Liigu sisu juurde

Samuti tuleb igale ettepanekule, mis võib Postiliidu jaoks kaasa tuua märkimisväärseid kulusid, lisada märge selle rahandusliku mõju kohta, mille koostab ettepanekut esitav liikmesriik pärast konsulteerimist rahvusvahelise bürooga, et saaks kindlaks määrata ettepaneku rakendamiseks vajalikud rahalised vahendid. Soovi korral võivad postinõukogu täiskogu istungitel ja komisjoni koosolekutel osaleda järgmised hääleõiguseta vaatlejad: This paper evaluates whether the policy timing has been proper in Korea by investigating the correlation between fiscal policy stance and economic conditions

We find that in the peripheral countries where sovereign bond yields decreased sharply in the yearsfiscal stance ceased to respond to sovereign debt accumulation We show that ignoring domestic absorption cycles leads to biased fiscal stance indicators, for both advanced and emerging economies, by up to There may be some dispute over what constitutes an optimal fiscal stance over the long run but little, if any, about the importance attached to ensuring that a sustainable stance persists Using a simple analytical framework, this paper then analyzes the sustainability of the government's fiscal stance taking into account the magneto of annual debt flows into the budget These studies and the drilling were conducted under the auspices of the U.

Operations Mission of the International Cooperation Administration. Al Marj area, located in the Province of Cyrenaica on the southern coast of the Mediterranean Sea, contains a land area of about 6, square kilometers. Along the Mediterranean shore is a narrow coastal plain that rises evenly to the base of an escarpment that forms the seaward front of an undulating plateau known as.

Al Jabal al Akhgiar.

Nõuandekomitee tegevuskulud kannavad Postiliit ja komitee liikmed administratsiooninõukogu määratud viisil. Nõuandekomitee liikmed ei saa tasu ega muud hüvitist. Pärast iga kongressi teeb nõuandekomitee ise ümberkorraldused administratsiooninõukogu kehtestatud raamistiku kohaselt. Administratsiooninõukogu eesistuja juhatab nõuandekomitee korralduskoosolekut, kus komitee valib oma eesistuja.

Bump ja Run Trading Strateegia JBLU Share Option tehingud

Nõuandekomitee määrab oma sisekorra ja koostab oma töökorra, võttes arvesse Postiliidu üldisi põhimõtteid, administratsiooninõukogu nõusolekul, kes on konsulteerinud postinõukoguga. Nõuandekomitee tuleb kokku kaks korda aastas.

Bump ja Run Trading Strateegia Forexi kauplemise voistlus

Koosolekud peetakse üldjuhul Postiliidu peakorteris samal ajal administratsiooninõukogu ja postinõukogu koosolekutega. Iga koosoleku toimumise kuupäeva ja koha määrab nõuandekomitee eesistuja kokkuleppel administratsiooninõukogu ja postinõukogu eesistujaga ning rahvusvahelise büroo peadirektoriga.

Nõuandekomitee kehtestab oma programmi järgmiste ülesannete raames: 8. Kui see on koosoleku teemast või dokumendi konfidentsiaalsusest lähtudes vajalik, võib erandlikel asjaoludel piirata õigust saada tekste ja dokumente. Kui asi puudutab mõnda postinõukogu huvitavat küsimust, tuleb sellisest olukorrast teatada administratsiooninõukogule ja postinõukogule. Kui administratsiooninõukogu peab seda vajalikuks, võib ta seejärel piirangud üle vaadata, konsulteerides vajaduse korral postinõukoguga; 8.

Kui nõuandekomitee koosoleku päevakord sisaldab administratsiooninõukogule või postinõukogule huvipakkuvaid küsimusi, esindavad koosolekul neid organeid administratsiooninõukogu eesistuja ja postinõukogu eesistuja. Postiliidu organitega tõhusate kontaktide tagamiseks võib nõuandekomitee määrata esindajad, kes osalevad kongressi, administratsiooninõukogu ja postinõukogu või nende komisjonide koosolekutel hääleõiguseta vaatlejatena.

Taotluse korral võivad nõuandekomitee liikmed kooskõlas artikli lõikega 16 ja artikli lõikega 12 osaleda administratsiooninõukogu ja postinõukogu täiskogu istungitel ja komisjoni koosolekutel.

Ülemaailmse Postiliidu üldeeskirjade esimene lisaprotokoll

Samuti võivad nad kooskõlas artikli lõikega 18 ja artikli lõikega 14 võtta osa töörühmade ja projektirühmade tööst. Nõuandekomitee liikmed võivad viibida kongressil hääleõiguseta vaatlejatena. Taotluse korral võivad nõuandekomitee istungitel osaleda järgmised hääleõiguseta vaatlejad: Logistilistel põhjustel võib nõuandekomitee piirata kohalolijate arvu ühe osaleva vaatleja kohta.

