Liigu sisu juurde

Strateegiline lähenemisviis munitsipaaljuhtimisele tähendab tingimuse ja muutuste omavahel seotud haldamist arendus. Strateegiline planeerimine on vahend, millega ettevõtte toimimise süsteem on moodustatud ja kogu ettevõtte meeskonna jõupingutused selle saavutamisel.

Käesolev ülevaade keskendub eelkõige tarkvara kasutamisele andmete analüüsimisel kvalitatiivsetest põhimõtetest lähtuvalt vt sotsiaalteaduslike uurimuste metodoloogia alusedkuigi enamik tarkvarasid sisaldavad kas rohkemal või vähemal määral ka kvantifitseerimist võimaldavaid analüüsitehnikaid vt võimalustest ja ohtudest järgnevates alajaotustes.

Esimene kvalitatiivse analüüsi tarkvara loodi Enam hakati tarkvara sotsiaalteadustes kasutama alates Kuigi käesolevas ülevaates anname võrdleva ülevaate levinumatest kvalitatiivse analüüsi tarkvaradest, kasutame enamasti analüüsi näidetes programmi MAXQDA, mis on ka Tartu ülikooli tudengitele kõige hõlpsamini kättesaadav sotsiaal- ja haridusteaduskonna arvutiklassis, aadressil Lossi või laenutatav sotsiaalteaduste raamatukogus Lossi Käesolevas ülevaates kasutatud näited keskenduvad peamiselt teksti kujul andmete analüüsimisele tarkvara abil.

Siin käsitletavad analüüsi üldpõhimõtted ning peamised tarkvara tehnikad on rakendatavad ka teist tüüpi andmete nt pildid, audio, multimeedia kvalitatiivsel analüüsil.

Sellest tulenevalt kehtivad ka tarkvarapõhises kvalitatiivses analüüsis üldised teksti- ja diskursusanalüüsi meetodid. Üldised põhimõtted Kvalitatiivsed tekstilised aga ka muul kujul andmed on tarkvara abil hästi analüüsitavad, kui need vastavad järgnevatele tingimustele: 1 mõistete süsteem materjalis peab olema hästi defineeritav, 2 Valitud teooria strateegia ja programmid jämedad teemad peavad esinema korduvalt ning 3 teemat peab olema võimalik uurida Valitud teooria strateegia ja programmid, ühesõnaliste vms lihtsate otsingustrateegiate abil.

Enamasti on kvalitatiivne materjal nimetatust aga oluliselt mitmekesisem, mistõttu analüüsi tarkvara abil kombineeritakse n-ö käsitsi analüüsi tehnikatega vt kvalitatiivne sisuanalüüs. Nii näiteks võib tarkvara olla abiks vaid teatud analüüsietappidel nt pärast Kaubanduse marginaal strateegia käsitsi avatud kodeerimise rakendamist — vt põhistatud teooria — ning esialgse koodipuu ehk koodide süstematiseeritud nimestiku loomist kasutatakse tarkvara ülejäänud suure hulga teksti kodeerimisel või teatud analüüsitehnikate rakendamisel nt otsingute tegemine tekstis, formaliseeritud küsitluse abil kogutud nn lahtistele küsimustele antud Valitud teooria strateegia ja programmid analüüs.

Omadused ja strateegiline juhtimine

Näiteks loodi uuringus, mis keskendus vene noorte etnokultuurilise identiteedi kujunemisele õppekeele kontekstis, esialgne koodipuu n-ö käsitsi. See tähendab, et autorid kohtusid näost Ostuaeg spioonivalikutes ning töötasid avatud kodeerimise teel läbi paar valimisse kuuluvat teksti, kasutades paberit ja pliiatsit.

Avatud kodeerimise käigus tuletasid uurijad peamised teksti iseloomustavad märksõnad, mille nad pärast esialgset kirjapanemist rühmitasid loogilisse süsteemi.

