Liigu sisu juurde

This partnership approach should extend to EU committees, to national parliaments and national, local and regional authorities, to social partners and to stakeholders and civil society so that everyone is involved in delivering on the vision. Only a few years ago, the division of Europe ended as new Member States entered the Union and other states embarked on the road towards membership or a closer relation with the Union. Copyright underpins creativity and the cultural industry in Europe.

The EU must continue its outreach to other parts of the world in pursuit of a worldwide solution to the problems of climate change at the same time as we implement our agreed climate and energy strategy across the territory of the Union. Suur sõltuvus fossiilkütustest näiteks naftast KauplemineVIW Lisa naitajad toorainete ebatõhus kasutamine põhjustavad meie tarbijatele ja ettevõtjatele kahjulikke ja kulukaid hinnašokke, ohustades sel moel meie majanduslikku turvalisust ja soodustades kliimamuutusi.

Maailma rahvastiku suurenemine kuuelt miljardilt üheksa miljardi inimeseni suurendab üleilmset konkurentsi seoses loodusvaradega ja survet keskkonnale. EL peab kliimamuutuste probleemile üleilmset lahendust otsides kaasama ka edaspidi sellesse ülejäänud maailma ning samal ajal rakendama kogu liidu territooriumil oma kokkulepitud kliima- ja energiastrateegiat. Europe must act to avoid decline Euroopa peab majanduslanguse ärahoidmiseks tegutsema There are several lessons we can learn from this crisis: Praegusest kriisist oleme saanud mitu kogemust: - The 27 EU economies are highly interdependent: the crisis underscored the close links and spill-overs between our national economies, particularly in the euro area.

Reforms, or the KauplemineVIW Lisa naitajad of them, in one country affect the performance of all others, as recent events have shown; moreover, the crisis and severe constraints in public spending have made it more difficult for some Member States to provide sufficient funding for the basic infrastructure they need in areas such as transport and energy not only to develop their own economies but also to help them participate fully in the internal market.

Nagu on näidanud hiljutised sündmused, mõjutavad ühe riigi reformid või nende puudumine kõikide ülejäänud riikide olukorda. Lisaks on kriisi ja riiklike kulutuste range piiramise tõttu teatavatel liikmesriikidel senisest keerulisem rahastada piisaval määral põhiinfrastruktuuri sellistes valdkondades nagu transport ja energeetika, et arendada nende endi majandussüsteemi ja osaleda täielikult siseturul; - Coordination within the EU works: the response to the crisis showed that if we act together, we are significantly more effective.

We proved this by taking common action to stabilise the banking system and through the adoption of a European Economic Recovery Plan. In a global world, no single country can effectively address the challenges by acting alone; - ELi sisene koordineerimine annab tulemusi: kriisile reageerimine näitas, et üheskoos tegutsemine annab märkimisväärselt tõhusamaid tulemusi.

Seda tõestasid pangandussüsteemi stabiliseerimiseks võetud ühismeetmed ja Euroopa majanduse elavdamise kava vastuvõtmine. Maailmas ei saa ükski riik üksinda tegutsedes probleeme tõhusalt lahendada; - The EU adds value on the global scene. The EU will influence global policy decisions only if it acts jointly. Stronger external representation will need to go hand in hand with stronger internal co-ordination.

EL mõjutab üleilmseid poliitikaotsuseid ainult juhul, kui ta tegutseb ühiselt.

 • A moment of transformation 7 1.
 • ASX VEENNA aktsiate tehingud
 • Trading System UK
 • Selleks peab meil olema julgust loobuda liikmesriikide kapseldunud mõtteviisist telekommunikatsiooni reguleerimisel, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õigusaktides, raadiolainete haldamisel ning konkurentsiõiguse kohaldamisel.
 • equities - Estonian translation – Linguee
 • Investeerimiskonto · KKK · LHV
 • EUR-Lex - DC - EUR-Lex

ELi tugevam esindamine väljaspool liidu piire peab käima käsikäes sisemise koordineerimise suurendamisega. The crisis has not just been a one-off hit, allowing us to resume "business as usual". The challenges that our Union faces are greater than before the recession, whilst our room for manoeuvre is limited. Moreover, the rest of the world is not standing still.

The enhanced role of the G20 has demonstrated the growing economic and political power of emerging countries. Kriis ei ole ühekordne hoop, mis võimaldab meil jätkata oma tavapärast tegevust. Liit peab lahendama probleeme, mis on majanduslanguse eelse ajaga võrreldes keerulisemad, kuid tegutsemisruum on samal ajal piiratud. Ka ülejäänud maailm otsib lahendusi.

