Liigu sisu juurde

Oktoobris arutasime õppekorralduse selliselt kujundamise üle, et õppekavalt väljalangemine väheneks. Selle saavutamiseks toetame teadlaskonna rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu, viime läbi rahvusvahelises koostöös ja välisrahastuse toel teadusprojekte ning kujundame eesmärgipäraselt oma rahvusvahelist mainet.

Esimene plokk lõppes paneelaruteluga, mida juhtis õppeprorektor Aune Valk ja mille osalised olid kõigi valdkondade dekaanid ning üliõpilaskonna esimees Karl Lembit Laane.

Fookusvaldkondi arendame lähtuvalt ülikooli tegevuspõhimõtetest, mis on interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ning nõudlikkus ja jätkusuutlikkus. Haridussüsteemil on oluline roll, et toetada ühiskondlikku kohanemisprotsessi. Tõhus haridus võimaldab ühiskonna liikmetel võtta vastutust ja olla aktiivne kodanik. Hariduse ees on mitu ülesannet: ühelt poolt nõuab ühiskonna suurenev digitaliseerumine uusi oskusi ning üleilmastumise kaudu seisame silmitsi üha keerukamate probleemidega, teisalt seab demograafiline olukord meile uusi raskusi.

Aune Valk selgitas oma etteaste alguses, miks on tasulisest kõrgharidusest üldse vaja rääkida. Tema sõnul on kõrghariduses erinevate arvutuste järgi puudu umbes 80 mln eurot aastas, ent järgmiseks aastaks saadav lisa vaid 7 mln eurot.

Esimese põhjusena eraraha kaasamiseks tõi Valk välja asjaolu, et kõrgharidusest saavad kasu nii riik kui inimene, kuid kuna riik panustab kõrgharidusse suure enamuse ning palkade erinevus kõrgharidust ja keskharidust nõudvatel töökohtadel on marginaalne, saab riik kõrgharidusse panustamisest teatud mõttes kahju. Seega peaks tema hinnangul panustama kõrghariduse rahastusse kasusaaja ehk tudeng.

Teiseks probleemiks on vastuvõtu vähendamine kõrghariduse esimese astme õppesse.

Strateegiline juhtimine

Kolmas murekoht on lektorite palk, mis jääb kohati alla õpetaja palgale. Üliõpilaskonna esimees Karl Lembit Laane tõi välja EuroStudent küsitluse viimased andmed, mille kohaselt töötab regulaarselt 68 protsenti tudengitest ning koos õppimisega on nende töönädala maht 60 tundi.

Esimene plokk lõppes paneelaruteluga, mida juhtis õppeprorektor Aune Valk ja mille osalised olid kõigi valdkondade dekaanid ning üliõpilaskonna esimees Karl Lembit Laane. Aune Valk selgitas oma etteaste alguses, miks on tasulisest kõrgharidusest üldse vaja rääkida.

Laane selgitas, et struktuursete takistuste loomisel on põhjused küll erinevad, kuid tulemus sama, viidates Valgu väljatoodud halvenevale ligipääsule kõrgharidusele. Rektoraat ja strateegiakavandid Seoses 1. Üliõpilaskonna juhatus arutas oma ettepanekuid rektoraadi liikmetega Enim edu saavutasime ruumilise arengu strateegiaga, kuhu läksid sisse meie ettepanekud seoses üliõpilasorganisatsioonide õigusega kasutada ülikooli hooneid oma tegevusteks.

Olemasolevate hoonete ruumiprogrammis muudatuste tegemisel ja uute hoonete planeerimisel soovime, et arvestataks üliõpilaste ühistööks, õppimiseks ja loengutevahelise aja veetmise ruumide vajadusega ning Maarjamõisa piirkonda soovime pargiala koos rekreatsiooni- spordi- ja puhkerajatiste ning teenindavate ehitistega.

Binaarne valik Puha Graal

Siinkohal soovib juhatus eraldi tänada endise meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskogu liiget Kaspar Plaati, kes meie tähelepanu sellele vajadusele juhtis ning veenis ka oma valdkonna dekanaati seda vajadust rõhutama. Eesti keele ja rahvusvahelistumise põhimõtete juures panime enim rõhku sellele, et ka eesti keelt mitte valdavad nõukogu liikmed saaksid nõukogu tööst osa võtta.

Meie ettepanek oli, et nõukogus oleks tagatud tõlkimisvõimalused ning kui nõukogu koosseisust üle poole ei valda eesti keelt, läheks nõukogu töö automaatselt ingliskeelseks. Vastutus selliste tingimuste loomise eest lasuks nõukogu töö korraldajal. Finantsstrateegia osas meil erilist edu ei olnud, kuigi ka meie ettepanekud tagasihoidlikumad. Põhiline soov oli, et ülikool märgiks selles dokumendis ära üliõpilasorganisatsioone soosiva keskkonna loomise Blockchain Explorer kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamise.