  • Kohtuvälised vaidlused Strateegiline juhtimine omavalitsustes.
  • Redeli valiku maaklerid
  • Stock valiku plaanide jarjekord

Hilisem kodeerimine aga ka esialgse koodipuu täiendamine toimus tarkvara abil vt Soll, Salvet ja Masso,vt ka koodipuu. Sõltuvalt uurimiseesmärkidest ning kogutud andmete iseloomust võib kvalitatiivne analüüs tarkvara abil kasutada erinevaid kvalitatiivse analüüsi tehnikaid — teksti temaatilist kodeerimist vt nt Tustanovskaja,põhistatud teooria elemente kasutades analüüsida kontseptuaalseid seoseid leitud koodide vahel vt nt Salvet,Masso, Teksti latentsetele ehk varjatud tähendustele keskenduvate metodoloogiliste lähenemiste korral on Valitud teooria strateegia ja programmid kasutatud harvem.

Näiteks diskursusanalüüsis vt teksti- ja diskursusanalüüsi meetodid võib teksti struktuur tervikuna või üksik sõna tekstis olla olulise tähendusega; näiteks võivad analüüsitavad sõnad või fraasid olla tähenduslikud vaid konkreetse teksti kontekstis nt sõnade irooniline alatoon ilmneb vaid kontekstis.

Seetõttu ei pruugi alati olla mõistlik kasutada temaatilist kodeerimist vt kvalitatiivne sisuanalüüstarkvarapõhise analüüsi keskset protseduuri, mis keskendub ainult manifestsele ehk otsesõnu väljaöeldud sisule. Ka rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on kontekstuaalne info oluline — andmete tõlgendamisel tuleb arvestada mitmesuguste strukturaalsete ning institutsionaalsete taustaandmetega. Sellistel juhtudel võib olla otstarbekam teksti analüüsida ilma spetsiaalse kvalitatiivse analüüsi programmita ehk ainult tekstitöötlusprogrammis, paberil nt tekstis märkmeid tehes, eri tekstiosasid värviliselt märgistades vmssamuti kasutatakse teksti organiseerimisel tabelarvutusprogramme.

Diskursusanalüüsi korral võib tarkvara kasutamise näitena tuua Kristina Muhhina doktoritöö, milles autor analüüsis kriitilise diskursusanalüüsi abil, millist sõnavara kasutatakse avalikkuses postkommunistlikust transitsioonist rääkimisel; Mangud parima kauplemissusteemiga kasutas tarkvara eelkõige analüüsi algusfaasis, mille käigus leiti esialgsed temaatilised koodid. Kuigi mitmed programmid sisaldavad ka võimalusi audiovisuaalse materjali analüüsiks, pakuvad tarkvarad siiski kõige mitmekesisemaid võimalusi tekstiliste andmete analüüsimiseks.

Seetõttu keskendub järgnev ülevaade näidetele, kus on kasutatud tekstilisi andmeid. Tänu paindlikkusele on tarkvarad rakendatavad vähemalt osaliselt ehk teatud analüüsietapis kombineerituna nt n-ö 2.

Valitud teooria strateegia ja programmid

taseme kauplemisstrateegiad analüüsi tehnikatega erinevate metodoloogiliste lähenemiste korral. Samuti pakuvad kvalitatiivse analüüsi tarkvarad mitmeid võimalusi analüüsi kombineerimiseks teiste analüüsitarkvaradega nt MAXQDA-l on head võimalused andmete konverteerimiseks SPSS-i, mis võib vajalik olla nt kvalitatiivsete meetodite kombineerimisel kvantitatiivsetega.

Käesolev ülevaade keskendub eelkõige tarkvara kasutamisele andmete analüüsimisel kvalitatiivsetest põhimõtetest lähtuvalt vt sotsiaalteaduslike uurimuste metodoloogia alusedkuigi enamik tarkvarasid sisaldavad kas rohkemal või vähemal määral ka kvantifitseerimist võimaldavaid analüüsitehnikaid vt võimalustest ja ohtudest järgnevates alajaotustes. Esimene kvalitatiivse analüüsi tarkvara loodi

Sellise kombineerimise näiteks on Masso, Kello ja Jakobsoni artikkelkus Q-metodoloogilist lähenemist kasutades analüüsiti venekeelsete noorte Valitud teooria strateegia ja programmid eestikeelsele gümnaasiumiõppele ülemineku suhtes nii kvantitatiivselt formaliseeritud vastuste faktoranalüüs tarkvara PQMethod abil kui ka kvalitatiivselt vabas vormis antud Valitud teooria strateegia ja programmid analüüs temaatiliste koodide abil, kasutades MAXQDA tarkvara.