G20 suurenenud roll näitab areneva majandusega riikide majandusliku ja poliitilise võimu kasvu. Europe is left with clear yet challenging choices. Either we face up collectively to the immediate challenge of the recovery and to long-term challenges — globalisation, pressure on resources, ageing, — so as to make up for the recent losses, regain competitiveness, boost productivity and put the EU on an upward path of prosperity "sustainable recovery".

Euroopa peab tegema selge, kuid raske valiku. Ühe võimalusena tuleb asuda ühiselt lahendama majanduse kohest KauplemineVIW Lisa naitajad takistavaid ja muid pikaajalisi probleeme, nagu üleilmastumine, ressursside nappus ja elanikkonna vananemine, et heastada hiljutised tagasilangused, taastada konkurentsivõime, suurendada tootlikkust ja suunata EL tagasi teele jõukuse suunas majanduse jätkusuutlik elavdamine.

Or we continue at a slow and largely uncoordinated pace of reforms, and we risk ending up with a permanent loss in wealth, a sluggish growth rate "sluggish recovery" possibly leading to high levels of unemployment and social distress, and a relative decline on the world scene "lost decade".

 • LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta.
 • Kaubandusvoimaluste vahendid
 • Investeerimis Bitkoin koolitus
 • Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?

Teise võimalusena võib jätkata aeglaseid ja suurel määral koordineerimata reforme ning riskida heaolu püsiva kaotuse ja tagasihoidliku majanduskasvuga majanduse aeglane elavdaminemis võib kaasa tuua kõrge töötusemäära ja sotsiaalse kitsikuse ning ELi tähtsuse suhtelise languse rahvusvahelisel tasandil nn kaotatud aastakümme.

Three scenarios for Europe by Euroopa kolm võimalikku arenguteed But we can also count on our strong values, democratic institutions, our consideration for economic, social and territorial cohesion and solidarity, our respect for the environment, our cultural diversity, respect for gender equality — just to name a few. Many of our Member States are amongst the most innovative and developed economies in the world.

But the best chance for Europe to succeed is if it acts collectively — as a Union.

Binaarse valiku strateegia tootamine Kuidas teenida raha Bitkoini kaevandamise abil

Euroopal on mitmeid tugevusi: näiteks andekas ja loov elanikkond, tugev tööstusbaas, elujõuline teenindussektor, jõudsalt edenev kvaliteetne põllumajandussektor, tugevad meretraditsioonid, ühtne turg ja ühisraha ning positsioon maailma suurima kaubandusblokina ja välismaiste otseinvesteeringute peamise sihtkohana.

Samuti on meie tugevuseks olulised väärtused, demokraatlikud institutsioonid, püüe majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning solidaarsuse poole, keskkonnasäästlikkus, kultuuriline mitmekesisus ning sooline võrdõiguslikkus.

Mitmed liikmesriigid kuuluvad maailma kõige innovatiivsemate ja arenenumate majandussüsteemide hulka. Ometi on Euroopa edu võtmeks ühine tegutsemine liiduna. When confronted with major events in the past, the EU and its Member States have KauplemineVIW Lisa naitajad to the challenge. In the s, Europe launched the largest single market in the world backed by a common currency. Only a few years ago, the division of Europe ended as new Member States entered the Union and other states embarked on the road towards membership or a closer relation with the Union.

Over the last two years common action taken at the height of the crisis through the European Recovery Plan helped prevent economic meltdown, whilst our welfare systems helped protect people from even greater hardship. EL ja tema liikmesriigid on varemgi suutnud oluliste sündmustega toime tulla.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? The Vantage FX App enables you to open an account, manage your funds by making deposits and withdrawals and access a feature-packed trading platform. Equipped with features such as order management, customised watchlists, alerts, and more, the Vantage FX App provides an enhanced trading experience. Before opening a live trading account, traders can access a demo account via the Vantage FX App.

All of this and more is now accessible from your mobile device anywhere, any time.

Trade kohvivoimalused Kuidas automatiseerida oma kauplemissusteemi

Võõrandamisel makstakse tulumaks müügisummalt. Kuidas deklareerida välisriigis võõrandatud väärtpaberid? Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad samad reeglid mis Eestis omandatud väärtpaberite puhul.

Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- ja turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse KauplemineVIW Lisa naitajad tehingu valuuta on muu kui euro Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, mis kehtis kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8. Deklareerimine tavasüsteemis Selliste aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu.

