Liigu sisu juurde

Õiglane kaubandus edendab loodussäästlikku ja kestlikku põllumajandust ning tootmist. Tartu ülikooli haridusteaduste investeerib krüptovaluutasse hea idee koostöös partneritega Euroopa ülikoolidest kutsus personaalsemate e-kursuste loomiseks Kas talupidaja saab sõjaväest vabaks?

Tollialase Koostöö Nõukogu juhtimisel väljatöötatud konventsiooni lepingupooled, soovides hõlbustada rahvusvahelist kaubandust, soovides hõlbustada statistiliste andmete kogumist, võrdlemist ja analüüsi, eriti rahvusvahelise kaubanduse osas, soovides vähendada kulutusi seoses kaupade uuestikirjeldamise, ümberklassifitseerimise ja ümberkodeerimisega, kui nad liiguvad ühest klassifitseerimissüsteemist teise rahvusvahelises kaubandusprotsessis, ning hõlbustada kaubandusdokumentatsiooni standardiseerimist ja andmeedastust, arvestades seda, et muudatused tehnoloogias ning rahvusvahelise kaubanduse struktuuris tingivad ulatuslikke muudatusi kaupade tollitariifides klassifitseerimise nomenklatuuri konventsioonis, mis on sõlmitud Brüsselis Artikkel 2.

Susteemi kaubanduse detail

Lisa Selle konventsiooni lisa moodustab tema lahutamatu osa, iga viide konventsioonile sisaldab endas Susteemi kaubanduse detail viidet lisale. Artikkel 3. Lepingupoolte kohustused 1. Arvestades artiklis 4 loetletud erandeid: a iga lepingupool kohustub, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigus c toodud juhtudel, et arvates käesoleva konventsiooni jõustumise kuupäevast vastavad tema tollitariifi ja statistika nomenklatuurid harmoniseeritud süsteemile.

Kooskõlas käesoleva artikli paragrahv 1 a meetmetega võib iga lepingupool teha tekstis muudatusi, mis on vajalikud harmoniseeritud süsteemi väljendamiseks tema sisemises seadusandluses.

Selle artikli ükski säte ei keela lepingupoolt oma tollitariifides või statistika nomenklatuuris luua kaupu klassifitseerivaid alarubriike, mis ületavad tasandilt harmoniseeritud süsteemi, eeldusel, et Susteemi kaubanduse detail taoline alarubriik lisatakse ja kodeeritakse tasandil üle käesoleva konventsiooni lisas toodud kuuenumbrilise koodi. Artikkel 4. Osaline kasutamine arengumaade poolt 1. Iga arengumaa kui lepingupool võib lükata edasi mõne või kõigi harmoniseeritud süsteemi alarubriikide kasutamise vajalikuks perioodiks, arvestades tema väliskaubanduse struktuuri ja majanduslikke võimalusi.

Iga arengumaa kui lepingupool, kes otsustab rakendada harmoniseeritud süsteemi osaliselt vastavalt selle artikli tingimustele, nõustub tegema kõiki jõupingutusi, et rakendada terviklikku kuuekohalist harmoniseeritud süsteemi viie aasta jooksul, lähtudes kuupäevast, mil käesolev konventsioon hakkab kehtima tema suhtes, või teise perioodi vältel, millist ta peab vajalikuks, arvestades selle artikli paragrahvi 1.

  • Mis on õiglane kaubandus? - Fairtrade Eesti
  • Avatud ja õiglane kaubandus reeglitel põhinevas üleilmses süsteemis - Publications Office of the EU
  • Waffle Housei tootajate varude valikud
  • Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?

Iga arengumaa kui lepingupool, kes otsustab rakendada harmoniseeritud süsteemi osaliselt vastavalt selle artikli tingimustele, peab kasutama iga esimese astme alarubriigi kõiki või mitte ühtegi teise astme alarubriiki või iga rubriigi kõiki või mitte ühtegi esimese astme alarubriiki.

Sellisel juhul asendatakse harmoniseeritud süsteemi kuues või viies ja kuues number vastavalt «0» või «00». Iga arengumaa, kes otsustab kasutada harmoniseeritud süsteemi osaliselt vastavalt selle artikli tingimustele, peab lepingupooleks saades teatama peasekretärile, milliseid alarubriike ta ei rakenda käesoleva konventsiooni tema suhtes kehtimahakkamise kuupäevast ning peab samuti teatama peasekretärile, milliseid alarubriike ta rakendab hiljem.