Analüüsitehnikad Kvalitatiivse analüüsi tarkvara abil kasutatavad analüüsitehnikad võib jämedalt jagada järgmiselt: 1 andmete nt teksti- või pildifailide haldamine ja korrastamine, 2 teksti lugemine ja märkmete tegemine, 3 kategooriate loomine ja kodeerimine, 4 tekstiosade võrdlemine ja seostamine ja 5 teooria loomine. Seega võimaldab tarkvara andmeid analüüsida, kasutades enamikku tavapäraseid analüüsitehnikaid, mida kasutatakse ka nn käsitsi andmete analüüsimisel vt nt Dey, Tänu analüüsiprotsessi läbipaistvusele võimaldab tarkvara muuta usaldusväärsemaks teooria loomisele keskenduvad analüüsid; selliselt võib tarkvara luua head võimalused uudsete Binaarsed variandid 1 elementide kasutamiseks uurimistöös.

Järgnevalt keskendume lühidalt tarkvarapõhises kvalitatiivses analüüsis kasutatavatele peamistele analüüsitehnikatele. Kvalitatiivse analüüsi tarkvarad võimaldavad andmeid hallata ja korrastada ehk hoida koos uuritava teemaga seotud suurt hulka andmeid ning eri tüüpi andmeid organiseerida nt tekst, TTTB Trading System materjalid, märkmed vms jaotatuna eraldi alakataloogidesse.

Samuti on vajadusel võimalik olemasolevaid andmeid korrastada nt intervjuu transkriptsiooni täiendada, parandada. Teksti lugemine ja märkmete tegemine toimub tarkvara abil sarnaselt nn traditsiooniliste käsitsi analüüsitehnikatega.

Sarnaselt tekstitöötlusprogrammidele pakuvad kvalitatiivse analüüsi tarkvarad mitmekesiseid tehnilisi võimalusi teksti korrastamiseks nt tekstiosade eristamine värvidega. Viimane võib olla vajalik eelkõige teatud metodoloogiliste lähenemiste nagu nt põhistatud teooria korral.

Lisaks teksti märgistamisele ning märkmete tegemisele võimaldab tarkvara kiiresti liikuda erinevate andmetüüpide nt pildid, tekstidtekstiosade, märkmete vahel. Kategooriate loomine ja kodeerimine on tarkvarapõhise kvalitatiivse analüüsi üheks keskseks tehnikaks.

Tarkvara võimaldab suurt hulka koode hallata, organiseerida ja korrastada nt võib suurema hulga temaatilisi koode rühmitada väiksema arvu kontseptuaalsete koodide alla.

Valitud teooria strateegia ja programmid

Kvalitatiivsele analüüsile omaselt on loodud koodide süsteem paindlik ehk muudetav igal analüüsi etapil. Paindlikkus säilib ka tekstiosadele koodide määramisel ehk kodeerimisel, kus on võimalik omistada lõigule nii juba varasemalt sõnastatud koode, kui ka luua uusi, sõltuvalt tekstis esilekerkinud sisust.

Lisaks avatud kodeerimise tehnikatele kasutatakse tarkvarapõhises kvalitatiivses analüüsis mitmekesiseid teksti otsimise tehnikaid. Tekstiosade võrdlemine ja seostamine toimub enamasti pärast koodide loomist Kaubandusvoimaluste aktsiate loetelu pole tegemist lineaarse protsessiga, kuna alati on võimalik tagasi liikuda algsesse faasi ehk andmete pealt püstitatakse uued uurimisküsimused, luuakse uued koodid jms.