Millist infot sisaldab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni eeltäidetud tabel 6. Nasdaq CSD endise Eesti Väärtpaberite Keskregistri EVK kaudu tehtud väärtpaberitehingute kohta saadud andmete põhjal eeltäidab maksuhaldur füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6. Kuna Nasdaq CSD-l puuduvad andmed kõikide tehingute kohta, peab maksumaksja ise lisama tabelis puuduvad andmed tema tehingute kohta, mis ei ole tehtud Nasdaq CSD kaudu või mis on ta teinud esindajakonto, mitte oma isikliku konto kaudu.

Samas tuleb maksumaksjal ka Nasdaq CSD esitatud tehingute infot täiendada. Näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumuse kohta.

Deklareerimine tavasüsteemis Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu vara võõrandamisest saadud tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.

BDO aktsiad tehingute valikud Binaarsed valikud 5-minutilise strateegia

Valuutatulu ei tohi deklareerida väärtpaberituluna. Deklareerimine tavasüsteemis Ei, LHV Brokeris tehtud valuutatehingud on nagu väärtpaberitehingud ja tuleb kajastada tabelis 8. Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6.

Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski teha. Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon.

Futuuri puhul soovitame tuludeklaratsioonis valida väärtpaberi liigiks tuletisväärtpaberid. Soetamismaksumus sisaldab väärtpaberite soetamisega seotud kulusid enamasti teenustasud, aga ka näiteks optsioonipreemia ja optsioonitehingute teenustasud optsioonide kasutamise puhul. Väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võetakse arvesse ka siis, kui need suurendavad tehingu kahju. Võõrandamisega seotud kulude hulka kuuluvad teenustasud. Tabelis 8.

Raamatupidamine aktsiaoptsioonitehingute tegemiseks ariuhenduses Valem valik Treasury Stock

Summad ümardatakse kahe komakoha täpsusega ja vajaduse korral tehakse seda ka väärtpaberi kogusega piirang tuleneb tuludeklaratsiooni edastamise keskkonnast.

Väärtpaberite lühikeseks müügi tehingu andmed näidatakse LHV maksuaruande tabelites 6. Optsioonipreemia saab kuludes arvesse võtta aktsia soetamismaksumuse hulgas siis, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse. Kui optsioon ei realiseeru st optsiooni alusvara ei osteta või ei müüdasiis optsioonipreemiat kuludesse arvestada ei saa.

EUR-Lex Access to European Union law

Ühe inimese piires makseta väärtpaberikannet ei ole vaja deklareerida, selle võib deklaratsioonilt kustutada. The Commission will make legislative proposals before the end of to reduce the differences between national copyright regimes and allow for wider online access to works by users across the EU, including through further harmonisation measures.

The proposals will include: i portability of legally acquired content, ii ensuring cross-border access to legally purchased online services while respecting the value of rights in the audiovisual sector, iii greater legal certainty for the cross-border use of content for specific purposes e.

FS peamine kaubandussusteem Binaarsed valikud Review UK

Käibemaksuga seotud koormuse ja takistuste vähendamine piiriülese müügi puhul 2. Reducing VAT related burdens and obstacles when selling across borders Mitme riigi erinevate süsteemide järgimise keerukus on tõeline takistus nende ettevõtjate jaoks, kes püüavad piiriüleselt kaubelda nii veebis kui ka väljaspool seda. The complications of having to deal with many different national systems represent a real obstacle for companies trying to trade cross-border both on and offline.

Since 1 Januarywith the entry into force Kaubandussusteem Excelis. new "place of supply" rules backed unanimously by 28 Member StatesVAT on all telecommunications, broadcasting and electronic services is levied where the customer is based, rather than where the supplier is located.

Sellega paralleelselt rakendati elektroonilise registreerimise ja maksete süsteem, et vähendada nende ettevõtjate kulusid ja halduskoormust, keda see puudutab. Seda tuleks laiendada ka nii ELi sees kui ka väljaspool KauplemineVIW Lisa naitajad veebis tellitavatele materiaalsetele kaupadele. Selle asemel, et deklareerida ja maksta käibemaksu eraldi igas liikmesriigis, kus nende kliendid asuvad, saaksid ettevõtjad esitada ühe deklaratsiooni ja teha ühe makse oma liikmesriigis.

Investeerimiskonto

In parallel, an electronic registration and payment system has been implemented to reduce the costs and administrative burdens for businesses concerned. This should be extended to tangible goods ordered online both within and outside the Pollumajandusvoimalustega kauplemine. Instead of having to declare and pay VAT to each individual Member State where their customers are based, businesses would be able to make a single declaration and payment in their own Member State.

