Liigu sisu juurde

Parimad allikad räägivad Maaklerifirma vahendajatega. Kui korrutad lõpmatuseni, kipub eeldatav väärtus olema 0, krüptovaluutaga kauplemise bot tähendab, et sulle pole enam raha vaja, pole midagi, kas saate bitcoinidega rikkaks saada, tühi tasku. Samuti on olulised suutlikkuse suurendamine ja parem toetamine nii partnerriikide kui kohaliku kodanikuühiskonna jaoks, et innustada enamate organisatsioonide osalemist. Neil mehhanismidel on suur potentsiaal ja need võivad anda konkreetseid tulemusi. Kodanikuühiskond ootab, et EL seaks läbipaistvuse, vastutuse, hindamise ja analüüsi ELi kaubanduspoliitika poliitilise otsustusprotsessi keskmesse.

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutav välissuhete sektsioon võttis arvamuse vastu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu Poolt hääletasvastu hääletas 7, erapooletuks jäi Parimate valikute kauplejad ja soovitused 1. Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee tervitab Teatises esitatakse äritegevuse positiivne tegevuskava, samuti näidatakse, et uus kaubandusvolinik on võtnud kuulda kodanikuühiskonna ja teiste tõstatatud peamisi mureküsimusi pärast kahte tormilist aastat, mil kaubandusest sai kümne aasta jooksul esimest korda olulise tähtsusega poliitiline küsimus.

Jalgige Euroopa kaubanduskontrolli ja ekspertide susteemi

Teatises esitatud ambitsioonikas tegevuskava on suureneva ülemaailmse majandusliku ebakindluse kontekstis olulise tähtsusega. Kaubandus ja investeeringud on ELi kui maailma kõige olulisema kaubandusbloki majandusliku heaolu jaoks väga olulised ning Vaikse ookeani ülese partnerluse TPP allkirjastamine on õigeaegne meeldetuletus selle kohta, et EL peab jääma konkurentsivõimeliseks.

Komitee on mures selle pärast, et nii paljudele tekkinud ootustele on keeruline vastata, mis võib aja jooksul põhjustada probleeme ja pettumust, kui ELi kaubandusläbirääkimistel jõutakse vältimatute kompromissideni.

Nende eesmärk peaks olema hoopis selliste standardite parandamine. Komitee leiab, et parim viis selle saavutamiseks on kodanikuühiskonna tihedam kaasamine kogu läbirääkimiste ja seejärel rakendamise protsessi kestel. Kodanikuühiskond ootab, et EL seaks läbipaistvuse, vastutuse, hindamise ja analüüsi ELi kaubanduspoliitika poliitilise otsustusprotsessi keskmesse.

Oma institutsioonilisest rollist tingitult on komiteel hea positsioon, et aidata 1 min Kaubandusstrateegia ellu rakendada tänu oma arvukatele kontaktidele nii kodus kui välismaal. Selline tugevdatud dialoog peab samuti hõlmama tihedamat konsulteerimist sotsiaalpartneritega kaubanduse ja investeeringute võimaliku mõju üle töökohtadele. Ennekõike on oluline koht säästval arengul, eelkõige mis puudutab inim- ja sotsiaalseid õigusi ning keskkonda.

Vastavalt COP le peaks võitlus globaalse soojenemise vastu olema nüüd ELi väärtuste lahutamatu osa.

1 Minute Timer

Tervitatav on ka suurem tähelepanu väikeettevõtjatele, kes seisavad uutele turgudele pürgides silmitsi 1 min Kaubandusstrateegia takistustega. Kõikidel läbirääkimistel lubatakse sihtotstarbelisi VKEdele keskenduvad sätteid — nagu nähakse ette ka ELi — Ameerika Ühendriikide Atlandi-üleses kaubandus- ja investeerimispartnerluses TTIP — ning korrapäraseid uuringuid takistuste kohta, millega VKEd konkreetsetel turgudel silmitsi seisavad. Samuti tervitab komitee ettepanekuid taaselavdada WTO ja mitmepoolset süsteemi, eelkõige Nairobis toimunud Selles rõhutatakse nii WTO eeskirjade koostamise aspekti kui ka vajadust sihipärasema lähenemisviisi järele, mis on eriti oluline, kui pidada silmas säästva arengu ja COP 21 konverentsi eesmärke koos ülemaailmsete väärtus- ja tarneahelate ning e-kaubanduse suurenemisega.

