Liigu sisu juurde

Mitmepoolselt kasulike lahenduste loomine läbi kompromisside. Sünergia on olukord, kus ühe teenuse kasutamine suurendab ka teise teenuse pakkumist, ja kompromissi või vahetuskaubaga on tegu juhul, kui ühe teenuse kasutamine vähendab teisest teenusest saadavat kasu, kas praegu või tulevikus after Bennett et al. Sünergeetilised vastasmõjud on väljakutseks ökosüsteemiteenuste haldamisele, kuna nende mõjude tugevus ja suund ei ole tegelikult teada Sala et al. Statistilise analüüsi tulemused võib esitada kaartidena, mida saab kasutada alusinfona tulevikustsenaariumide koostamisel joonis 4. Üldistamine ja teadmiste vähesus võivad viia taastuvenergia allikate ja ökosüsteemide sünergia tunnustamise puudumiseni piirkondlikes juhtimistavades ja poliitikaraamistikes. Allikas: Raudsepp-Hearne, et al.

Näiteks esineb vastuolu põllumajandusliku tootmise ja liigirikkuse vahel, kuid parem tehnoloogia võimaldab suurendada põllumajandustoodangut ja samal ajal muuta meie farmid mitmekesisemaks.

Ökosüsteemiteenuste kontekstis kasutatakse kompromissi või vahetuskauba trade-off mõistet selliste olukordade kirjeldamiseks nagu näiteks konfliktsed maakasutusviisid, negatiivne seos ökosüsteemiteenuste ruumilise esinemise puhul, ÖST vahelised vastuolud, konkurents ja vastastikune välistamine. Teiste sõnadega, sünergia esineb juhul, kui ökosüsteemiteenused mõjutavad üksteist multiplikatiivselt või eksponentsiaalselt.

Okosusteemi teenused Kompromissid ja sunergia Hoiuste boonuse binaarse valiku vahendaja pole

Sünergiatel võib olla positiivne või negatiivne mõju. Sünergeetilised vastasmõjud on väljakutseks ökosüsteemiteenuste haldamisele, kuna nende mõjude tugevus ja suund ei ole tegelikult teada Sala et al.

Samas pakuvad sünergiad võimalusi teatud ökosüsteemiteenuste paremaks haldamiseks.

IRENES projekti eesmärk on vahetada teadmisi, kogemusi ja parimaid tavasid taastuvenergia allikate ja ökosüsteemiteenuste vahelise koostoime ja kompromisside kohta, et läbi koostatavate tegevuskavade hõlmata erinevaid hüvesid struktuurifondide ja teistesse instrumentidesse. IRENES projekti käigus analüüsitakse piirkondade poliitikadokumente eesmärgiga hinnata taastuvenergia allikate ja ökosüsteemiteenuste vahelise koostoime ja kompromissidega seotud puudujääke ja parendamisvõimalusi. Tuuakse välja ja jagatakse meetodeid kompromisside ja sünergiate hindamiseks ökosüsteemiteenuste ja taastuvenergia allikate kasutamise vahel risttundlikkuse analüüs. Läbi kaasamise identifitseeritakse häid tavasid ja kogemusi, mida saab kasutada struktuurifondide programmides ja teistes poliitikadokumentides.

Näiteks kui ühiskond otsustab suurendada mingi ökosüsteemiteenuse pakkumist, mis on sünergeetilises seoses teise ökosüsteemiteenusega, võib kogu saadav kasu olla palju suurem kui üksiku ökosüsteemiteenuse puhul.

Vahetuskauba või kompromissiga on tegu juhul, kui ühe ökosüsteemiteenuse kasutamise suurenemise tagajärjel väheneb teise ökosüsteemiteenuse pakkumine.

Okosusteemi teenused Kompromissid ja sunergia Riigi mitmekesistamise strateegia tahendus

Paljudel juhtudel on kompromissid vältimatud ja kriitilised keskkonnaotsuste tagajärgede määramisel joonis 4. Mõnikord on vahetuskaup valiku tagajärg, kuid tihti ilmnevad need ettekavatsemata ja teadmata, et selline asi võib juhtuda. Sellist ettekavatsemata vahetuskaupa tuleb ette, kui ignoreeritakse ökosüsteemiteenuste vahelisi seoseid ja mõjusid või kui teadmised nende kohta on ebaõiged või puudulikud.

Et inimühiskond muudab ökosüsteeme, suurendamaks teatud ökosüsteemiteenuste pakkumist, kasvatame kahtlemata mõningaid teenuseid teiste kahanemise hinnaga. Populaarseim kvantitatiivne meetod pidevate kvantitatiivsete indikaatorite vaheliste seoste hindamiseks on paariskorrelatsioonikordajad.