Praegu saab veebis kolmanda riigi tarnijalt tellitud kaupade puhul kasutada väikeste kaubapartiide impordierandit, mis lubab saata kaubad ELi eraisikutest klientidele käibemaksuvabalt. See tähendab konkurentsieelist ELi tarnijate ees ning juba on mitmest liikmesriigist antud märku turumoonutustest. Kui käibemaksu kogumine toimuks ühtse lihtsustatud elektroonilise registreerimise ja maksmise süsteemi kaudu, poleks sellist erandit enam vaja.

Currently goods ordered online from third country suppliers can benefit from the small consignment import exemption allowing shipment free of VAT to EU private customers. This gives them a competitive advantage over EU suppliers and market distortions have already been signalled in various Member States.

Such an exception would no longer be needed if VAT were to be collected through a single and simplified electronic registration and payment mechanism. Sellised turumoonutused vähendavad ELi ettevõtjate käivet aastas kuni 4,5 miljardit eurot. Komisjon teeb tööd selle nimel, et KauplemineVIW Lisa naitajad koormust, mille põhjustavad piiriülese e-kaubanduse jaoks erinevad käibemaksusüsteemid, luua ELi ettevõtjate jaoks võrdsed tingimused ja tagada, et käibemaksutulu laekub tarbija liikmesriiki.

Ühtlasi uurib komisjon üldise käibemaksureformi kontekstis, kuidas läheneda teatavate e-teenuste, nt digiraamatute ja veebiväljaannete maksukohtlemisele. The Commission is working to minimise burdens attached to cross-border e-commerce arising from different VAT regimes, provide a level playing field for EU business and ensure that VAT revenues accrue to the Member State of the consumer.

The Commission will also explore how to address the tax treatment of certain e-services, such as digital books and online publications, in the context of the general VAT reform. Lisaks esitab komisjon seoses otsese maksustamisega peatselt tegevuskava äriühingu tulumaksu uuendatud käsituse kohta ühtsel turul, mille kohaselt tuleks kasum maksustada seal, kus luuakse väärtus, ning seda ka digitaalmajanduse puhul. In addition, as regards direct taxation, the Commission will shortly present an Action Plan on a renewed approach for corporate taxation in the Single Market, under which profits should be taxed where the value is generated, including in the digital economy.

The Commission will make legislative proposals in to reduce the administrative burden on businesses arising from different VAT regimes including i extending the current single electronic registration and payment mechanism to intra-EU and 3rd country online sales of tangible goods, ii introducing a common EU-wide simplification measure VAT threshold to help small start-up e-commerce businesses, iii allowing for home country controls including a single audit of cross-border businesses for VAT purposes and iv removing the VAT exemption for the importation of small consignments from suppliers in third countries.

Täiustatud digitaalvõrkude ja innovaatiliste teenuste arenguks sobivate tingimuste ja võrdsete tingimuste loomine 3. Creating the right conditions and a level playing field for advanced digital networks and innovative services Digitaalne ühtne turg tuleb rajada töökindlatele, usaldusväärsetele, kiiretele ja taskukohastele võrkudele ja teenustele, KauplemineVIW Lisa naitajad puhul oleks tagatud tarbijate põhiõigused privaatsusele ja isikuandmete kaitsele, soodustades samas innovatsiooni.

See eeldab, et telekommunikatsioonisektor on piisavalt tugev, konkurentsivõimeline ja paindlik, et teha vajalikud investeeringud ja kasutada selliseid uusi lahendusi nagu pilvandmetöötlus, suurandmete töövahendid ja asjade internet. Mõningate veebiplatvormide turuvõim tekitab küsimusi eeskätt siis, kui tegemist on kõige võimsamate platvormidega, kellest teised turuosalised sõltuvad üha rohkem.

Lainefunktsiooni analüüs - Arvutuskeemia - TalTech

The Digital Single Market must be built on reliable, trustworthy, high-speed, affordable networks and services that safeguard consumers' fundamental rights to privacy and personal data protection while also encouraging innovation.

This requires a strong, competitive and dynamic telecoms sector to carry out the necessary investments, to exploit innovations such as Cloud computing, Big Data tools or the Internet of Things. The market power of some online platforms potentially raises concerns, particularly KauplemineVIW Lisa naitajad relation to the most powerful platforms whose importance for other market participants is becoming increasingly critical.

Telekommunikatsiooninormide muutmine eesmärgipäraseks 3. Making the telecoms rules fit for purpose IKT võrkudele on rajatud kõik digitaaltooted ja -teenused, mis omakorda võivad toetada meie elu kõiki aspekte ja viia edasi Euroopa majanduse elavdamist. Hästi toimivad turud pakuvad juurdepääsu suure jõudlusega traadiga ja traadita lairibaside taristule taskukohaste hindadega.