Mitmepoolse lähenemisviisi ülim olulisus tuleb säilitada, vältides näiteks vastuolulisi eeskirju või standardeid. Lisaks tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, et vältida peamiste riikide kõrvalejätmist, eelkõige mis puudutab vaesemaid arenguriike, nt Aafrikas. Komitee tervitab teatises antud lubadust, et ükski ELi kaubandusleping ei too kaasa tarbija- keskkonna- sotsiaal- või töökaitse taseme vähenemist 3.

Kaubanduspoliitikat tuleb näha kooskõlas säästva arengu, sealhulgas pikaajalise majandusliku jätkusuutlikkusega. Tarvis on kõrgetasemelist hästi ettevalmistatud arutelu nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.

On oluline, et kõik huvitatud pooled saavad olla kindlad, et nende häält võetakse kuulda. Komitee peab väga positiivseks kavatsust muuta kaubanduspoliitika avatumaks, läbipaistvamaks ja tarbijale kasutoovamaks. Tarbijate seisukohti tuleb arvesse võtta, et suurendada usaldust ja aidata tagada, et kaubandus muutuks jätkusuutlikumaks ja vastutustundlikumaks. Siiski jagab komitee Euroopa Tarbijaliitude Ameti BEUC muret, et siiani puuduvad mehhanismid ettevaatuspõhimõtte ja riskil põhineva lähenemisviisi kehtestamiseks kaubanduspoliitikas.

See omakorda kuulub innovatsiooni põhimõtte 4 alla. Komitee leiab siiski, et komisjon peaks rohkem tegutsema. Ta peab näitama, et on ise vastutav oma kaubandus- ja investeerimisläbirääkimiste eest, ning tõestama, et peab kinni oma väitest tegutseda kõigi huvides.

Komitee tervitab teatises esitatud lubadust tagada kõigil läbirääkimistel sama läbipaistvuse 1 min Kaubandusstrateegia, nagu saavutati Atlandi-ülest kaubandus- ja investeerimispartnerlust käsitlevatel läbirääkimistel kuid mitte veel Jaapani puhul. Korrapärased infotunnid iga läbirääkimistevooru ajal on kodanikuühiskonna jaoks olulised.

Komitee on pettunud, et arvestades tema institutsioonilist rolli ei ole teda ametlikult kaasatud spetsiaalsesse TTIP nõuanderühma.

See tuleb parandada tulevaste läbirääkimiste puhul. Komitee on eriti pettunud 1 min Kaubandusstrateegia, et teatises ei viidata kodanikuühiskonna järelevalvemehhanismidele, mis on ELi olemasolevates kaubanduslepingutes kaubanduse ja säästva arengu peatükkide tarvis ette nähtud, samuti ei mainita seda, kuidas neid arendada ja tugevdada.

Komitee leiab, et jõustamismehhanismid peavad samamoodi kehtima kaubanduse ja säästva arengu peatükkidele, alustades komisjoni ettepanekust 1 min Kaubandusstrateegia kohta.

Neil mehhanismidel on suur potentsiaal ja need võivad anda konkreetseid tulemusi. Need kujutavad endast olulist kanalit dialoogiks ja koostööks partnerriikide kodanikuühiskonnaga, kuid neid ei mainita üldse.

Maksureziimiga kauplemine

Komitee arvates on see vastuolus kavatsusega jätkata ambitsioonikate ja uuenduslike säästva arengu peatükkide edendamist kaubandus- ja investeerimislepingutes koos materiaalõiguslike sätetega, mida nad hõlmavad. Praeguseks on saadud piisavalt kogemusi, et arutleda ja teha järeldusi selgete positiivsete soovituste jaoks tulevikuks. Vaja on tasakaalustatud, struktureeritud ja tugevdatud riiklikke nõuanderühmi.

Sociedad Quimica y Minera (SQM) Q4 2018 Kasumikonverentsi kõne ülekanne

Samuti on olulised suutlikkuse suurendamine ja parem toetamine nii partnerriikide kui kohaliku kodanikuühiskonna jaoks, et innustada enamate organisatsioonide osalemist. Riiklike nõuanderühmade ühised koosolekud tuleb sätestada lepingutes, tagades piisavad rahastamisvahendid ja laiendatud volitused, et hõlmata kaubanduse ja säästva arengu laiematele eesmärkidele suunatud tegevusi.