5 põhjust, miks CRM meiliturundusega integreerida

Iga arengumaa, kes otsustab kasutada harmoniseeritud süsteemi osaliselt vastavalt selle artikli tingimustele, peab lepingupooleks saades teatama peasekretärile, et ta ametlikult kohustub rakendama täielikku kuuenumbrilist harmoniseeritud süsteemi kolme aasta jooksul arvates kuupäevast, mil käesolev konventsioon hakkab tema suhtes kehtima.

Iga arengumaa kui lepingupool, kes rakendab harmoniseeritud süsteemi osaliselt vastavalt selle artikli tingimustele, vabastatakse artikli 3 nõuetest nende alarubriikide suhtes, mida ta ei rakenda. Artikkel 5. Tehniline abi arengumaadele Arenenud Susteemi kaubanduse detail lepingupooled osutavad arengumaadele nende palvel Susteemi kaubanduse detail abi vastastikuse kokkuleppe alusel, eriti töötajate ettevalmistamisel, nende rahvuslike nomenklatuuride harmoniseeritud süsteemiga vastavusse viimisel, selliste nomenklatuuride kaasajastamisel arvestades harmoniseeritud süsteemi muudatusi, aga samuti käesoleva konventsiooni sätete järgimisel.

Artikkel 6.

Susteemi kaubanduse detail

Harmoniseeritud Süsteemi Komitee 1. Kooskõlas käesoleva konventsiooniga moodustatakse komitee, mida nimetatakse Harmoniseeritud Süsteemi Komiteeks, mis koosneb kõigi lepingupoolte esindajatest. Komitee tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas. Komitee istungid kutsub kokku peasekretär ning kui lepingupooled ei otsusta teisiti, peetakse need Nõukogu peakorteris. Harmoniseeritud Süsteemi Komitees on igal lepingupoolel üks hääl; seejuures käesoleva konventsiooni vajadusteks ning ilma kahjuta ka iga lepingupoole tulevasele konventsioonile, mille osalistena võivad esineda tolliunioon või majandusunioon, samuti üks või mitu selle uniooni liikmesriiki, on neil kokku vaid üks hääl.

Analoogiliselt, kui tolliuniooni või majandusuniooni kõik liikmesriigid, kellel on õigus saada lepingupooleks, kooskõlas artikkel 11 b sätetega saavad lepingupoolteks, on neil kokku ainult üks hääl. Harmoniseeritud Süsteemi Komitee valib oma esimehe ning ühe või mitu abiesimeest. Komitee kehtestab oma protseduurireeglid otsusega, mille võtab vastu vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest. Selliselt kehtestatud reeglid kiidab Nõukogu heaks.

Komitee kutsub oma töös osalema selliseid rahvusvahelisi organisatsioone, keda Susteemi kaubanduse detail peab vajalikuks.

Navigation

Komitee moodustab vajaduse korral alakomiteesid või töögruppe, arvestades artikli 7 paragrahv 1 a sätetega ning määratleb nende alakomiteede ja töögruppide koosseisu, hääletusõiguse ja protseduurireeglid. Artikkel 7.

Susteemi kaubanduse detail

Komitee funktsioonid 1. Harmoniseeritud Süsteemi Komitee administratiivsed otsused, mis vajavad eelarvelisi assigneeringuid, peab kinnitama Nõukogu. Artikkel 8. Nõukogu ülesanne 1. Nõukogu analüüsib Harmoniseeritud Süsteemi Komitee poolt tehtud käesolevat konventsiooni puudutavaid parandusettepanekuid ja soovitab neid lepingupooltele vastavalt artiklis 16 ettenähtud korrale juhul, kui mõni Nõukogu liikmeks olev konventsiooni lepingupool ei nõua, et kõik või osa nendest ettepanekutest tagastatakse Komiteele uuesti läbivaatamiseks.