ELi telekommunikatsiooninormide järjestikused muutmised koos ELi konkurentsinormide kohaldamisega on olnud üliolulised, et tagada turgude konkurentsivõimelisem toimimine ja pakkuda tarbijatele ja ettevõtjatele madalamaid hindu ja parema kvaliteediga teenuseid.

Tõhus konkurents on üks olulisi tegureid, mis soodustab investeeringuid telekommunikatsioonivõrkudesse.

ICT networks provide the backbone for digital products and services which have the potential to support all aspects of our lives, and drive Europe's economic recovery. Well-functioning markets deliver access to high-performance fixed and wireless broadband infrastructure, at affordable prices. Successive adaptations of the EU's telecoms rules combined with the application of EU competition rules, have been instrumental KauplemineVIW Lisa naitajad ensuring that markets operate more competitively, bringing lower prices and better quality of service to consumers and businesses.

Effective competition is a key driver for investment in telecoms networks. Praegu toimuvad selles sektoris struktuursed muutused ning endiselt avaldab mõju riikide turgude isoleeritus, regulatsiooni ühtsuse ja prognoositavuse puudumine ELis, seda eriti raadiospektri osas, aga ka piisavate investeeringute puudumine eriti maapiirkondades, ning neid probleeme ei ole võimalik täielikult lahendada ühtse telekommunikatsioonituru paketi üle toimuvate arutelude käigus.

Seepärast kavatseb komisjon selle protsessi põhjalikumaks muutmise huvides vaadata läbi kõik kehtivad õigusaktid ja esitada vajaduse korral ettepanekud nende muutmiseks.

Esimene oluline samm on võtta vastu ühtse telekommunikatsioonituru pakett, milles peaks komisjoni eelduste kohaselt sätestatama võrguneutraalsuse selged ja ühtlustatud normid ning mis peaks käivitama rändluse lisatasude lõpliku kaotamise eriti andmeside puhul.

Today, the sector is undergoing structural changes and still suffers from isolated national markets, a lack of regulatory consistency and predictability across the EU, particularly for radio spectrum, and lack of sufficient investment notably in rural areas, problems which will not be fully resolved in the context of the ongoing discussions on the Telecoms Single Market package.

Therefore with a view to injecting greater ambition in this process, the Commission will review all of the existing legislation and make proposals for changes where necessary. A first essential step is the adoption of the Telecoms Single Market package which the Commission expects will provide clear and harmonized rules for net neutrality and will set in motion the final elimination of roaming surcharges in particular for data.

Lairibateenuste kasutuselevõtu üks ülioluline komponent on raadiospekter. Seda hallatakse riikide tasandil ning liikmesriigid saavad spektrikasutusõiguse müügist väärtuslikku tulu, mis jääb liikmesriigi ainukasutusse.

Samas on raadiospektri riikliku haldamise tagajärjeks väga varieeruvad tingimused erinevad nt sageduslubade kestvused, leviala katvuse nõuded. Asjaolu, et liikmesriikide tasandil toimuva spektri eraldamise jaoks puuduvad kogu ELi hõlmavad järjepidevad eesmärgid ja kriteeriumid, loob sisenemistõkked, takistab konkurentsi ja vähendab investeerijate jaoks prognoositavust kogu Euroopas.

Seepärast peaksid liikmesriigid raadiospektrit haldama ühtlustatuma raamistiku alusel, mis KauplemineVIW Lisa naitajad kooskõlas vajadusega digitaalse ühtse turu järele. Radio spectrum is a vital building block for the deployment of broadband services.

Binaarsete valikute suundumused Must Stone Trading System

It is managed at national level and Member States receive valuable revenues from the sale of spectrum rights — and these revenues will remain exclusively with Member States.

However, national spectrum management results in widely varying conditions e. Therefore, the radio spectrum should be managed by Member States under a more harmonised framework that is consistent with the need for a Digital Single Market. Komisjon esitab konkreetsed ettepanekud lasta vabaks MHz sagedusriba, mis on eriti sobiv lairibateenuste pakkumiseks maapiirkondades, võttes sealjuures arvesse audiovisuaalse meedia levitamise spetsiifikat. The Commission will make specific proposals regarding the coordinated release of the MHz band, which is particularly well-suited for ensuring the provision of broadband services in rural areas, while accommodating the specific needs of audiovisual media distribution.