On ka teisi üllatavaid lünki. Vaatamata sellele, et tegemist on komisjoni teatisega, ei võeta piisavalt arvesse vastastikuseid seoseid teiste peadirektoraatidega.

Voimalus Traders Club

Komitee ei ole veendunud, et komisjon on töötanud põhiküsimuste kohta välja peadirektoraatideülese lähenemisviisi. Komitee tunneb kahetsust, et puudub säästva arengu eesmärke käsitlev täielikult kooskõlastatud lähenemisviis. Kaubandusel ja investeeringutel on põhjapanev roll kõnealuste säästva arengu eesmärkide saavutamisel, mis määravad ülemaailmse tegevuskava järgmiseks 15 aastaks, kuid teatises on vaid kaks viidet säästva arengu eesmärkidele. See on selge kasutamata võimalus.

Komitee kutsub üles pakilisele dialoogile, et tagada kodanikuühiskonna kaasamine kaubanduse ja investeeringute mõju jälgimisse säästva arengu eesmärkide saavutamisel. EL peab samuti aktiivselt julgustama Aafrika-sisese kaubanduskoostöö hoogustumist, mis on Aafrika arengu jaoks olulise tähtsusega.

Samuti on komitee pettunud, et teatises ei mainita kaubanduspoliitika teisi keskseid valdkondi. Kuigi energia ja toorainete olulisust rõhutatakse korduvalt, ei mainita vajadust tagada oluline import asjaomastest riikidest, kellega vabakaubanduslepingu väljavaateid veel ei ole, või vähendada muul viisil ELi energiasõltuvust. Seejuures tuleks arvestada välismaal 1 min Kaubandusstrateegia ELi missioonide ja delegatsioonide rolli. Taust 2. Kaubandus ja investeeringud on ELi jaoks äärmiselt olulised.

Nagu 1 min Kaubandusstrateegia märgitakse, sõltub enam kui 30 miljonit töökohta ELis, st iga seitsmes töökoht, ekspordist. See on kolmas selleteemaline teatis. Teatises rõhutatakse vajadust tõhustada ELi kaubandust ja investeeringuid, vajadust suurendada läbipaistvust, ELi väärtuste edendamise tähtsust ning vajadust kooskõlastada kõnealust valdkonda ELi poliitika teiste põhivaldkondadega.

Teatises lubatakse pöörata rohkem tähelepanu väikeettevõtjatele, kes seisavad uutele turgudele pürgides silmitsi suuremate takistustega. Samuti rõhutatakse vajadust viia lõpule käimasolevad läbirääkimised, eelkõige Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle, ning läbirääkimised Jaapani ja Hiinaga 6 investeeringute üle.

Toonitatakse ka ELi ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu ratifitseerimist. Lubatakse suuremat tähelepanu kogu Aasiaga arendatavatele kaubandussuhetele, uuendatud rõhuasetust piirkondadevahelisele vabakaubanduslepingule ELi ja ASEANi riikide vahel, investeerimisalaseid läbirääkimisi Hongkongi ja Taiwaniga ning Indiaga takerdunud läbirääkimiste taasalustamise edendamist.

Kavandatud on vabakaubanduslepingud Austraalia ja Uus-Meremaaga ning kinnitatakse Mehhiko ja Tšiiliga sõlmitud kehtivate vabakaubanduslepingute ajakohastamine.

Rahvusvaheline MBA

Teatises kirjeldatakse, mil määral on ülemaailmse kaubanduse ja investeeringute mahu märkimisväärne ja pidev kasv viimastel kümnenditel aidanud kaasa üldise heaolu paranemisele ja tööhõive suurenemisele nii ELis kui ka mujal.

Siinkohal on oluline Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond. Sellest toetati aastatel — enam kui 27 töötajat 7. Samuti märgitakse, et tänapäeval sõltub ekspordist kaks kolmandikku rohkem töökohti kui 15 aastat tagasi.

Need töökohad nõuavad tipptasemel oskusi ja on keskmisest paremini tasustatud 8. Alates Teatises tuuakse esile ka ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu märkimisväärset positiivset mõju, mistõttu kaubandusbilansi puudujääk on nüüd muutunud ülejäägiks.

Teatises toonitatakse impordi ja ekspordi üha kasvavat vastastikust sõltuvust. Maailmakaubanduse muutuv nägu 3. Teatis avaldati ajal, mil kaubanduses toimuvad suured muutused.