Strateegiakavandid lähevad ülikooli nõukogule täiendamiseks ja kinnitamiseks eeldatavasti Volikogu koosolek Volikogu töökas koosseis kohtus taaskord 8. Kohal olid ka üliõpilasesinduse büroo liikmed ning vastastikku tutvustati üksteisele oma aasta plaane.

  • Arengukava | Tallinna Ülikool
  • Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele -Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
  • Strateegiline juhtimine | Tartu Ülikool
  • Avalikud arutelud | Haridus- ja Teadusministeerium

Valdkondade esindajate tegevusplaanides oli eesmärke alates ühtsustunde suurendamisest kuni e-õppe ja digivõimaluste tagamiseni üliõpilastele. Üliõpilaskonna esimees jätkab vankumatult, lähtudes oma valimislubadustest: ülikool ei tohi võtta üliõpilaselt tahet õppida, TÜÜE ei tohi võtta esindajalt tahet esindada, TÜÜE ei tohi jääda üliõpilaskonnast kaugeks ning TÜÜE huvid suhtluses ülikooliväliste organisatsioonidega ei tohi jääda esindamata.

Neid tegevusi toetavad arendustiim ja kommunikatsioonispetsialistid.

Avalikud arutelud

Märksõnad hariduspoliitika maastikul on õppejõudude koolitamine, tagasisidesüsteem, kvaliteedijuhtimise süsteem ja õigusaktide reform. See, millega ta tegeleb, on väga põnev — turundussemiootika. Sellga võid tutvuda tema kodulehel. Kuid mis on tema ülesanne TÜÜEs? TÜÜE püüab kogu hingest seista tudengite heaolu ja õiguste eest, kuid selle õnnestumisel on suur roll tudengite osavõtul protsessist.

Aga see on vähene… Miks?

Binaarne valik Robot usaldusvaarne

Seda Sven uuribki. Ta lõi küsimustiku, millele vastas tudengit. Ning edasi toimetab Sven tõeni jõudmiseks juba fookusgrupiga.

Õigusemõistmise kunst

Oleme kõigile osavõtu eest väga tänulikud! TÜÜE ja Nõustamiskeskus Alates eelmisest aastatst oleme suurendanud koostööd nõustamiskeskusega, sest koostöökohti on ohtralt ning eesmärk — üliõpilaste heaolu suurendada — on ühine.

Oktoobris arutasime õppekorralduse selliselt kujundamise üle, et õppekavalt väljalangemine väheneks.

  1. Tel
  2. Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.
  3. В конце концов Наи принесла самые глубокие извинения Глубоко вздохнув, Николь поглядела в окно.

Ühe lahendusena näeme füüsilise õpikeskkonna ümbermõtestamist ja -töötamist, teisalt on oluline üliõpilaste omavahelise koostöö soosimine nii õppeainetes kui ka õppekavaüleselt.

Lisaks arutasime erivajadusega üliõpilaste huvikaitse üle.

Oktoober üliõpilasesinduses – TÜÜE

Kahjuks on erivajadused Ulikooli uhenduse kaasamise strateegia ühiskonnas endiselt stigmatiseeritud ning erivajadusega tudengeid, kes kasutavad võimalust Nõustamiskeskusega kohtuda, on pigem vähe. Nõustamiskeskuse erivajadusega tudengite nõustaja Sille Sepmann nentis, et temani jõuavad ainult need, kes Ulikooli uhenduse kaasamise strateegia soovivad ning tegelik erivajadusega tudengite arv Tartu Ülikoolis 2.

taseme kauplemisstrateegiad teadmata; erivajadusega tudeng ei ole kohustatud oma puudest või erivajadusest ülikooli teavitama. Sel aastal on TÜÜE üks tugev fookuspunkt erivajadusega tudengite heaolu ning ligipääs kvaliteetsele õppele nii füüsilise õpikeskkonna kui ka õppekorralduse näol.

CFD-valikute kauplemine

Elame l ootuses, et peagi muudab senat õppetasude hüvitamise korda nii, et ka osalise või täieliku töövõimetusega üliõpilasi oleks võimalik õppetasu maksmisest vabastada. Pöidlad pihku! Helo Liis, Õnnely, Trine ja Kristin kaardistavad majade ligipääsetavust erivajadusega õpilastele ning erinevaid võimalusi puhke- ja õpialadeks.

Ettepanekud, kuidas võiks ülikooli ruume paremini ära kasutada, esitame rektoraadile. Näiteid on paremaid ja halvemaid. Eeskujulikud õpi- ja puhkekeskkonnad on meie hinnangul Physicumis.

Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele

Ülikooli 16 ruumilahendust ei pea me aga parimaks. Koos instituutide esindajatega soovime teada, millest teie enda õppehoonetes puudust tunnete.

Andke oma mõtetest ja soovidest teada oma üliõpilasesindajatele.