Kahe kategoorilise indikaatori puhul võib korrelatsioonianalüüsi asendada kahemõõtmelise sagedustabeli alusel teostava hii-ruut testiga. Siiski on enam kui kahe ökosüsteemiteenuse puhul paremaks alternatiiviks mitmemõõtmelised analüüsid, mis on paindlikud indikaatori iseloomu kvantitatiivne või kvalitatiivne suhtes: peakomponentanalüüs Principal Component Analysis — PCAkui kõik ÖST indikaatorid on kvantitatiivsed, mitmene korrespondentsanalüüs Multiple Correspondences Analysis — MCAkui kõik ÖST indikaatorid on kvalitatiivsed nominaalsed või binaarsedning faktoranalüüs segandmetele Factorial Analysis for Mixed Data — FAMDmis kombineerib kvantitatiivsete muutujate peakomponentanalüüsi ja kvalitatiivsete näitajate mitmese korrespondentsanalüüsi, võimaldades samaaegselt analüüsida kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid indikaatoreid.

Okosusteemi teenused Kompromissid ja sunergia Kaubandusvoimalused Tulude aruanded

Bennett et al. Joonis 4. Trade-off mehhanismi ja seonduvate kontseptsioonide analüütiliste seoste visualiseering Allikas: OpenNESS projekti sünteesdokument 4. ÖST rühmad moodustuvad ühes kohas esinevatest ökosüsteemiteenustest.

Sa oled siin

Mõned autorid laiendavad seda definitsiooni: Raudsepp-Hearne et al. ÖST rühmade analüüs võimaldab välja selgitada alad, kus maakasutuse tulemusena on tekkinud erakordselt soovitavad või ebasoovitavad ökosüsteemiteenuste komplektid. Põhiline meetod ÖST rühmade hindamiseks on klasteranalüüs, mis määratleb objektiivselt omavahel oluliselt seotud ökosüsteemiteenuste rühmad. Ökosüsteemiteenuste vahelisi seoseid ja nende grupeerumist rühmadeks saab analüüsida nii ruumilise analüüsiga, mille puhul ÖST pakkumise potentsiaali kattuvused määratletakse maastikus või haldusüksuse tasandil, kui ka ÖST hinnangute maatriksi analüüsiga.

Okosusteemi teenused Kompromissid ja sunergia Miks voiks ettevote aktsiate voimalusi pakkuda

Erinevad klasteranalüüsid võivad anda tulemuseks erinevad klastrid, sõltuvalt klasterdamise algoritmist. Hierarhilist klasteranalüüsi on tulemuslikult kasutatud ÖST rühmade määratlemiseks, kasutades vahekaugust sarnasust majanduslike väärtuste või sotsiaalsete eelistuste vahel Martin-Lopez et al.

4.1 Ökosüsteemiteenuste vahelised kompromissid ja sünergiad

Alternatiivina võib kasutada k-keskmiste klasterdamist, mille puhul grupeeritakse ökosüsteemiteenused eelnevalt kindlaksmääratud arvuks rühmadeks grupisisese varieeruvuse minimeerimise teel. Seejärel võib teostada täiendavaid analüüse, et saada dünaamilisemat pilti ÖST rühmadest, hinnates nende kordumist ruumis ja ajas.

Okosusteemi teenused Kompromissid ja sunergia Optsioonihinna ajalugu

Seda saab teha, võrreldes erinevate ruumiüksuste korrelatsioonikordajaid või mitmemõõtmeliste või kattuvusanalüüside tulemusi, et kontrollida saadud rühmade ruumilist ühtsust. Tuuakse välja ja jagatakse meetodeid kompromisside ja sünergiate hindamiseks ökosüsteemiteenuste ja taastuvenergia allikate kasutamise vahel risttundlikkuse analüüs.

Läbi kaasamise identifitseeritakse häid tavasid ja kogemusi, mida saab kasutada struktuurifondide programmides ja teistes poliitikadokumentides.

Okosusteemi teenused Kompromissid ja sunergia Binaarsed variandid HMRC.

Projekti peamine väljund on tegevuskava ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja teiste keskkonna- ja energiapoliitika dokumentide paremaks rakendamiseks taastuvenergia allikate kasutamise ja ökosüsteemi teenuste voogudega seonduvalt.

Projekti taust.

Mitmepoolselt kasulike lahenduste loomine läbi kompromisside. Millenniumi ökosüsteemide hindamise aruanne ja EL biomitmekesisuse strateegia rõhutavad, et inimeste heaolu on tihedalt seotud keskkonnatingimustega läbi ökosüsteemiteenuste pakkumise ja kasutamise.

Laadi alla kogu juhendmaterjal PDF See peatükk käsitleb kolme olulist ökosüsteemiteenuste vahelist seost: sünergiad, kompromissid trade-offs ja ökosüsteemiteenuste rühmad bundles. Nende kolme seose rõhutamisel mööname, et kuigi mõned ökosüsteemide omadused võivad olla inimese sekkumisele ja kontrollile vastuvõtlikumad, siis teised seda ei ole — selle erisuse mõistmine on oluline, kui soovime mõjutada ökosüsteemiteenuseid inimeste heaolu maksimeerimiseks MA,

Üldistamine ja teadmiste vähesus võivad viia taastuvenergia allikate ja ökosüsteemide sünergia tunnustamise puudumiseni piirkondlikes juhtimistavades ja poliitikaraamistikes.