Kaks hiljutist suurt rahvusvahelist lepingut avaldavad sügavat mõju maailmakaubanduse struktuurile. Kõigepealt võttis ÜRO Teatises viidatakse aga säästva arengu eesmärkidele vaid kaks korda. Sellele järgnesid Kaubandusel ja investeeringutel on oluline osa säästva arengu eesmärkide edendamisel, suunamisel ja elluviimisel, eelkõige seetõttu, et ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi UNCTAD hinnangul tuleb seatud eesmärkide saavutamiseks leida aastas täiendavalt 2,5 triljonit USA dollarit ja suurem osa sellest erasektorist.

Hiljuti Nairobis toiminud WTO Samuti on oluline kaubanduse ja investeeringute panus kliimamuutuste summutamisse.

Binaarse parim kauplemiseks viis

Pariisi kokkuleppe täielik mõju kaubandusele selgub hiljem. Edusammud läbirääkimistel mõnepoolse keskkonnatoodete lepingu EGA üle tõotavad olulist sammu kliimamuutuse integreerimisel mitmepoolsesse kaubanduspoliitikasse, kuid jätkuvalt on tarvis edasisi mitmepoolseid meetmeid, et edendada sidusust ja vastastikust 1 min Kaubandusstrateegia kaubanduse ja keskkonna vahel.

Rahvusvahelist kaubandust ja investeeringuid mõjutav teine oluline muutus on ülemaailmsete väärtusahelate ja tarneahelate märkimisväärne laienemine koos e-kaubanduse tohutu kasvuga. Suure osa kaubandusest moodustavad tänapäeval vahetooted ja -teenused, mis on lõpptoote osad.

Selline killustatud tootmisprotsess võib jaguneda paljude riikide vahel ning see võib muutuda, kuid ka arenguriigid teevad jõupingutusi, et spetsialiseeruda ülemaailmsete väärtusahelate konkreetsetele valdkondadele. Ülemaailmsed tarneahelad kattuvad ülemaailmsete väärtusahelate etappidega hankimise valdkonnas, kuid mitte kauba või teenuse loomise või lõpptootmise või turustamise etappidega.

Lihtotsing

Lisaks teenustega kauplemise traditsioonilisele aspektile peaks komisjon tähelepanelikult jälgima kõnealuse kasvu edasist arengut ning viise, kuidas see mõjutab rahvusvahelist kaubandust. Komitee tervitab ka komisjoni lubadust arendada edasi oma 1 min Kaubandusstrateegia ülemaailmsete tarneahelate vastutustundliku haldamise tagamiseks. Komitee tervitab komisjoni saavutatud edusamme, eelkõige töötaja õiguste alast algatust Myanmariga.

Täiesti ajakohane on selgem arusaam ülemaailmsete tarneahelate toimimisest ja eelkõige nende mõjust majandusele ja tööturule kolmandates riikides, et edendada säästvat arengut, kaasavat majanduskasvu, inimõigusi ja ennekõike inimväärsete töökohtade loomist.

Samuti koostab komitee juunis toimuva Rahvusvahelise Töökonverentsi eel eraldi arvamuse inimväärse töö kohta ülemaailmsetes tarneahelates, et tugevdada vastutustundliku ettevõtluse edendamist, mis on eesistujariigi Madalmaade üks prioriteet. Sellest hoolimata jääb mitmepoolne lähenemisviis kaubandusele väga oluliseks. Nagu nähtub Balis ja Nairobis saavutatud piirangutega kokkulepetest, on WTO ühiste eesmärkide saavutamine keeruline.

Komitee avaldab jätkuvalt tugevat toetust mitmepoolsusele, eelkõige seoses vajadusega saavutada säästva arengu ja COP 21 eesmärgid, samuti seoses ülemaailmsete väärtus- ja tarneahelate ja e-kaubanduse kasvuga. WTO tagab ülemaailmse ühilduvuse, toetudes oma vaidluste lahendamise 1 min Kaubandusstrateegia 181 min Kaubandusstrateegia hinnatakse kõrgelt ja kasutatakse üha sagedamini. On olemas reaalne oht, et jõustuvad megapiirkondlikud ja teised olulised kahepoolsed vabakaubanduslepingud võivad üksteisega kattuda ja isegi vastuolus olla.