Pärast tekstide kodeerimist võimaldab tarkvara teha koodidest tekstiväljavõtteid, mille tulemusel kogutakse kõigist kodeeritud tekstidest need tekstiosad, mis olid antud märksõna alla kodeeritud.

Valitud teooria strateegia ja programmid

Tarkvara eeliseks on siin võimalus võrrelda suurt hulka tekste ning koode kompleksse kategooriate süsteemi raames. Lisaks teksti võrdlemise tehnikatele on tarkvarapõhise analüüsi eeliseks erinevad tekstiosade seostamise ning seoste analüüsi protseduurid. Tarkvarad võimaldavad luua seoseid erinevate analüüsiühikute vahel nt teksti ja selle osade, koodide, memode jms vahel. Analüüsides kategooriaid, mis sisaldavad nähtuse seisukohalt olulisi elemente, ning kirjeldades kategooriate vastastikuseid seoseid, on võimalik saada aimu uuritavate nähtuste toimimise dünaamikast.

Näiteks analüüsisid Maie Soll, Sander Salvet ja Anu Masso vene õppekeelega noorte etnokultuurilise identiteedi strateegiate seotust kogetud õppekeeltega.

  1. Bitrix Get Settings.
  2. "Черт побери", - пробормотал Ричард про себя, пока он и три его спутника октопаука вышли на помост над большим прямоугольным залом.
  3. Вот видишь.
  4. Эпонина так долго и горько плакала, что я даже забеспокоилась за ее ребенка.

Seostamise protseduur võib analüüsis toimuda erinevatel viisidel. Üks võimalus on tarkvara abil n-ö elektrooniliste hüperlinkide loomine andmeühikute vahel, võimaldades seeläbi kiiresti andmeosade vahel liikumist. Samuti võib seostamine toimuda kontseptuaalsete koodide vahel, kuid sellisel juhul eri pruugi elektroonilist linki koodide vahel säilida.

Nähtuste dünaamilised protsessid või kontseptuaalsed seosed kirjeldatakse tekstis detailselt ning illustreeritakse joonistega nt sündmuste jada korral või maatriksitega kontseptuaalsete koodide alusel loodud tüpoloogia vt nt Dey, Tarkvara võimaldab seoste võrgustikke graafiliselt kujutada ja selliselt näidata ideede kujunemise protsessi. Enamasti kujutatakse seoseid nn mõttekaartide vormis — analüüsis esilekerkinud olulisemate kontseptuaalsete kategooriate ja nendevaheliste seoste esitlus, mille abil võetakse kokku analüüsi olulisemad aspektid.

Kvalitatiivse analüüsi tarkvara | Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Selliselt võimaldavad joonised analüüsi tulemusi esitada arusaadaval viisil eelkõige komplekssete ja mahukate andmete korral. Samuti sunnib jooniste ja maatriksite konstrueerimine uurijat selgemini läbi mõtlema analüüsi olulisemad järeldused ja seosed andmetes, kuid seda kasutatakse ka kategooriate võrdlemisel ning kontseptuaalsete lünkade leidmisel.

Näiteks võib tuua kvalitatiivse analüüsi tarkvara Atlas. Üheks oluliseks kvalitatiivse analüüsi tarkvara eeliseks on peetud teooria loomise toetamist Kelle, Sellest tulenevalt sisaldavad ka mitmed kvalitatiivse analüüsi tarkvarad tehnilisi võimalusi, mis teooria loomist toetavad nt ideede visualiseerimise tehnikad.

Tarkvara eelised teooria loomisel tulenevad eelkõige tehnilistest võimalustest, mis võimaldavad muuta järeldusteni jõudmise läbipaistvamaks, kontrollitavaks ning paindlikumaks.

Valitud teooria strateegia ja programmid

Samas ilmneb siin ka üks peamisi tarkvarapõhise analüüsi ohte — liigne keskendumine kodeerimisele võib takistada teooria loomise protsessi erinevatel põhjustel nt koodide loomine vastavalt deduktiivsetele põhimõtetele, oht kvantifitseerida kategooriaid ja nendevahelisi seoseid.