Susteemi kaubanduse detail

Selgitused, klassifitseerimispõhimõtted ja muud soovitused, mis puudutavad harmoniseeritud süsteemi tõlgendamist, samuti soovitused, mille eesmärgiks on tagada harmoniseeritud süsteemi ühene tõlgendamine ja kasutamine, mis valmistati ette Harmoniseeritud Süsteemi Komitee istungjärgul vastavalt artikli 7 paragrahvi 1 sätetele, loetakse Nõukogu poolt kinnitatuks, kui kahe kuu jooksul, mis on kulunud istungjärgu lõppemisest, pole ükski konventsiooni lepingupool teatanud peasekretärile, et ta nõuab selle küsimuse Nõukogule läbivaatamiseks andmist.

Kui Nõukogule esitatakse läbivaatamiseks mingi küsimus vastavalt käesoleva artikli paragrahvile 2, kinnitab Nõukogu vastava selgituse, klassifitseerimispõhimõtte ja muud soovitused, kui ükski Komitee liige, kes on lepingupooleks, ei nõua nende andmist täielikult või osaliselt Komiteesse kordusläbivaatuseks.

  • 5 põhjust, miks CRM meiliturundusega integreerida - Eesti E-kaubanduse Liit
  • Kaubandus - Publications Office of the EU
  • Kripvaluvata investeerimiseks
  • UTZ Certified märgis on Kalevi šokolaadil.

Artikkel 9. Tollimaksude määrad Kooskõlas käesoleva konventsiooniga ei võta lepingupooled endale mingeid kohustusi, mis puudutavad tollimaksu määrasid. Artikkel Vaidluste lahendamine 1.

Kõik vaidlused lepingupoolte vahel, mis on seotud käesoleva konventsiooni tõlgendamise või kasutamisega, lahendatakse võimaluse korral nendevaheliste läbirääkimistega. Kõik vaidlused, mida selliselt ei lahendata, esitatakse Harmoniseeritud Süsteemi Komiteele, kes vaatab vaidlused läbi ning annab soovitused nende lahendamiseks. Kui Harmoniseeritud Süsteemi Komitee pole võimeline vaidlust lahendama, annab ta selle läbivaatamiseks Nõukogule, kes annab soovitusi kooskõlas konventsiooni artikliga 1 e Nõukogu loomise kohta.

Susteemi kaubanduse detail

Vaidluse osapooled võivad eelnevalt leppida kokku selles, et lugeda Komitee või Nõukogu soovituste täitmine kohustuslikuks. Lepingupooleks saamise juriidiline alus Käesoleva konventsiooni lepingupooleks võivad saada: a Nõukogu liikmesriigid; b tolliunioonid või majandusunioonid, keda on volitatud astuma lepingutesse, mille objektiks on kõik või mõned käesoleva konventsiooniga reguleeritud küsimused; c iga riik, kellele peasekretär saadab Nõukogu ülesandel kutse.

Lepingupooleks saamise protseduur 1. Iga riik, tolliunioon või majandusunioon, kellel on selleks õigus, võib saada käesoleva konventsiooni lepingupooleks: a kirjutades sellele alla ilma tingimusteta ratifitseerimise kohta; b esitades ratifitseerimiskirjad pärast konventsioonile allakirjutamist ratifitseerimise tingimusega; või c ühinedes sellega pärast seda, kui konventsioon pole enam avatud allakirjutamiseks.

Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks Nõukogu peakorteris Brüsselis kuni Seejärel Susteemi kaubanduse detail ta neile avatud ühinemiseks. Ratifitseerimiskirjad või ühinemiskirjad antakse üle peasekretärile.

Kohaliku Bitcoini Kaubanduse Detail

Jõustumine 1. Käesolev konventsioon jõustub järjekordse aasta 1. Iga riigi, tolliuniooni või majandusuniooni suhtes, kes kirjutab alla käesolevale konventsioonile ilma ratifitseerimistingimusteta, kes selle ratifitseeris või kes ühines sellega pärast seda, kui konventsiooni liikmete arv saavutas käesoleva artikli paragrahvis 1 toodud minimaalse arvu, jõustub käesolev konventsioon järgmise aasta 1. Kuid jõustumistähtaeg, mis tuleneb käesoleva paragrahvi sätetest, ei või olla varasem kui see on ette nähtud käesoleva artikli paragrahvis 1.

Susteemi kaubanduse detail

Kasutamine sõltuvate territooriumide poolt 1.