikutingimused Ebasoodsad ilmastikutingimused on sellised meteoroloogilised tingimused, mis võivad omavahelises lühiajalises koostoimes põhjustada teatud piirkonna õhukvaliteedi halvenemist maapinnalähedases õhukihis. Õhukvaliteedi tase ja saasteaine sadestumise tase 1 Õhukvaliteedi tase on saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus kindla ajavahemiku jooksul temperatuuril ,15 kelvinit K ja atmosfäärirõhul ,3 kilopaskalit kPa ning peenosakeste PM10 ja eriti peenete osakeste PM2,5 ja nendes sisalduva aine kogus mõõtmiste kuupäeval olnud tingimustel.

Registreeringu muutmine Registreeringu andjal on õigus registreeringut muuta keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel. Registreeringu kehtetuks tunnistamine 1 Registreeringu andja tunnistab registreeringu kehtetuks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 62 lõikes 1 nimetatud alustel.

Jäätmesaadetisega peab kaasas olema keskkonnakaitseluba või Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad koopia, mis vajaduse korral esitatakse pädevale asutusele või järelevalveasutusele.

Jäätmearuande andmekoosseisu ja aruande esitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. Enne Keskkonnamõju hindamine enne tegevusloa taotluse esitamist 1 Lisaks käesoleva seaduse § Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad lõikes 1 sätestatule võib kavandatava tegevuse keskkonnamõju hinnata arendaja esitatud keskkonnamõju hindamise algatamise taotluse alusel enne käesoleva seaduse § 11 lõike 1 kohase tegevusloa taotluse esitamist, arvestades käesolevast paragrahvist tulenevaid erisusi.

Vähendamist ei kohaldata, kui veeloaga määratakse veeseaduse alusel kehtestatud piirväärtustest ajutiselt leebemad piirväärtused. Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse RT I, Üldgeoloogilise uurimistöö korral, samuti juhul, kui geoloogilise uuringu aruandes esitatud ettepaneku alusel ei ole vaja teha muudatusi keskkonnaregistris, tuleb säilitada kogutud materjali vähemalt 30 päeva üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu aruande keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötlejale esitamisest arvates.

Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad

Geoloogilise teabe säilitamist korraldava riigiasutuse nõudmisel annab loa omaja kogutud materjali selle riigiasutuse poolt säilitamiseks riigiasutuse määratud ulatuses ja kohas. Arvamuse esitamine ei piira kohaliku omavalitsuse üksuse õigust esitada edasise menetluse käigus täiendavaid seisukohti. Ehitamisel ja maaparandussüsteemi ehitamisel üle jääva kaevise tarbimise või võõrandamise luba 1 Käesoleva seaduse §-s 96 sätestatud juhul ehitamisel maapõues tehtavate tööde ja maaparandussüsteemi ehitamise käigus üle jääva kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja tarbimine on lubatud ainult Keskkonnaameti loal.

Atmosfääriõhu kaitse seadus (lühend - AÕKS)

Tasu ehitamise ja maaparandussüsteemi ehitamise käigus looduslikust seisundist eemaldatud maavara eest, mida tarbitakse sama kinnisasja piires, ning kaevise võõrandamise ja väljaspool kinnisasja tarbimise eest Ehitamise ja maaparandussüsteemi ehitamise käigus looduslikust seisundist eemaldatud maavara eest, mida tarbitakse sama kinnisasja piires, ning kaevise võõrandamise ja väljaspool kinnisasja tarbimise eest tasutakse keskkonnatasu Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi, välja arvatud käesoleva seaduse § 97 lõikes 9 sätestatud juhtudel.

Maavara otsinguks antud üldgeoloogilise uurimistöö lubade kehtivus ja seaduse kohaldamine nende lubade ning nende alusel tehtava uurimistöö suhtes 1 Enne Maavara otsinguks esitatud üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse menetlemine Enne Maavara otsinguks antud üldgeoloogilise uurimistöö loa omaja uuringuloa saamise eesõigus ja üldgeoloogilise uurimistöö loa omaja nõusolek kaevandamisloa andmiseks Maksimaalne kauplemissusteemi naitajad Riigile kuuluva maapõue osa geoloogiliseks uuringuks on uuringuloa saamise eesõigus selle maapõue osa maavara otsinguks antud üldgeoloogilise uurimistöö loa omajal üldgeoloogilise uurimistöö loa kehtivusajal ja kuni aasta pärast nimetatud loa kehtivuse lõppemist.

Keskkonnaameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine 1 Riigilõivu ei võeta, kui keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa muutmine otsustatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 lõikes 5 või maapõueseaduse § 66 lõikes 3 sätestatud juhul avatud menetluseta. Keskkonnakompleksloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine 1 Keskkonnakompleksloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu: 1 eurot, kui taotleja on samal ajal A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses; 2 eurot, kui taotleja on samal ajal B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses; 3 käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata juhul eurot.