Kvalitatiivse analüüsi tarkvara Eri tarkvarad on enamasti väljatöötatud põhistatud teooria NVivo, Valitud teooria strateegia ja programmid. Tarkvara valides tasub seega eeskätt tugineda konkreetsele metodoloogiale, mis omakorda sõltub uuringu teoreetilisest raamistikust. Lihtsusest või mugavusest, või ka asutuse survest tulenevaid tarkvara valiku põhimõtteid võiks Nabrade valikute viktoriin vältida.

Ajalooliselt on uurimistöö tegemisel kasutatud kas pigem teksti haldamise või teooria loomisele orienteeritud programme. Neist esimesed võimaldavad tekstides otsingut sooritada, organiseerida suurt hulka tekstifaile, loendada sõnade esinemissagedust ja sobivad ka kvantitatiivse kontentanalüüsi tegemiseks. Teist tüüpi programmid toetavad aga teooria loomisel andmete korrastamist teatud teemade ehk koodide alla. Sellised programmid toetavad lisaks kodeerimisele ka tekstisiseseid otsinguid, memode kirjutamist jm funktsioone.

Üldine vaade

Tänapäevased tarkvarad sisaldavad aga tihti elemente mõlemast tarkvaratüübist tarkvara liigitusest vt nt Lewins ja Silver, Ühe programmi pakutavad funktsioonid ei pruugi olla sobivad kõigi kvalitatiivsete lähenemiste korral.

Samuti võib konkreetsete andmete analüüsimisel kasutada vaid teatud osa pakutavatest funktsioonidest, pidades silmas konkreetse analüüsi eesmärke. Järelikult tuleks algajal kvalitatiivse analüüsi tarkvara kasutajal meeles pidada, et analüüsi läbiviija ise määrab analüüsi kulgemise, mitte ei tee seda tema eest tarkvara. Lisaks spetsiaalsetele tarkvaradele võib kvalitatiivse analüüsi läbiviimisel tekkida vajadus kasutada ka muid rakendusi.

Valitud teooria strateegia ja programmid

Näiteks sotsiaalmeediast, konkreetselt Facebookist kogutava materjali puhul puutuvad uurijad tihti kokku olukorraga, kus kvalitatiivse analüüsi tarkvara ei jõua n-ö järele sotsiaalmeediast saadud andmestiku struktuurile. Sel juhul on osa uurijaid pidanud analüüsi läbiviimiseks vajaliku tarkvara programmeerima ise, osadel on aga tulnud kasutada rakendusi, mis aitavad sotsiaalmeedias loodud materjali n-ö tõlkida analüüsiks sobivamasse keelde. Üheks taoliseks rakenduseks on Digital Footprintsmis laseb näiteks analüüsitava asutuse Facebooki seinalt uudisvoo terviklikult välja võtta vt joonis 1 ning vajadusel näiteks Exceli tabelitesse tõsta vt joonis 2 — kõige alumisel real Exceli tabelis on näha, kuidas on kuvatud Digital Footprintsi keskkonnas olev esimene postitus.

Sealt edasi on uurijal endal võimalik valida, millist laadi analüüsi ta oma andmete põhjal läbi viib. Joonis 1. Üldvaade andmestikust keskkonnas Digital Footprints Joonis 2.

Valitud teooria strateegia ja programmid

Vaade Digital Footprints keskkonnast Excelisse kopeeritud andmetele Kvalitatiivse andmeanalüüsi tarkvarasid on väga palju, uusi tarkvaratootjaid siseneb turule, osa varasematest aga kaob. Osa nendest programmidest on tänaseks juba aegunud, osa puhul on tegu spetsiifilisemate tarkvaradega, mida võiks proovida spetsiifiliste andmeanalüüsi vajaduste korral.

Osa nimetatud tarkvaradest on aga ka vabavaralised, pakkudes võimalusi ka väikeste rahaliste ressurssidega varustatud uurijatele.