Nõuandekomitee võib ka piirata nende õigust osaleda aruteludes.

Bump ja Run Trading Strateegia Binaarsed variandid fraktsioonid

Kui see on istungi teemast või dokumendi konfidentsiaalsusest lähtudes vajalik, võib vaatlejad erandlikel asjaoludel mõnest istungist või selle osast eemale jätta või piirata nende õigust saada dokumente. Kui asi puudutab mõnda Postinõukogu huvitavat küsimust, tuleb sellisest olukorrast teatada administratsiooninõukogule ja postinõukogule.

Estonian - English dictionary

Kui administratsiooninõukogu peab seda vajalikuks, võib ta seejärel piirangud üle vaadata, konsulteerides vajaduse korral Postiliiduga. Peadirektori vastutusel tagab rahvusvaheline büroo nõuandekomiteele sekretariaaditeenused. Artikli muutmine Nõuandekomitee tegevust käsitlev teave 1.

Nõuandekomitee teavitab pärast iga oma istungit administratsiooninõukogu ja postinõukogu oma tegevusest ning saadab nende organite eesistujatele muu hulgas oma koosolekute protokolli kokkuvõtte koos soovituste ja seisukohtadega.

Nõuandekomitee koostab administratsiooninõukogule oma tegevuse aastaaruande, mille koopia saadetakse postinõukogule. Aruanne lisatakse administratsiooninõukogu dokumentatsioonile, mille kooskõlas artikliga saavad Postiliidu liikmesriigid, nende määratud ettevõtjad ja piirkondlikud postiliidud.

Nõuandekomitee esitab kongressile oma tegevuse üksikasjaliku aruande ning saadab selle liikmesriikidele ja nende määratud ettevõtjatele vähemalt kaks kuud enne kongressi avamist. Artikli muutmine Dokumentides, aruteludel ja ametlikus kirjavahetuses kasutatavad keeled 1.

Postiliidu dokumentides kasutatakse araabia, hispaania, inglise ja prantsuse keelt. Kasutatakse ka hiina, portugali, saksa ja vene keelt, tingimusel et nendes keeltes esitatakse ainult kõige olulisemad dokumendid. Muid keeli võib kasutada tingimusel, et asjakohase taotluse esitanud liikmesriigid tasuvad kõik kaasnevad kulud.

Liikmesriik või liikmesriigid, kes on taotlenud mõne mitteametliku keele kasutamist, moodustavad ühe keelerühma. Dokumendid avaldab rahvusvaheline büroo ametlikus keeles ja nõuetele vastavate keelerühmade keeltes kas vahetult või nende keelerühmade piirkondlike kontorite kaudu rahvusvahelise büroo poolt kinnitatud korras. Dokumentide avaldamisel eri keeltes lähtutakse ühistest standarditest.

Vahetult rahvusvahelise büroo avaldatavad dokumendid jaotatakse võimaluse korral kõikides taotletud keeltes ühel ajal.

Populaarseimad mängud - Microsoft Store

Liikmesriikide või nende määratud ettevõtjate ja rahvusvahelise büroo kirjavahetus ning büroo ja Postiliidu väliste üksuste kirjavahetus võib toimuda igas keeles, mille jaoks rahvusvaheline büroo pakub tõlketeenust. Kulud, mis kaasnevad tõlkimisega mis tahes keelde, sealhulgas lõike 5 kohaldamisega kaasnevad kulud, tasub vastava keele kasutamist taotlenud keelerühm.

Ametlikku keelt kasutavad liikmesriigid teevad mitteametlike dokumentide tõlkimise eest ühekordse makse, mille suurus makseühiku kohta on sama, mida maksavad need liikmesriigid, kes kasutavad rahvusvahelise büroo teist töökeelt. Kõik ülejäänud dokumentide esitamise kulud kannab Postiliit. Nende Postiliidu kantavate kulutuste ülemmäär, mis tehakse dokumentide esitamiseks hiina, portugali, saksa ja vene keeles, määrab kindlaks kongress oma resolutsiooniga.

Keelerühma tasutavad kulud jagatakse selle rühma liikmete vahel vastavalt nende osalusele Postiliidu kulutuste katmisel. Kulud võib keelerühma liikmete vahel jagada ka teistsuguse süsteemi kohaselt, kui asjaomased liikmesriigid on sellega nõus ning teatavad rahvusvahelisele büroole oma otsusest rühma esindaja kaudu.