Strateegiad ja taktika

Alljärgnevalt on esitatud ülevaade nendest kvalitatiivse analüüsi tarkvaradest, mis on tänaseni ajaproovile vastu pannud. Tabelis 1 sisalduvad andmed tarkvara nimetuse ja tootja veebilehe; tarkvaraga analüüsitavate andmetüüpide; koodide ja memode lisamise; koodide korrastamise; kvantitatiivse ja kvalitatiivse lähenemise kasutamise võimaluste kohta samas töös mixed methods ; teooria või hüpoteeside testimise; rühmatöö võimaluse ja kodeerijate tegevuse võrdluse võimaluste; tarkvara veebipõhise kasutamise ning demoversiooni kättesaadavuse kohta.

Peaaegu kõik siin tutvustatud programmid on mahupiiranguteta täisfunktsionaalseks kasutamiseks tasulised kui tabelis ei ole mainitud teisiti. Karusnahakaubandusettevotte susteem tabelis mainituist endale töövahendit valides ei tohi unustada, et igal neist kvalitatiivse analüüsi tarkvaradest on omad tugevamad ja nõrgemad küljed.

Kui Ethnograph lähtub etnograafia põhimõtetest, siis NVivo ja Atlas.

Osa tarkvarade puhul on näha, et lisaks kvalitatiivse analüüsi põhimõtetele toetavad need ka kvantitatiivsetele meetoditele omaseid võtteid.

Mõni tarkvaradest näeb välja moekam, kuid trendikusele võib teinekord lisanduda ka tarkvara kasutamise suhteline keerukus, seetõttu võib kahtluste korral proovida ka lihtsakoelisemaid tarkvarasid nt QDA Miner Liteet põhiline tähelepanu ei kuluks töö käigus uue programmi kasutama õppimisele.

Strateegilise kava väljatöötamine; Äriplaani süsteemi väljatöötamine. Mõtle nendele etappidele. Praeguse strateegia hindamine.

Mõni tarkvara toetab aga rühmatööd: kui analüüsi on läbi vaja viia grupiviisiliselt, siis võib sellest võimalusest olla eriti palju abi, et kontrollida, kuivõrd usaldusväärsed on erinevate analüüsijate poolt saadud tulemused. Töö käigus võib juhtuda, et tuleb proovida mitut kvalitatiivse analüüsi tarkvara — et kvalitatiivne analüüs saaks tõesti ka kvaliteetne, tasub taolistele katsetustele teinekord pisut aega kulutada. Näiteks hõlbustab MAXQDA analüüsi mitme uurija korral, võimaldades laadida eri autorite kodeeritud andmed samasse projektifaili ja ühendada eri uurijate tehtud koodipuud st koodide süstematiseeritud nimestikud, mis sisaldavad eri tasandi koode.

Vastava tarkvarata tuleks koodipuud samale paberile või samasse faili koondamiseks käsitsi ümber kirjutada või need osahaaval kopeerida ja kleepida, mis tähendab täiendavat ajakulu. Ühtlasi on meeskonnatöö funktsiooni kaudu võimalik luua protokoll, mis annab põhjaliku ülevaate iga uurija toimingutest. Seetõttu on kerge näiteks hinnata uurimisrühma liikmete panust ja tehtud tööd võrrelda, vajadusel koodipuid korrastada ja andmeid täiendavalt kodeerida.

Kodeerimist lihtsustab omakorda näiteks in vivo koodide funktsioon, millest on kasu juhul, kui uurija pole veel päris kindel, kuidas mõnda koodi nimetada.

Strateegiline turundus: eesmärgid, funktsioonid, põhitõed - Turundusnõuanded

Kasutades in vivo kodeerimise käsklust genereerib programm ise koodi algse nimetuse. Samuti võib võimalike Valitud teooria strateegia ja programmid määratlemisel olla abi sõnapilve ingl tag cloud funktsioonist, mille kaudu on võimalik kuvada uuritavates tekstides leiduvad sõnad esinemissageduse järjekorras.

Analüüsimise muudab mugavamaks võimalus teha väljavõtteid kodeeritud andmete kohta.

Ettevõtte tuleviku planeerimine on mõistlik kaaluda liisinguprogrammis osalemise võimalust.